Regeling Trainingen, workshops, ondernemingscoaching en demonstraties

In de periode van 29 oktober 2018 (09.00 uur) tot en met 11 januari 2019 (17.00 uur) kan voor de derde keer in de POP3-periode een subsidie worden aangevraagd voor het geven van trainingen, workshops en demonstraties en voor het coachen van (groepen) ondernemers in de agrarische sector. Door middel van deze subsidieregeling wordt kennisoverdracht in de agrarische sector gestimuleerd. Dat draagt bij aan de transitie van de landbouw naar een duurzame en toekomstbestendige sector. 

Subsidie voor kennisoverdracht

Subsidie kan worden aangevraagd voor activiteiten zoals trainingen, workshops en coaching van landbouwers, waarbij kennisuitwisseling plaatsvind rond een specifiek onderwerp. In deze derde openstelling van de maatregel 'Trainingen, workshops, ondernemerscoaching en demonstraties' ligt de focus primair op kennisoverdracht met betrekking tot duurzaam bodem- en watergebruik en innovaties in de landbouw. 
Het doel is om landbouwers bekend te maken met nieuwe kennis, innovaties en maatregelen in de landbouw, zodat zij deze gaan toepassen en zo bijdragen aan de verduurzaming van de sector. Coaching van jonge landbouwers bij bedrijfsovernames, maar ook het opzetten en in stand houden van studiegroepen waarbij een groep van landbouwers onderling en met derden kennis en ervaringen kunnen uitwisselen behoort tot de mogelijkheden van deze regeling. Ook demonstratieactiviteiten zoals het van elkaar leren door middel van 'communities of practice' en proeftuinen passen daarbij. Dergelijke demonstratieactiviteiten vinden meestal plaats op proefstations of agrarische bedrijven, maar elke willekeurige andere locatie waar nieuwe kennis dan wel praktijkkennis kan worden gedemonstreerd behoort tot de mogelijkheden.

De doelgroep

Personen of instellingen die opleidingen of andere vormen van kennisoverdracht of voorlichting leveren kunnen in aanmerking komen voor subsidie. Dat kunnen kennis- of onderwijsinstellingen zijn, maar ook (groepen van) agrariërs die elkaar opzoeken om van elkaar te leren, bijvoorbeeld door demonstraties van nieuwe systemen en methodieken, het leren in "proeftuinen" of 'communities of practice'. Dergelijke leeromgevingen worden vaak geïnitieerd door zelfstandige professionals of het MKB en minder vanuit de grote opleidingsinstituten. 

Hoogte van de subsidie

Om de openstelling aantrekkelijk te maken voor deze brede doelgroep is gekozen voor een relatief lage ondergrens van het uit te keren subsidiebedrag, nl. € 50.000. Het subsidiepercentage voor deze openstelling bedraagt  80% van de subsidiabele kosten wat betekent dat de aanvrager een projectplan moet indienen met tenminste € 62.500 aan subsidiabele kosten. De 20% die niet via deze maatregel wordt vergoed moet de aanvrager uit eigen middelen bijdragen. Er is voor subsidieaanvragen binnen deze openstelling in totaal € 933.511,- beschikbaar.

Openstellingstermijn

Subsidies kunnen worden aangevraagd vanaf maandag 29 oktober 2018 (09.00 uur) tot en met vrijdag 11 januari 2019 (17.00 uur), via het loket van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Let er op dat u tijdig begint met het voorbereiden van uw aanvraag en dat u tijdig indient. Op 11 januari 2019 sluit het loket van RVO waar u uw aanvraag kunt indienen stipt om 17.00 uur.

Belangrijke documenten voor uw aanvraag

Voortoets

Wij realiseren ons dat het tijdig indienen van een goede aanvraag ingewikkeld kan zijn. Om de kans op een technisch goede aanvraag te vergroten, bieden wij bij deze regeling de mogelijkheid van een zogenaamde voortoets aan. Door middel van een vrijwillige voortoets kunt u laten checken of uw aanvraag nog aanscherping nodig heeft voordat deze definitief wordt ingediend. Tot en met vrijdag 14 december kunt u door middel van het voor deze regeling specifieke voortoetsformulier een voortoets laten uitvoeren. Realiseert u zich dat een goede voortoets geen garantie op subsidie biedt, omdat toekenning van subsidie niet alleen afhankelijk is van een juiste aanvraag maar ook van de score van uw aanvraag in relatie tot de scores van andere aanvragers.

Subsidietoekenning

De subsidieverstrekking vindt plaats op basis van een tender. Dat betekent dat gedurende de hele openstellingsperiode aanvragen konden worden ingediend. Na afloop van de periode beoordeelt een door Gedeputeerde Staten ingestelde onafhankelijke Adviescommissie aan de hand van vooraf gestelde selectiecriteria welke aanvragen gehonoreerd worden. De tendersystematiek houdt ook in dat wanneer er tijdens deze beoordeling onduidelijkheden in de aanvraag blijken te zijn, er geen mogelijkheid meer is om aanvullende stukken ter verduidelijking aan te leveren. Het is dus belangrijk om een volledige en duidelijk aanvraag in te dienen. De hoogst scorende aanvragen komen in aanmerking voor subsidie, tot het subsidieplafond voor de openstelling is bereikt. De resterende projecten worden op financiële gronden afgewezen. Over de selectiecriteria en de wijze waarop de rangschikking van de binnen de termijn ontvangen subsidieaanvragen tot stand komt kunt u meer lezen in het openstellingsbesluit. De toekenning van de subsidies vindt naar verwachting voor de zomer van 2019 plaats.

Europees programma

De maatregel 'Trainingen, workshops, ondernemerscoaching en demonstraties' is een van de negen maatregelen uit het (Europese) Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 (POP3). De helft van het totaal beschikbare subsidiebedrag (€466.755) wordt door de provincie Flevoland gefinancierd, de andere helft is afkomstig uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO).

Relevante links

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland