Veelgestelde vragen

Het aanvragen van een POP3-subsidie valt onder de Europese subsidieregelgeving, die op sommige punten best ingewikkeld kan zijn.
Hieronder vindt u antwoorden op een aantal veel gestelde vragen over POP3.

Overzicht veelgestelde vragen

1. Wat is de minimale en maximale tijdsduur van een project?
2. Kun je subsidie aanvragen voor een project dat al gestart is voordat je subsidie aanvraagt?
3. Wordt het 'first in-first out' principe gehanteerd bij subsidieaanvragen?
4. Wordt de termijn voor afhandeling verlengd als je tussentijds van RVO vragen krijgt?
5. Kun je binnen de behandeltermijn van 22 weken al starten met een project waarvoor subsidie is aangevraagd?
6. Wanneer wordt een toegekende subsidie uitbetaald?
7. Is het mogelijk een voorfinanciering of voorschot van het subsidiebedrag te ontvangen?
8. Wat zijn de eisen aan co-financiering?
9. Wat zijn subsidiabele kosten?
10. Zijn personeelskosten wel of niet subsidiabel?
11. Zijn kosten voor het maken van uren subsidiabel?
12. Welke verplichtingen gelden bij het aangaan van een samenwerkingsverband?
13. Is iedereen aansprakelijk of alleen de penvoerder van het project?
14. Moeten de aanvragers van een project uit Flevoland komen?
15. Maakt het voor de beoordeling van een project uit hoeveel partijen er in een samenwerkingsverband zitten?
16. Dient er gedurende het project contact te worden gehouden met RVO over de voortgang van het project?
17. Zijn er mogelijkheden voor voorfinanciering of bevoorschotting van het subsidiebedrag?
18. Is aan het eind van het subsidietraject het overleggen van een accountantsverklaring voldoende?
19. Hoe zit het met POP3 en de regels voor staatssteun?
20. Levert een integraal project, dat bijdraagt aan meerdere thema's bij een openstelling een extra plus op bij de beoordeling van de aanvraag?

1. Wat is de minimale en maximale tijdsduur van een project?

Er is geen minimale termijn voor het project, maar projecten waarvoor een subsidie wordt verleend moeten wel binnen 2 maanden na toekenning van de subsidie starten. Een project kan maximaal 3 jaar duren.

2. Kun je subsidie aanvragen voor een project dat al gestart is voordat je subsidie aanvraagt?

Projecten die al zijn gestart voordat de subsidieaanvraag is gedaan worden altijd geheel afgewezen.

3. Wordt het 'first in-first out' principe gehanteerd bij subsidieaanvragen?

Als je vroeg in de openstellingsperiode een aanvraag indient, krijg je niet sneller bericht over de toekenning of afwijzing van je subsidieaanvraag. Binnen POP3 wordt het tenderprincipe gehanteerd. Dat wil zeggen dat gedurende de gehele openstellingsperiode aanvragen kunnen worden ingediend. Pas na sluiting van de termijn worden alle aanvragen beoordeeld, de volgorde van indienen speelt dus geen rol. Projecten scoren aan de hand van selectiecriteria. Op basis van de scores wordt een rangorde bepaald. Projecten die een voldoende hebben gescoord krijgen een beschikking in de volgorde van deze rangorde, tot het beschikbare budget is uitgeput.

4. Wordt de termijn voor afhandeling verlengd als je tussentijds van RVO vragen krijgt? 

Het kan zijn dat RVO tussentijds vragen stelt, maar in principe verschuift de afhandelingstermijn daardoor niet, tenzij het hele cruciale zwaarwegende punten betreft. In dat geval kan de termijn van 22 weken overschreden worden. Overigens komt het ook voor dat niet de hele termijn van 22 weken nodig is om de aanvragen te behandelen.

5. Kun je binnen de behandeltermijn van 22 weken al starten met een project waarvoor subsidie is aangevraagd?

Beginnen vóór het verstrijken van de 22 weken behandeltermijn en de ontvangst van de subsidiebeschikking mag, maar is wel op eigen risico. Het is dat nog niet gegarandeerd dat de subsidie ook daadwerkelijk wordt verleend.

6. Wanneer wordt een toegekende subsidie uitbetaald?

Na afloop van het project moet de aanvrager binnen 13 weken een verantwoording en betaalverzoek indienen. Tussentijdse (deel-)betalingen zijn mogelijk, maar ook alleen met overleggen van facturen en andere betaalbewijzen.

7. Is het mogelijk een voorfinanciering of voorschot van het subsidiebedrag te ontvangen?

Dat is niet mogelijk. Subsidie kan alleen worden uitbetaald op basis van een onderbouwde verantwoording, dus op basis van aangeleverde facturen  en andere betaalbewijzen.

8. Wat zijn de eisen aan co-financiering?

De subsidiepercentages en dus ook de co-financiering door de aanvrager verschillen per regeling. Bekijk daarvoor de publicaties van de specifieke regelingen.

9. Wat zijn subsidiabele kosten?

Welke kosten subsidiabel zijn verschilt per openstelling. Bekijk daarvoor de publicaties van de specifieke regelingen. (kop 'subsidiabele activiteiten' in de openstellingsbesluiten). Op deze website staat meer informatie over de berekening van kosten: POP3: Berekenen kosten | RVO.nl | Rijksdienst

10. Zijn personeelskosten wel of niet subsidiabel?

Of personeelskosten wel of niet subsidiabel zijn hangt af van de openstelling. Bekijk daarvoor de publicaties van de specifieke regelingen (kop 'subsidiabele activiteiten' in de openstellingsbesluiten).

11. Zijn kosten voor het maken van uren subsidiabel?

Uren die 'in natura' door de agrariër (of andere begunstigde) zelf gemaakt worden ten behoeve van het project zijn niet subsidiabel. Uren die worden gemaakt door het personeel van de begunstigde zijn in bepaalde regelingen wel subsidiabel. Voor het opvoeren van deze kosten tijdens de uitvoering moet een urenregistratie worden bijgehouden. Daarvoor zijn formulieren beschikbaar.

12. Welke verplichtingen gelden bij het aangaan van een samenwerkingsverband?

Belangrijk bij het aangaan van een samenwerkingsverband is dat er duidelijke afspraken worden gemaakt over verantwoordelijkheden, verdeling van kosten, etc. Daarom moet bij een gezamenlijke aanvraag voor POP3-subsidie altijd een formulier voor samenwerkingsverband worden ingevuld. Klik hier om dit formulier te openen.

13. Is iedereen aansprakelijk of alleen de penvoerder van het project?

Bij een samenwerkingsverband geldt voor iedereen dezelfde verantwoordelijkheid. Alle begunstigden binnen een samenwerkingsverband zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de uitvoering van het project in zijn geheel en - indien van toepassing-  voor het in stand houden van het resultaat van het project gedurende de instandhoudingstermijn.

14. Moeten de aanvragers van een project uit Flevoland komen?

Het antwoord op deze vraag is terug te vinden in de verordening POP3 Flevoland. Artikel 1.8.c zegt hierover dat de activiteit overwegend plaats dient te vinden in provincie Flevoland, tenzij de activiteit of de resultaten ervan aantoonbaar ten goede komt of komen aan ingezetenen van provincie Flevoland op enigerlei wijze het belang van de provincie Flevoland dient of dienen.

15. Maakt het voor de beoordeling van een project uit hoeveel partijen er in een samenwerkingsverband zitten?

Nee, dat maakt in principe niet uit. Wel kan het zijn dat het effect van een project van een groter samenwerkingsverband meer bijdraagt aan de doelen dan projecten van kleinere samenwerkingsverbanden of individuele projecten. In dat geval kan zo'n project hoger scoren op het criterium effectiviteit en daarmee hoger in de rangorde kunnen komen. Een en ander hangt echter sterk af van de inhoud en uitvoering van het project.

16. Dient er gedurende het project contact te worden gehouden met RVO over de voortgang van het project?

Ja, de aanvrager dient één keer per jaar over de voortgang te rapporteren. Een format hiervoor wordt beschikbaar gesteld op de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Naast de jaarlijkse rapportage adviseren wij tevens om jaarlijks een betaalverzoek van minimaal 25% van de projectkosten of een bedrag van € 50.000 in te dienen, mits deze kosten ook daadwerkelijk zijn gemaakt (bewijs in de vorm van facturen, bonnen of andere betaalbewijzen is verplicht).

17. Zijn er mogelijkheden voor voorfinanciering of bevoorschotting van het subsidiebedrag?

Nee, subsidie wordt uitbetaald op basis van een onderbouwde verantwoording, dus op basis van aangeleverde facturen, bonnen of andere betaalbewijzen. Er wordt dus achteraf betaald.

18. Is aan het eind van het subsidietraject het overleggen van een accountantsverklaring voldoende?

Nee, subsidies worden achteraf uitbetaald op basis van facturen, bonnen of andere betaalbewijzen. Een accountantsverklaring alleen volstaat niet.

19. Hoe zit het met POP3 en de regels voor staatssteun?

Het POP3-programma is hiervan (onder artikel 42 van deze regels) vrijgesteld.

20. Levert een integraal project, dat bijdraagt aan meerdere thema's bij een openstelling een extra plus op bij de beoordeling van de aanvraag?

Nee, voor een bijdrage aan meerdere thema's worden in deze regelingen geen extra punten gegeven.

 

Beschikking ontvangen. Wat nu?

Klik op de afbeelding om de video met instructie af te spelen.

infographic beschikking