Vragen en antwoorden

Wanneer kan ik mijn idee indienen?

Dat kan van 1 februari tot en met 30 april 2023.

Hoe maakt de provincie een selectie van de ideeën?

Wij bekijken de ideeën hoe ze bijdragen aan het oplossen van de doelen voor natuur inclusief stikstof, water en bodem en klimaat. Wij gebruiken de ideeën als bouwstenen in het Flevolandse Gebiedsprogramma landelijk gebied dat we op 1 juli 2023 indienen bij het Rijk. Er komt op dit moment nog geen beoordeling van de ideeën.

Waarop beoordeelt de provincie?

Wij zien de ideeën als inbreng voor de eerste versie van het Gebiedsprogramma landelijk gebied dat wij als provincie Flevoland op 1 juli 2023 inleveren bij het Rijk. Wij bekijken de ideeën voor de mate waarin ze bijdragen aan het oplossen van de doelen voor natuur inclusief stikstof, water en bodem en klimaat. Er komt op dit moment nog geen goed- of afkeuren van de ideeën.

Gaat het alleen over landbouw?

Het gaat om het landelijk gebied. Over landbouw, natuur, water, bodem, recreatie en leefbaarheid in het landelijk gebied.

Kan ik als bewoner/ partijen / agrariërs meeschrijven aan het gebiedsprogramma?

Provincie Flevoland schrijft het gebiedsprogramma. De ingediende ideeën worden meegenomen als bouwstenen van het Gebiedsprogramma 1.0.

Wie is / wordt "eigenaar" van de ingediende ideeën?

U blijft eigenaar van uw ingediende idee.

Kan ik mijn idee straks ook gaan uitwerken als het Rijk de budgetten verdeeld heeft?

Als het budget bekend is, zal provincie Flevoland de kaders voor verdere uitwerking van het gebiedsprogramma bepalen. Dat is de input voor de start van (verschillende) gebiedsprocessen om de projecten en de ingediende ideeën eventueel verder uit te werken en te realiseren. Voor de gebiedsprocessen worden alle betrokkenen uitgenodigd om mee te doen.

Kan ik ook later nog een idee indienen?

De sluitingstermijn voor deze uitnodiging is 30 april 2023. Wij verwachten dat begin 2024 de gebiedsprocessen te kunnen starten nadat het budget vanuit het Rijk bekend is en de kaders door provincie Flevoland bepaald zijn. U kunt dan deelnemen aan dat proces en daar ook uw idee inbrengen.

Kan ik mijn idee weer intrekken als ik het niet eens ben met het gebiedsprogramma?

U kunt uw idee altijd intrekken.

Wat voor ideeën zoekt de provincie?

Wij zoeken ideeën die bijdragen aan oplossingen voor de opgaven voor natuur inclusief stikstof, bodem en water en klimaat. Het gaat om ideeën voor de toekomstbestendige landbouw, natuurinclusiviteit, vergroten van de biodiversiteit, bodem- en waterverbetering en leefbaarheid.

Hoe wordt het Flevolandse gebiedsplan Stikstof meegenomen?

Het Flevolandse gebiedsplan Stikstofreductie en Natuurverbetering (Wsn) wordt integraal onderdeel van het Gebiedsprogramma 1.0 Landelijk Gebied dat provincie Flevoland op 1 juli 2023 indient bij het Rijk. Meer vragen en antwoorden over stikstof staan op de website Flevolandse Aanpak stikstof.