Projecten

In WaterLab Circulair Water doen 7 projecten mee in de domeinen “voedselverwerkende industrie”, “wonen, werken en leren”, “bedrijfsterreinen”, en “recreatie”. Elk project is vanwege de omvang en specifieke uitdagingen uniek en vergt de toepassing van een of meer nieuwe technologieën. We gaan starten met de volgende projecten.

Circulair water op watersportlocatie Lelystad

Aan de rand van het Markermeer bevindt zich ‘Camp & Surf Markermeer’, een combinatie van een camperplaats, horecagelegenheid en surfcentrum. Deze onderneming ligt aan het nieuwe Bataviastrand, onder watersporters beter bekend als ‘Hoekipa Dijk’. De uitdaging is het realiseren van een kwalitatief hoogwaardig circulair watersysteem waarbij ook het waterbewustzijn van de gasten vergroot wordt. De locatie is geheel off-grid; er is geen drinkwater, riool en energievoorziening. De eindgebruiker zoekt een installatie om zoveel mogelijk water te kunnen hergebruiken om zo de aanvoer van hoogwaardig drinkbaar water te beperken, en het afvalwater op biologische wijze te zuiveren. 

Circulair sprinklerwater

Samen met verschillende partners werkt Lelystad Airport Businesspark (LAB) aan het verduurzamen van de totale waterketen. Met als doel:

  • drinkwaterverbruik terug te dringen door waterbesparing;
  • efficiënt en gescheiden transport van afvalwater (zwart en grijs)
  • terugwinnen van energie en grondstoffen (waaronder water)

Dat levert jaarlijks besparingen op. LAB zoekt in dit kader naar innovaties om teruggewonnen water te gebruiken als water voor sprinklerinstallaties. De uitdaging is om een gesloten systeem te krijgen waarbij een collectieve bluswatervoorraad ook gebruikt wordt voor doorspoeling van reservoirs en leidingen. Dit doorgespoelde water zou weer opgewerkt kunnen worden naar nieuw bluswater of voor andere doeleinden opgewerkt kunnen worden zoals spoelwater voor toiletten. 

Schaap Holland

Schaap Holland is verwerker van aardappelen in Biddinghuizen. Bij het verwerken van aardappels wordt veel water gebruikt. De pilot richt zich op het circulair maken van twee grote waterstromen in de wasstraat en de verwerkingsstraat.

Wasstraat

Per dag, vijf dagen per week, gaat wekelijks gemiddeld 1.000 ton aardappels door de wasstraat. De aardappels die net gerooid zijn worden hier gewassen om het zand en klei te verwijderen. 

Verwerkingsstraat

In deze straat worden per week gemiddeld 330 ton aardappels geschild, gesneden en verpakt. Ook hier wordt veel water gebruikt dat na gebruik veel zetmeel bevat. Hier wordt gezocht baar oplossingen om het afvalwater schoner te maken zonder gebruik van chemicaliën. 

Opgave

Voor beide bedrijfsonderdelen is de ambitie om het water zodanig te zuiveren dat het binnen het bedrijf hergebruikt kan worden. Waarbij gekeken wordt welke waterkwaliteit waar nodig is. Daarnaast wordt gestreefd om zoveel mogelijk zetmeel uit het afvalwater om dat op een zo hoogwaardige manier te hergebruiken.

Oosterwold – decentrale pilot

De wijk Oosterwold, tussen Almere en Zeewolde, wordt gekenmerkt door de vrijheid die de bewoners hebben aan het ontwerp van hun huis maar ook kavelwegen, verlichting en afvalwater zuivering. In het deelgebied 1b wordt het afvalwater straks via een riool afgevoerd naar de afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI). Maar er wordt nu ook gestart met een pilot om afvalwater lokaal te zuiveren.

800 huizen

In deze pilot, waarbij 800 huizen aangesloten zijn, is de ambitie om het afvalwater zo hoogwaardig mogelijk te zuiveren om hergebruik te vergroten. Hierbij wordt gestreefd om de normen van de Kaderrichtlijnwater (KRW) en het grijswaterhergebruik te behalen.  

Visverwerking Urk

Urk staat bekend om de vis en bij deze pilot zijn twee visverwerkers (Northsea International 
en Urker Zalmhuys) aangesloten. Voor het schoonmaken en verwerken van vis wordt veel water gebruikt. In deze pilot staat de vraag centraal: hoe kan de watervraag verminderd worden? Dit is mogelijk als water zoveel mogelijk hergebruikt wordt. Leveranciers worden dan ook uitgedaagd met oplossingen te komen die het water zodanig zuiveren dat het geschikt is voor hergebruik binnen de bedrijven.