Onttrekking grondwater, registratieplicht

Als u grondwater onttrekt via een inrichting of water infiltreert, heeft u in sommige gevallen een registratieplicht bij het bevoegd gezag. Het bevoegd gezag is in dit geval de provincie of het waterschap. U moet aan de volgende verplichtingen voldoen:

  • U moet een registratie bijhouden van de gemeten hoeveelheden (grond)water die worden onttrokken of geïnfiltreerd.
  • U moet elk jaar in januari of, bij beëindiging van de werkzaamheden binnen een maand, opgave doen van de per kwartaal onttrokken of geïnfiltreerde hoeveelheid (grond)water.
  • U geeft bij deze opgave eventuele wijzigingen in de inrichtingen door. Als u water infiltreert, bent u ook verplicht de kwaliteit van het water te meten, te registreren en daarvan opgave te doen.

Welke regels gelden voor u?

U moet een installatie ter registratie opgeven aan de provincie wanneer u grondwater wilt onttrekken of water wilt infiltreren.

U heeft geen meet-en registratieplicht als:

  • uw onttrekkingsinrichting een lagere pompcapaciteit heeft dan 10 m3 per uur, en
  • het ontrokken water volledig wordt teruggebracht

Contact

U dient de opgaven te verstrekken aan de provincie(s) waarin de werkzaamheden worden verricht. Stuur uw opgave aan infopunt@flevoland.nl.

Laatst aangepast: 15-11-2022