Besluitenlijst 17 januari 2023

1. Budgettaire actualisatie Economisch Programma 2022 en 2023

Portefeuillehouder

Appelman, J.N.J.

Beslispunten

 1. In te stemmen met de budgettaire actualisatie van het Economisch Programma voor de begrotingsjaren 2022 en 2023.
 2. De aan Gedeputeerde Staten gemandateerde begrotingswijziging (categorie B en C, te verwerken als mandaat C) vast te stellen, en daarmee:
  • a. Aan de bestemmingsreserve Economisch Programma (oormerk ‘Human Capital Agenda/Arbeidsmarkt’) voor een bedrag van € 203.962 meerjarig aanvullende middelen te onttrekken ter dekking van de tot en met 2022 verstrekte subsidies uit hoofde van de Nadere regels Subsidie Publiek Private Samenwerking Human Capital 2021-2025.
  • b. De in 2022 gerealiseerde afwikkelingsverschillen (incidentele afrekeningen voorgaande jaren) van € 104.530 voordelig te ramen.
  • c. De voor het jaar 2022 begrote middelen voor een bedrag van € 2.227.000 af te ramen en deze:
   • a. Voor € 1.361.000 door te schuiven naar het begrotingsjaar 2023
   • b. Voor € 184.000 door te schuiven naar het begrotingsjaar 2024
   • c. Voor € 218.000 te laten terugvloeien naar het binnen de bestemmingsreserve Economisch programma gevormde oormerk ‘Scholingsfonds’
   • d. Voor € 421.000 als ongerealiseerd saldo aan te merken
  • d. De voor het jaar 2023 begrote middelen Digitalisering voor een bedrag van € 14.600 af te ramen en door te schuiven naar het begrotingsjaar 2024.
  • e. Alle hierboven bij ‘b’, ‘c’ en ‘d’ behorende stortingen en onttrekkingen aan de bestemmingsreserve Economisch programma voor dezelfde bedragen te wijzigen. Deze bedragen komen voort uit de budgettaire actualisatie van het Economisch Programma voor de begrotingsjaren 2022 en 2023.
  • f. De hierboven bij ‘c’ behorende onttrekking aan de Brede Bestemmingsreserve -oormerk “Human Capital Agenda (Corona-effect)”- voor hetzelfde bedrag te wijzigen.
  • g. Provinciale Staten te informeren over deze in mandaat genomen begrotingswijziging via de vastgestelde GS-besluitenlijst.

Samenvatting

Gedeputeerde Staten van Flevoland hebben het Economisch Programma voor de begrotingsjaren 2022 en 2023 budgettair geactualiseerd. Ten opzichte van het vastgestelde programma voor 2022 en 2023 hebben zich diverse ontwikkelingen in beleid en uitvoering voorgedaan die aanleiding geven tot het actualiseren van de begroting.

2. Benoeming en voordracht plaatsvervangend voorzitter, leden en plaatsvervangende leden centraal stembureau

Portefeuillehouder

Verbeek, L.

Beslispunten

 1. In te stemmen met de benoeming van de plaatsvervangend voorzitter, leden en plaatsvervangende leden van het centraal stembureau voor de Provinciale Statenverkiezingen.
 2. In te stemmen met de voordracht van de plaatsvervangend voorzitter, leden en plaatsvervangende leden van het centraal stambureau voor de Tweede Kamerverkiezingen aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Samenvatting

Op 1 januari 2023 trad de Wet nieuwe procedure vaststelling verkiezingsuitslagen in werking, waardoor er per die datum in de provincie Flevoland geen hoofdstembureau meer was, maar in plaats daarvan een centraal stembureau. Dit stembureau heeft een aantal taken bij de verkiezingen, waarvan de eerste taak op 30 januari 2023 is ten behoeve van de provinciale statenverkiezingen 2023. Op voordracht van de voorzitter van het centraal stembureau benoemt het College van Gedeputeerde Staten de plaatsvervangend voorzitter, leden en plaatsvervangende leden voor de Provinciale Statenverkiezingen en draagt deze leden vervolgens voor aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ter benoeming van het centraal stembureau voor de Tweede Kamerverkiezingen.

3. Afwijzen subsidie 2022 - Bureau Gelijke Behandeling Flevoland - Paarse Vrijdag Krant Flevoland

Portefeuillehouder

Fackeldey, J.A.

Beslispunten

 1. Het door Bureau Gelijke Behandeling Flevoland ingediende subsidieverzoek van € 2.663,00 voor een Flevolands katern in de Paarse Vrijdag Krant van 2022 af te wijzen.

Samenvatting

De aanvraag van een subsidie voor een Flevolands katern in de Paarse Vrijdagkrant door Bureau Gelijke Behandeling Flevoland is afgewezen. Het is afgewezen omdat het initiatief niet innovatief genoeg bevonden werd.

Download

Besluitenlijst 17 januari 2023

pdf - 98,86 kB
Open de pdf