Besluitenlijst 28 maart 2023

1 Tweede Voortgangsrapportage Startnotitie Actualisatie Omgevingsvisie FlevolandStraks

Portefeuillehouder

Gaal, G. van

Beslispunten 

 1. De ‘Tweede Voortgangsrapportage Startnotitie Actualisatie Omgevingsvisie FlevolandStraks’ vast te stellen.
 2. De voortgangsrapportage via bijgaande mededeling met Provinciale Staten te delen.

Samenvatting

Gedeputeerde Staten presenteren de tweede voortgangsrapportage over de Startnotitie Actualisatie Omgevingsvisie FlevolandStraks zoals op 13 juli 2022 door Provinciale Staten is vastgesteld. De rapportage is bedoeld als overdrachtsdocument voor de nieuwe Provinciale Staten en het college voor de actualisatie van de Omgevingsvisie en daarmee samenhangend ook de actualisaties van het Omgevingsprogramma en de –verordening.

2 Subsidievaststelling 2021 Erfgoedpark Batavialand, subsidievaststelling ontwikkelsubsidie 2017-2019 en instellen bestemmingsreserve Batavia aan land

Portefeuillehouder

Rijsberman, H.J.

Beslispunten 

 1. Coulance te verlenen aan stichting Erfgoedpark Batavialand wegens het niet behalen van alle prestaties van de exploitatiesubsidie 2021 in verband met corona.
 2. De exploitatiesubsidie aan Erfgoedpark Batavialand over 2021 lager vast te stellen op een bedrag van € 1.328.339.
 3. Een bedrag van € 260.000 niet terug te vorderen en het positieve afwikkelingsverschil dat hierdoor ontstaat via de resultaatbestemming 2022 bij Batavialand beschikbaar te houden voor een door stichting Erfgoedpark Batavialand voor 1 mei 2023 in te dienen subsidieaanvraag voor aanvullende activiteiten bedoeld om de tijdens corona opgelopen achterstanden in te lopen.
 4. De eenmalige subsidie ontwikkelgelden 2017-2019 aan stichting Erfgoedpark Batavialand lager vast te stellen op een bedrag van € 2.536.000.
 5. Een bedrag van € 214.000 niet terug te vorderen en het positieve afwikkelingsverschil dat hierdoor ontstaat via de resultaatbestemming 2022 in te zetten voor het oorspronkelijk doel ‘Batavia aan land’ en daartoe in te stemmen met de bijgevoegde nieuwe beschikking onder voorwaarde dat PS voldoende middelen op de begroting zetten. 6. Het verzoek van stichting Erfgoedpark Batavialand voor het vormen van een bestemmingsreserve ‘Batavia aan Land’ van € 214.000 af te wijzen.

Samenvatting

Gedeputeerde Staten hebben de exploitatiesubsidie over 2021 aan Erfgoedpark Batavialand vastgesteld op het verleende bedrag van € 1.588.339. Tevens heeft Gedeputeerde Staten coulance verleend aan Erfgoedpark Batavialand voor het behalen van alle prestatieafspraken, omdat er door de coronapandemie en de daarmee samenhangende maatregelen lagere bezoekersaantallen gerealiseerd zijn. Batavialand is circa 6 maanden verplicht gesloten geweest voor het publiek. Daarnaast hebben Gedeputeerde Staten toestemming verleend voor het vormen van een reserve van € 214.000 voor het aan land brengen van de Batavia. Dit bedrag resteert van een reeds in 2017 verleende meerjarige ontwikkelsubsidie.

3 Beantwoording Statenvragen - 50PLUS - Verkoop innovatie paviljoen Floriade

Portefeuillehouder

Appelman, J.N.J.

Beslispunten

 1. De antwoorden vast te stellen op de statenvragen van 50PLUS - Verkoop innovatie paviljoen Floriade.
 2. In te stemmen met bijgaande antwoordbrief aan Provinciale Staten.

Samenvatting

Op 28 februari 2023 heeft Statenfractie van 50PLUS schriftelijke statenvragen gesteld over Verkoop innovatie paviljoen Floriade. Het college heeft de antwoorden op deze vragen vastgesteld op 21 maart 2023

4 Beantwoording Statenvragen Partij voor de Dieren - Zorgplicht paarden met oogontsteking Oostvaardersveld

Portefeuillehouder

Rijsberman, M.A.

Beslispunten

 1. De antwoorden vast te stellen op de statenvragen van de Partij voor de Dieren - Zorgplicht paarden met oogontsteking Oostvaardersveld.
 2. In te stemmen met bijgaande antwoordbrief aan Provinciale Staten.

Samenvatting

Op 2 maart 2023 heeft de Statenfractie van de Partij voor de Dieren schriftelijke statenvragen gesteld over Zorgplicht paarden met oogontsteking Oostvaardersveld. Het college heeft de antwoorden op deze vragen vastgesteld op 21 maart 2023.

5 Begrotingswijziging specifieke uitkering ontzorgingsprogramma maatschappelijk vastgoed tweede tranche

Portefeuillehouder

Gaal, G. van

Beslispunten

1. De gemandateerde begrotingswijziging (categorie A) vast te stellen, inhoudende dat:

 • de van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties ontvangen specifieke uitkering (SPUK) in de begrotingsjaren 2023 en 2024 als baat wordt geraamd;
 • deze SPUK ontzorgingsprogramma maatschappelijk vastgoed tweede tranche beschikbaar wordt gesteld voor het ontzorgen van kleine maatschappelijk vastgoedeigenaren bij het verduurzamen van gebouwen die zij in eigendom hebben waarbij het van het ministerie ontvangen bedrag van € 615.300 in de begrotingsjaren 2023 en 2024 als last wordt begroot;
 • de niet bestede gelden uit 2021-2022 van de SPUK ontzorgingsprogramma maatschappelijk vastgoed eerste tranche in het begrotingsjaar 2023 als last worden begroot;
 • Provinciale Staten, via de vastgestelde GS-besluitenlijst, worden geïnformeerd over deze in mandaat genomen begrotingswijziging.

Samenvatting

Er is een bijdrage van het Rijk ontvangen voor verlenging van het ontzorgingsprogramma maatschappelijk vastgoed. Dit programma helpt om samen met onze partners maatschappelijk vastgoed in Flevoland, zoals scholen, buurthuizen en culturele instellingen, duurzamer te maken. Met deze extra bijdrage kunnen meer doelgroepen worden ondersteund en wordt de looptijd van het ontzorgingsprogramma verlengt tot eind 2024.

6 Wet natuurbescherming - Houtopstanden - ontheffing herplantverplichting en instemmen met bos in Eemvallei Zuid/Kop Horsterwold als compensatie

Portefeuillehouder

Hofstra, H.J.

Beslispunten 

 1. Kennis te nemen van de melding van de gemeente Almere om ca. 2,7 ha bos te kappen en de binnengekomen vragen hierover van de aanwonenden aan de Frederik van Eedenweg
 2. Geen kapverbod op te leggen
 3. Ontheffing te verlenen aan de gemeente Almere van de herplantverplichting voor 2,7 ha in Nobelhorst
 4. Rekening te houden met het bezwaar van de aanwonenden aan de Frederik van Eedenweg door aan de ontheffing de voorwaarde te verbinden dat de besluiten voor de aanleg van de vaart, de leidingstrook en de bouwweg -onherroepelijk zijn
 5. In te stemmen met het verzoek van de gemeente om 2,7 ha van het nieuwe bos in Eemvallei Zuid/Kop van het Horsterwold aan te merken als compensatie hiervoor

Samenvatting

Gedeputeerde Staten hebben aan de gemeente Almere ontheffing verleend van de verplichting gekapt bos op dezelfde plaats opnieuw aan te planten. De kap vindt plaats ten behoeve van de aanleg van voorzieningen voor de wijk Nobelhorst. De gemeente heeft op voorhand bosaanleg in Eemvallei Zuid en Kop van het Horsterwold meegefinancierd. Een deel van deze bosuitbreiding wordt nu aangemerkt als compensatie voor het te kappen bos.

7 Wijziging en openstelling Nadere regels MKB Innovatiestimulering Topsectoren Flevoland 2023

Portefeuillehouder

Appelman, J.N.J.

Beslispunten

 1. De vijfde technische wijziging van de Nadere regels MKB Innovatiestimulering Topsectoren Flevoland (MIT-regeling Flevoland) definitief vast te stellen.
 2. Op grond van artikel 1.3 van de Nadere regels MKB Innovatiestimulering Topsectoren Flevoland het volgende openingsbesluit te nemen: De nadere regels open te stellen:
  • a. Gedurende de periode 4 april 2023 van 09:00 uur tot en met 12 september 2023 17:00 uur voor aanvragen voor haalbaarheidsprojecten en hierbij het subsidieplafond voor haalbaarheidsprojecten vast te stellen op € 403.200.
  • b. Gedurende de periode 6 juni 2023 09:00 uur tot en met 12 september 2023 17:00 uur voor aanvragen voor R&D-samenwerkingsprojecten en hierbij het subsidieplafond voor R&D-samenwerkingsprojecten vast te stellen op € 940.800.
  • c. Waarbij voor zowel onder a. als b. geldt dat de aanvragen moeten passen binnen één of meerdere Kennis- en Innovatieagenda’s: - KIA Energie en Duurzaamheid - KIA Gezondheid en Zorg - KIA Landbouw, Water en Voedsel - KIA Veiligheid - KIA Sleuteltechnologieën - KIA Maatschappelijk Verdienvermogen.
 3. Het voor de uitvoering van de MIT-regeling benodigde budget van maximaal € 1.409.000, waarvan € 65.000 voor de uitvoering van de regeling, beschikbaar te stellen aan Horizon.
 4. De gemandateerde begrotingswijziging (categorie A) vast te stellen, inhoudende dat: a. de door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat te beschikken specifieke uitkering ad € 770.000 in het begrotingsjaar 2023 als baat (en tegelijkertijd als last) wordt geraamd ter uitvoering van de MIT-regeling Flevoland 2023;
 5. Provinciale Staten, via de vastgestelde GS-besluitenlijst, worden geïnformeerd over deze in mandaat genomen begrotingswijziging. Samenvatting: Gedeputeerde Staten van Flevoland hebben de vierde wijziging de 'Nadere regels Mkb Innovatiestimulering Topsectoren (MIT) Flevoland 2023' vastgesteld. Deze nadere regels maken duidelijk onder welke voorwaarden subsidie kan worden aangevraagd voor het ondersteunen van activiteiten die de innovatie bij Flevolandse ondernemers binnen de kennis- en innovatieagenda’s bevorderen. Het MIT loket voor de haalbaarheidsprojecten opent op 4 april 2023 en het loket voor R&D samenwerkingsprojecten opent op 6 juni 2023. Beide loketten worden op 12 september om 17.00 uur gesloten.

8 Voortgangsrapportage wind

Portefeuillehouder

Fackeldey, J.A.

Beslispunten

1. In te stemmen met het 16e voorgangsberichtwind.

2. Het voortgangsbericht met een mededeling naar Provinciale Staten te sturen

Samenvatting

Op 13 juli 2016 hebben Provinciale Staten aan Gedeputeerde Staten bij motie verzocht om hen elk kwartaal te informeren over de voortgang en de uitwerking van het op 13 juli 2016 vastgestelde Regioplan Windenergie Zuidelijk en Oostelijk Flevoland. Met dit 16e voorgangsbericht (over het derde en vierder kwartaal van 2022 én het eerste kwartaal van 2023 ) geven Gedeputeerde Staten uitvoering aan deze motie.

9 Ontwerp Nadere Regels subsidie & voucher circulaire economie 2023

Portefeuillehouder

Gaal, G. van en Appelman, J.N.J.

Beslispunten 

1. De nadere regels voor zowel de ‘voucherregeling circulaire economie 2023’ als de nadere regels voor de ‘subsidieregeling circulaire economie 2023’ in ontwerp vast te stellen

Samenvatting

Gedeputeerde Staten van Flevoland hebben de "Nadere regels Subsidieregeling circulaire economie 2023” en de “Nadere regels Voucherregeling circulaire economie 2023" in ontwerp vastgesteld. Deze regelingen hebben tot doel de circulaire economie in Flevoland te stimuleren. In de regelingen is aangegeven onder welke voorwaarden subsidie kan worden aangevraagd. De regelingen worden zo spoedig mogelijk na vaststelling voor een periode van zes weken ter inzage gelegd bij de Flevolandse gemeentehuizen, bibliotheken en het Provinciehuis.

Download

Besluitenlijst 28 maart 2023

pdf - 103,17 kB
Open de pdf