Besluitenlijst 31 januari 2023

1. Aanvraag Impulsregeling Klimaatadaptatie Flevoland 2022

Portefeuillehouder

Gaal, G. van

Beslispunten

 1. In te stemmen met - en ondertekening van de aanvraag Impulsregeling Klimaatadaptatie Flevoland 2022.

Samenvatting

Vanaf 1 januari 2021 kunnen gemeenten, provincies en waterschappen gebruik maken van de tijdelijke Impulsregeling Klimaatadaptatie 2021-2027. Middels deze regeling kunnen zij een bijdrage van het Rijk krijgen voor het uitvoeren van klimaatadaptieve maatregelen. Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met en ondertekening van de aanvraag Impulsregeling Klimaatadaptatie Flevoland 2022.

2. Strategische Agenda Flevoland - Aanbieden aan PS>/h2>

Portefeuillehouder

Fackeldey, J.A. / Reus, J. de / Gaal, G. van

Beslispunten

 1. Strategische Agenda Flevoland -deel I - "Over de Brug Komen" aan te bieden aan PS, om vast te stellen als gezamenlijk rijk-regio perspectief voor Flevoland.
 2. Strategische Agenda Flevoland - deel II – Uitvoeringsagenda ter instemming aan te bieden aan PS als eerste uitwerking van het perspectief en daarmee als start voor langjarige rijkregio samenwerking.
 3. Aan Provinciale Staten te vragen de Bijlage - Hoofdlijnen voor de Governance Rijk-Regio te ondersteunen.

Samenvatting

Gedeputeerde Staten besluiten om de Strategische Agenda Flevoland, die is opgesteld in nauwe samenwerking met de regionale overheden en met meerdere Rijksdepartementen ter besluitvorming voor de leggen aan Provinciale Staten.

3. Provinciaal Klimaatplan Flevoland

Portefeuillehouder

Fackedey, J.A.

Beslispunten

 1. Kennis te nemen van de eindrapportages van de Panelraadpleging en de Diepte Interviews aangaande de klimaatopgave voor Flevoland, zoals die zijn opgesteld door onderzoeksbureau KiekendiefPerspectief.
 2. In te stemmen met verzending van de Nota Discussie #3063747 aan Provinciale Staten.

Samenvatting

Gedeputeerde Staten hebben kennis genomen van eindrapportages van de Panelraadpleging en de Diepte Interviews die over de Flevolandse klimaatopgave zijn opgesteld. De eindrapportages worden aan Provinciale Staten aangeboden.

4. Contourenschets Actualisatie Omgevingsvisie FlevolandStraks

Portefeuillehouder

Gaal, G. van

Beslispunten

 1. Provinciale Staten voor te stellen om de Contourenschets Actualisatie Omgevingsvisie FlevolandStraks vast te stellen en mee te geven aan de nieuwe Provinciale Staten en college als bouwsteen voor de actualisatie van de Omgevingsvisie FlevolandStraks.

Samenvatting

Gedeputeerde Staten hebben besloten om de ‘Contourenschets Actualisatie Omgevingsvisie FlevolandStraks’ ter besluitvorming voor te leggen aan Provinciale Staten. De Contourenschets geeft invulling vanuit het perspectief van Provinciale Staten aan de nieuwe/ hernieuwde opgaven en funderende waarden en principes voor de actualisatie van de Omgevingsvisie FlevolandStraks in 2023/2024. Dit komt voort uit de besluitvorming van juli 2022 door Provinciale Staten om de Omgevingsvisie FlevolandStraks uit 2017, het Omgevingsprogramma en de Omgevingsverordening uit 2019 te gaan actualiseren. Deze actualisaties worden overgelaten aan de nieuwe Provinciale Staten en het college dat aantreedt na de verkiezingen in maart 2023.

5. Besluit op bezwaar GEO4A B.V

Portefeuillehouder

Appelman, J.N.J.

Beslispunten

 1. De overwegingen en het advies van de bezwarencommissie provincie Flevoland over te nemen.
 2. Het door de plaatsvervangend directeur van Horizon op 21 juli 2022 namens Gedeputeerde Staten genomen besluit om het door GEO4A B.V. ingediende verzoek om subsidie af te wijzen, achteraf te bekrachtigen.
 3. De motivering van het bestreden besluit van 21 juli 2022 aan te vullen met de overweging dat geen aanleiding bestaat om de hardheidsclausule toe te passen.
 4. Het door GEO4A B.V. ingediende bezwaarschrift ongegrond te verklaren.

Samenvatting

GEO4A B.V. heeft op grond van de Nadere regels MKB Innovatiestimulering Topsectoren Flevoland, een aanvraag om subsidie ingediend voor de uitvoering van het haalbaarheidsproject ‘KIEM’. De plaatsvervangend directeur van Horizon heeft namens Gedeputeerde Staten deze aanvraag om subsidie afgewezen. Hiertegen heeft GEO4A B.V. bezwaar aangetekend bij Gedeputeerde Staten. Gedeputeerde Staten van Flevoland hebben besloten dit bezwaarschrift ongegrond te verklaren.

6. Interbestuurlijk toezicht huisvesting vergunninghouders taakstelling tweede helft 2022

Portefeuillehouder

Reus, J. de

Beslispunten

 1. Kennis te nemen van de stand van zaken rond de taakstelling voor de tweede helft van 2022 inzake de huisvesting van vergunninghouders door de Flevolandse gemeenten.
 2. Vast te stellen dat dat de gemeenten Dronten, Lelystad, Noordoostpolder, Urk en Zeewolde hun taak inzake het huisvesten van vergunninghouders in de tweede helft van 2022 adequaat hebben uitgevoerd.
 3. Vast te stellen dat de gemeente Almere haar taak inzake het huisvesten van vergunninghouders in de tweede helft van 2022 niet adequaat heeft uitgevoerd.
 4. Het actieve toezicht op de gemeente Almere voort te zetten.
 5. Provinciale Staten met bijgevoegde mededeling te informeren over de stand van zaken op dit dossier.

Samenvatting

Elke gemeente moet op grond van de Huisvestingswet 2014 de aan hen toegewezen vergunninghouders (vluchtelingen met een verblijfsvergunning) voorzien van een passende woning. Gedeputeerde Staten hebben geconstateerd dat de gemeenten Dronten, Lelystad, Noordoostpolder, Urk en Zeewolde hun taakstelling voor de tweede helft van 2022 hebben gerealiseerd. Deze gemeenten zijn daarom beoordeeld als adequaat. De gemeente Almere eindigde het tweede halfjaar van 2022 voor de vijfde keer met een achterstand. Daarom is de gemeente Almere beoordeeld als niet adequaat en blijft het actieve toezicht gehandhaafd.

7. Jaarplan 2023 en Meerjarenplan Energie Expertise Centrum Flevoland (EEF) / Stichting DE-on 2023-2027 en Voortgangsrapportage Lening DE-on 2014-2022

Portefeuillehouder

Fackeldey, J.A.

Beslispunten

 1. Kennis te nemen van het Jaarplan 2023 en Meerjarenplan EEF 2023-2028.
 2. Kennis te nemen van de Voortgangsrapportage EEF 2014-2022.
 3. Provinciale Staten Flevoland te informeren met bijgevoegde Statenmededeling.
 4. Geheimhouding te leggen op de Voortgangsrapportage EEF 2014-2022 op grond van de Woo, Artikel 5.1 eerste lid onder c.

Samenvatting

Gedeputeerde Staten van Flevoland hebben kennisgenomen van het Jaarplan 2023 en Meerjarenplan EEF 2023-2027 en de Voortgangsrapportage EEF 2014-2022 en informeren Provinciale Staten hierover door middel van een mededeling.

8. 't Bovenwater afvoeren als zwemlocatie

Portefeuillehouder

Hofstra, H.J.

Beslispunten

 1. De zwemlocatie ’t Bovenwater af te voeren van de lijst met officiële zwemlocaties, vanwege jarenlange overschrijdingen van de normen voor de zwemwaterkwaliteit (blauwalgen).
 2. Het besluit tot afvoeren van de zwemlocatie ’t Bovenwater vast te leggen in het OntwerpBesluit Functietoekenning en aanwijzing zwemlocaties 2023 op grond van de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (Whvbz).
 3. Met een brief aan de gemeente Lelystad (en het waterschap Zuiderzeeland) het formele besluit mede te delen, voorafgaand aan publicatie Ontwerp-Besluit.

Samenvatting

Gedeputeerde Staten van Flevoland hebben besloten de zwemlocatie ‘t Bovenwater af te voeren in lijn van de Europese Zwemwaterrichtlijn, de Whbvz en het zwemwaterbeleid. Dit als gevolg van de langjarige slechte zwemwaterkwaliteit (blauwalgen) met evidente gezondheidsrisico’s voor de zwemmers. In combinatie met het gegeven dat er geen zicht is op een verbetering van de zwemwaterkwaliteit nadat vorig jaar door de gemeente is besloten niet over te gaan tot baggeren van ’t Bovenwater. Hierdoor is de provincie als bevoegd gezag genoodzaakt in lijn van de Europese Zwemwaterrichtlijn en het daaruit voortvloeiende zwemwaterbeleid de zwemlocatie ’t Bovenwater af te voeren.

9. Intern Controleplan 2022 en proefdraaien rechtmatigheidsverantwoording

Portefeuillehouder

Hofstra, H.J.

Beslispunten

 1. Het “Intern Controleplan 2022” vast te stellen. 2. Voor verslagjaar 2022 proef te draaien met de rechtmatigheidsverantwoording.

Samenvatting

Vanaf verslagjaar 2023 moet het college de jaarrekening voorzien van een rechtmatigheidsverantwoording. Verslagjaar 2022 wordt gebruikt om (deels) proef te draaien. Het Intern Controleplan vormt de basis voor de onderbouwing van de verantwoording. Met het vaststellen van het Interne Controleplan bepaalt het college de onderwerpen van onderzoek.

Download

Besluitenlijst 31 januari 2023

pdf - 104,76 kB
Open de pdf