Besluitenlijst 7 maart 2023

1. Besluit op verzoek opheffing geheimhouding inzake Woo-verzoek

Portefeuillehouder

Verbeek, L.

Beslispunten

 1. In te stemmen met de afwijzing van het verzoek van Omroep Flevoland tot opheffing van de geheimhouding op de Koopovereenkomst Stikstofemissie ruimte en het kabinet besluitenlijst van 5 juli 2022.
 2. De indiener van het verzoek per e-mail op de hoogte te stellen van het genomen besluit.

Samenvatting

Naar aanleiding van een Woo verzoek tot opheffing van de geheimhouding op de Koopovereenkomst Stikstofemissie en de kabinet besluitenlijst, heeft het college van Gedeputeerde Staten besloten het verzoek af te wijzen en de opgelegde geheimhouding in stand te laten.

2. Mandaat aan BIJ12 Europese aanbesteding Provinciale Telefonie en Werkplekhardware

Portefeuillehouder

Fackeldey, J.A.

Beslispunten

Middels de ondertekening van de bijgevoegde samenwerkingsovereenkomst:

 1. Mandaat en machtiging te verlenen aan de directeur van BIJ12 (onderdeel van de Vereniging Interprovinciaal Overleg) om in het kader van de Europese aanbestedingen Provinciale Telecommunicatiediensten 2023 en Werkplek- hardware 2023 in de periode van 1 februari 2023 tot en met 31 december 2023 namens Gedeputeerde Staten van de Provincie Flevoland de volgende besluiten te nemen:
  • a. Het starten van de beide aanbestedingen
  • b. Het kiezen van de partijen die gunning krijgen op basis van de beoordeling van de Kerngroep met vertegenwoordiging van deelnemende provincies
 2. Volmacht en machtiging te verlenen aan de directeur van BIJ12 voor het verrichten van de volgende (rechts) handelingen:
  • a. Het publiceren van aanbestedingsdocumenten
  • b. Het opstellen en publiceren van één of meerdere Nota’s van Inlichtingen, inclusief de definitieve inhoud van het conceptcontract
  • c. Het in ontvangst nemen van aanbiedingen, en deze openen
  • d. Het opstellen en publiceren van de gunningsbeslissing en gunning
  • e. Het als verweerder optreden in (gerechtelijke) procedures zoals kort geding, bodemprocedure, geschillen-/klachtencommissies genoemd in artikel 1 en de onderdelen van dit artikel
  • f. De benodigde handelingen voor vorenstaande punten en voor uitoefening van de bevoegdheden, genoemd in punt 1
 3. In te stemmen met vergoeding aan BIJ12 van het evenredige aandeel van de collectieve kosten voor de onderhavige Europese aanbesteding, ten bedrage van circa € 10.500 voor Provinciale Telefonie en € 10.500 voor Werkplek- hardware, totaal € 21.000 inclusief btw.

Samenvatting

Het college verleent namens de provincie Flevoland mandaat aan BIJ12 voor de Europese aanbesteding Provinciale Telecommunicatiediensten 2023 (PT2023) en Werkplek hardware.

3. Overeenkomst Stikstofemissieruimte in Noordoostpolder

Portefeuillehouder

Hofstra, H.J.

Beslispunten

 1. In te stemmen met ondertekening en betaling van de vergoeding aan agrarische ondernemers voor de reductie van stikstofemissie zoals beschreven in de bijgevoegde ‘Overeenkomst Stikstofemissieruimte’.
 2. In te stemmen dat de Commissaris van de Koning van de provincie Flevoland de overeenkomst ondertekent.
 3. Geheimhouding op te leggen op de ‘Overeenkomst Stikstofemissieruimte’ voor een periode van 10 jaar op basis van artikel 5.1. van de Wet open overheid (Woo).

Samenvatting

Met de Flevolandse Aanpak Stikstof zet provincie Flevoland zich in om de stikstofuitstoot te verminderen en maakt de provincie zich sterk om ruimte beschikbaar te maken om PAS-melders van een vergunning te voorzien. Hoewel het Rijk verantwoordelijk is voor de legalisatie van de PAS-melders, wil de Provincie daaraan meehelpen en ook verantwoordelijkheid dragen. Daarbij speelt de provincie in op kansen die zich voordoen. In de gemeente Noordoostpolder doet zich zo een kans voor en heeft provincie Flevoland afspraken gemaakt om stikstofemissiereductie te realiseren en vervalt tegelijkertijd een PAS-melding.

4. Realisatieovereenkomst Flexwoningbouw MRA voor het realiseren van flexwoningen op projectlocaties

Portefeuillehouder

Reus, J. de

Beslispunten

 1. In te stemmen met de realisatieovereenkomst MRA Flexwoningbouw en gedeputeerde De Reus te mandateren deze namens provincie Flevoland te ondertekenen.

Samenvatting

Om de acute woningnood te verkleinen bieden flexibele en tijdelijke woningen een oplossing voor woningzoekers. Daarom ondertekent Provincie Flevoland als één van de 9 partners de realisatieovereenkomst Flexwoningbouw van de Metropool Regio Amsterdam (MRA). Flexibele of tijdelijke woningen zijn snel klaar en geschikt om op projectlocaties te realiseren. Landelijk wordt gestreefd naar de realisatie van 15.000 flexwoningen per jaar. Over deze flexwoningen maken de MRA-gemeenten afspraken met het Rijk via de realisatieovereenkomst flexwoningbouw. In deze overeenkomst staan afspraken over een taskforce flexwoningbouw en de randvoorwaarden voor flexwoningbouw.

5. Verwerving vergunde stikstofemissieruimte in Noordoostpolder

Portefeuillehouder

Hofstra, H.J.

Beslispunten

 1. In te stemmen met het onder voorwaarden verwerven van vergunde stikstofemissieruimte van 1.152 kg/NH3/jaar behorende bij een voormalige Varkenshouderij, zoals beschreven in de bijgevoegde ‘Koopovereenkomst Stikstofemissieruimte’.
 2. In te stemmen met het opnemen van 1.152 kg/NH3/jaar als depositieruimte in de “doelenbank ten behoeve van legalisatie voormalige PAS-melders provincie Flevoland”.
 3. In te stemmen dat de Commissaris van de Koning van de provincie Flevoland de koopovereenkomst ondertekent.
 4. Geheimhouding op te leggen op de ‘Koopovereenkomst Stikstofemissieruimte’ voor een periode van 10 jaar op basis van artikel 5.1. van de Wet open overheid (Woo).

Samenvatting

Met de Flevolandse Aanpak Stikstof zet provincie Flevoland zich in om de stikstofuitstoot te verminderen en maakt de Provincie zich sterk om ruimte beschikbaar te maken om PAS-melders van een vergunning te voorzien. Hoewel het Rijk verantwoordelijk is voor de legalisatie van de PAS-melders, wil de Provincie daaraan meehelpen en ook verantwoordelijkheid dragen. Daarbij speelt de Provincie in op kansen die zich voordoen. In de gemeente Noordoostpolder doet zich zo een kans voor en heeft provincie Flevoland afspraken gemaakt om vergunde stikstofemissieruimte te verwerven om hiermee lokale PAS-meldingen op termijn te kunnen legaliseren.

6. Tweede wijziging Subsidieregeling opruiming drugsafval Flevoland 2021-2024

Portefeuillehouder

Gaal, G. van

Beslispunten

 1. De tweede wijziging van de 'Subsidieregeling opruiming drugsafval Flevoland 2021-2024' vast te stellen, waardoor - met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2021 - het subsidieplafond wordt verhoogd van € 24.999 per jaar naar € 50.000 per jaar en het maximaal subsidiabele bedrag naar € 200.000 per jaar.
 2. In afwijking van de ‘Inspraakverordening Flevoland 2006’ geen inspraak te verlenen; 3. Deze wijziging in werking te laten treden vanaf de dag na publicatie.

Samenvatting

Alle provincies hebben een subsidieregeling opruiming drugsafval 2021-2024. Deze subsidieregeling wordt namens de Nederlandse provincies door BIJ12 uitgevoerd. Uit een evaluatie bleek dat het maximale subsidiebedrag in een aantal gevallen te laag was. Daarom wordt het maximale subsidiabele bedrag verhoogd van € 24.999 naar € 200.000. Hiervoor wordt de Subsidieregeling opruiming drugsafval Flevoland 2021-2024 gewijzigd.

7. Standpuntenbepaling AvA Horizon B.V. 23 februari 2023

Portefeuillehouder

Appelman, J.N.J.

Beslispunten

Namens de provincie in de Algemene vergadering van Aandeelhouders van 23 februari 2023 te besluiten om:

 1. De notulen van de Algemene vergadering van Aandeelhouders Horizon van 9 december 2022 vast te stellen.
 2. Goedkeuring te verlenen aan het Strategisch Meerjarenplan 2023-2027 van Horizon.

Samenvatting

Provincie Flevoland is de enige aandeelhouder van Horizon B.V. Horizon B.V. is de regionale ontwikkelingsmaatschappij die zich inzet op de versterking van de regionale economie. Op 23 februari 2023 heeft een extra Algemene vergadering van Aandeelhouders van Horizon B.V. plaatsgevonden. Tijdens deze vergadering heeft de aandeelhouder het Strategisch Meerjarenplan 2023-2027 van Horizon goedgekeurd.

8. Uitvoering beleidsgericht toezicht voortgangsrapportage 2022 Waterbeheerprogramma 2022-2027

Portefeuillehouder

Hofstra, H.J.

Beslispunten

 1. Vaststellen dat de taakuitvoering door het Waterschap Zuiderzeeland over 2022 goed op orde is.

Samenvatting

Gedeputeerde Staten van Flevoland hebben de wettelijke taak om interbestuurlijk toezicht te houden op het Waterschap Zuiderzeeland voor onder andere beleidsgericht toezicht. De voortgangsrapportage 2022 is volledig en tijdig aangeleverd. De maatregelen zijn conform de jaarplanning gerealiseerd. Eventuele afwijkingen in de planning zijn gerapporteerd en worden binnen de planperiode opgelost. De planning van de maatregelen is qua inzet en middelen binnen de planperiode (2022) gedekt. De taakuitvoering is hiermee goed op orde en het waterschap is beoordeeld als adequaat.

9. Flevolandse uitnodiging tot vervolgstappen in de interprovinciale samenwerking op het gebied van grondwater en drinkwater

Portefeuillehouder

Hofstra, H.J.

Beslispunten

 1. De provincies Utrecht en Gelderland met de bijgevoegde brieven uit te nodigen om op basis van gezamenlijk onderzoek te komen tot bestuurlijke afspraken over het benutten van het grondwatersysteem.
 2. Drinkwaterbedrijf Vitens met de bijgevoegde brief op te roepen om geen nadere stappen te zetten, vooruitlopend op interprovinciale afspraken.

Samenvatting

Net als in de rest van Nederland wordt in Flevoland en de omringende provincies een grote toename voorzien van de bevolking en economische ontwikkeling in de komende decennia. Dit heeft gevolgen voor de openbare drinkwatervoorziening. Dit vraagt om een systeemtransitie en een grote inzet van betrokken partijen, waaronder van drinkwaterbedrijf Vitens, bij het zoeken naar en realiseren van oplossingen. De beschikbare hoeveelheid schoon zoet grondwater, als bron voor drinkwater, is beperkt. Daarom willen Gedeputeerde Staten van Flevoland graag met de provincies Utrecht en Gelderland bestuurlijke afspraken maken over het benutten van het grondwatersysteem waar de provincies gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor dragen.

10. Tussenrapportage gebiedsproces stikstof oostrand Noordoostpolder

Portefeuillehouder

Hofstra, H.J.

Beslispunten

 1. Kennis te nemen van de Tussenrapportage gebiedsproces stikstof Oostrand Noordoostpolder en te constateren dat invulling wordt gegeven aan de randvoorwaarden aan het gebiedsproces.
 2. Het gebiedsresultaat van een haalbare stalemissiereductie van 50% mee te nemen als vertrekpunt voor de vervolgstappen.
 3. In te stemmen met het informeren van Provinciale Staten middels bijgesloten mededeling.
 4. De gebiedspartners te informeren over de gebiedsresultaten.

Samenvatting

Gedeputeerde Staten van Flevoland hebben kennisgenomen van de Tussenrapportage Gebiedsproces stikstof oostrand Noordoostpolder. In het gebiedsproces zijn de agrariërs in het gebied nauw betrokken en wordt gezamenlijk gewerkt aan gedragen oplossingen die kunnen leiden tot minder uitstoot van stikstof zoals de provincie dat heeft gevraagd. De komende periode worden de oplossingen door de agrariërs verder uitgewerkt en concreet gemaakt en opgenomen in het Gebiedsplan Wsn dat op 1 juli 2023 bij het Rijk, als onderdeel van het Provinciale Gebiedsprogramma Landelijk gebied, wordt ingediend.

11. Voortgangsnotitie Regionale Energie Strategie Flevoland 2023

Portefeuillehouder

Fackeldey, J.A.

Beslispunten

 1. De voortgangsnotitie Regionale Energie Strategie (RES) Flevoland 2023 vast te stellen.
 2. Kennis te nemen van de suggesties voor toekomstig onderzoek van de voortgangsnotitie RES Flevoland 2023, waarin ook aandacht is voor burgerbetrokkenheid.
 3. De voortgangsnotitie RES Flevoland 2023 ter informatie aan te bieden aan provinciale staten

Samenvatting

Alle dertig RES regio’s in Nederland zullen hun voortgang van de uitvoering van RES 1.0 voor 1 juli 2023 rapporteren aan het nationaal programma RES en daarmee aangeven hoe zij bijdragen aan de doelstellingen van het klimaatakkoord. De voortgangsnotitie RES (regionale energie strategie) Flevoland 2023 wordt voorgelegd aan de regionale partners, namelijk de provincie, het waterschap en de zes gemeenten. Nadat alle partners akkoord gaan, zal de regio Flevoland haar voortgang aanbieden aan het nationaal programma RES. Gedeputeerde Staten heeft de voortgangsnotitie RES Flevoland 2023 vastgesteld. Als regio Flevoland zijn we over de helft van ons bod van de RES 1.0. Voor de tweede tranche Zon en Windplan West zal de komende jaren meer duidelijkheid komen in welke vorm dit tot vergunningen zal leiden

Download

Besluitenlijst 7 maart 2023

pdf - 132,33 kB
Open de pdf