Aanvulling opdracht Wet natuurbescherming Muskusratbestrijding (thans Omgevingswet)

Gedeputeerde Staten van Flevoland maken het volgende bekend:

Aanvraag

Gedeputeerde Staten van Flevoland delen mee dat zij aan de Herziening opdracht muskus- en beverratbestrijding (4 mei 2023, kenmerk: 3095021) thans Omgevingsvergunning voor een Flora-en fauna-activiteit voor de Muskusrattenbestrijding extra voorschriften aangaande de uitoefening zorgplicht toe te voegen.

Ter inzage

Het besluit 3202248 (aanvulling opdracht 3095021) ligt vanaf 2 april 2024 tot en met 15 mei 2024 digitaal ter inzage. Om de stukken in te zien, verzoeken wij u om contact met ons op te nemen. Tegen dit besluit (de extra voorschriften) kunt u binnen zes weken na datum van verzending van deze brief schriftelijk bij ons bezwaar maken. Uw bezwaarschrift dient ondertekend te zijn en voorzien van uw naam en adres, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. 

Download

Besluit

pdf - 87,87 kB
Open de pdf