Natuur Netwerk Nederland; voorgenomen herbegrenzing

Gedeputeerde Staten maken bekend zij naar aanleiding van een verzoek daartoe van de gemeente Dronten, voornemens zijn de begrenzing van het Natuur Netwerk Nederland (NNN) te wijzigen door gebruik te maken van het instrument herbegrenzing. Aanleiding hiervoor is de vergroting van het erf van Spijkweg 9 als onderdeel van project Nieuwe Natuur Oostkant Dronten. Voordat Gedeputeerde Staten een definitief besluit nemen stellen zij belanghebbenden in de gelegenheid hun zienswijze over de voorgestelde herbegrenzing aan hen kenbaar te maken.

Ter inzage

Gegeven de huidige maatregelen en de risico’s ten aanzien van het COVID-19 virus, wordt op dit moment afgezien van de gebruikelijke fysieke terinzagelegging van de stukken in het provinciehuis en de gemeentehuizen. Het voorgenomen besluit tot herbegrenzing is, tezamen met de NNN-kaart, met ingang van maandag 26 oktober tot en met maandag 7 december 2020 voor een ieder toegankelijk via deze webpagina. Kunt u de stukken niet digitaal raadplegen dan kunt u een papieren versie opvragen via 0320 - 265 265.

Zienswijzen

Belanghebbenden worden tot en met 7 december 2020 in de gelegenheid gesteld schriftelijk hun zienswijze met betrekking tot deze herbegrenzing van de NNN in te dienen bij Gedeputeerde Staten, Postbus 55, 8200 AB Lelystad. Desgewenst kan telefonisch een afspraak worden gemaakt voor het mondeling indienen van een zienswijze.

Download

Open de documenten bij deze ter inzage

pdf - 431.19 kB
Open de pdf