Wet natuurbescherming: ontheffing voor het vernietigen van verblijfplaatsen van vogels en vleermuizen in verband met de renovatie van pachtboerderijen in de Noordoostpolder

Gedeputeerde Staten van Flevoland maken het volgende bekend:

Aanvraag

Gedeputeerde Staten van Flevoland delen mee dat zij op grond van artikel 3.3 en 3.8 Wet natuurbescherming op 9 november 2023 een ontheffing (kenmerk 3190428) hebben verleend aan Rijksvastgoedbedrijf te Arnhem voor het opzettelijk beschadigen of wegnemen van nesten, rustplaatsen, eieren en storen van de huismus, gierzwaluw en boerenzwaluw en voor het beschadigen of vernielen van voortplantingsplaatsen van de gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis en laatvlieger.

Ter inzage

De ontheffing ligt vanaf 14 november 2023 tot en met 26 december 2023 digitaal ter inzage. Om de stukken in te zien, neem contact met ons op.

Bezwaar

Tegen onze besluiten kunt u op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na datum van verzending ervan bij ons schriftelijk bezwaar maken. Uw bezwaarschrift dient ondertekend en voorzien te zijn van uw naam en adres, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.

Contact

Meer informatie: Heeft u vragen of opmerkingen over de inhoud of procedure, dan kunt u terecht bij provincie Flevoland.

 

Download

Bijlage 1

pdf - 758,90 kB
Open de pdf
Download

Activiteitenplan

pdf - 9,50 MB
Open de pdf
Download

Ontheffing

pdf - 203,58 kB
Open de pdf
Download

Stavaza

pdf - 877,22 kB
Open de pdf
Download

Voorstel laatvlieger

pdf - 230,21 kB
Open de pdf