Wet natuurbescherming besluit wijziging ontheffing voor het doden van edelherten in de Oostvaardersplassen

Gedeputeerde Staten van Flevoland delen mee dat zij op grond van de Wet natuurbescherming op 7 februari 2022 een wijziging op een ontheffing (kenmerk 3063871) aan Faunabeheereenheid Flevoland hebben vastgesteld voor het doden van edelherten, met geweer en gebruikmaking van demper, in de Oostvaardersplassen.

Ter inzage

Het besluit ligt vanaf 18 februari 2023 tot en met 3 april 2023 digitaal ter inzage. Om de stukken in te zien, kunt u telefonisch contact opnemen met provincie Flevoland via 0320-265265. 

Beroep

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd, hiertegen beroep instellen bij de  Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA, Den Haag. 

Zij die partij zijn in de hoofdzaak, kunnen bij de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak  tevens een verzoek indienen om een voorlopige voorziening te treffen. Uw verzoek om voorlopige voorziening wordt pas in behandeling genomen wanneer u griffierecht heeft betaald. De Afdeling bestuursrechtspraak laat u weten hoe hoog het griffierecht is en op welke wijze u dit kunt overmaken. 

 

Download

Besluit

pdf - 88,75 kB
Open de pdf