Wet natuurbescherming: ontheffing in verband met renovatie aan diverse woningen in Swifterbant

Gedeputeerde Staten van Flevoland maken het volgende bekend:

Aanvraag

Gedeputeerde Staten van Flevoland delen mee dat zij op grond van artikel 3.3 en 3.8 Wet natuurbescherming op 22 maart 2024 het besluit (kenmerk 3238488) hebben vastgesteld voor het opzettelijk verstoren, vernielen, beschadigen of wegnemen van nesten en rustplaatsen van de huismus en gierzwaluw en voor het verstoren, beschadigen of vernielen van voortplantingsplaatsen of rustplaatsen en het opzettelijk verstoren van de gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis en gewone grootoorvleermuis, in verband renovatie aan woningen van Oost Flevoland Woondiensten op diverse locaties in Swifterbant.

Ter inzage

De ontheffing ligt vanaf 28 maart 2024 tot en met 9 mei 2024 digitaal ter inzage. Om de stukken in te zien, verzoeken wij u om contact met ons op te nemen.

Bezwaar

Tegen dit besluit kunt u binnen zes weken na datum van verzending van deze brief schriftelijk bij ons bezwaar maken. Uw bezwaarschrift dient ondertekend te zijn en voorzien van uw naam en adres, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.

Download

Aanvraag

pdf - 4,59 MB
Open de pdf
Download

Activiteitenplan

pdf - 13,59 MB
Open de pdf
Download

Ontheffing

pdf - 1,34 MB
Open de pdf
Download

Overzichtstekening deelgebied A

pdf - 1,43 MB
Open de pdf
Download

Overzichtstekening deelgebied B

pdf - 1,44 MB
Open de pdf
Download

Opleverdocument vleermuis- en huismustillen

pdf - 2,63 MB
Open de pdf
Download

Opleverdocument gierzwaluwvoorzieningen

pdf - 2,32 MB
Open de pdf
Download

Mail werken volgens kennisdocument

pdf - 1,37 MB
Open de pdf
Download

Mail natuur vrijmaken

pdf - 767,87 kB
Open de pdf
Download

Waarnemingen deelgebied A

pdf - 1,52 MB
Open de pdf
Download

Waarnemingen deelgebied B

pdf - 1,49 MB
Open de pdf
Download

Machtiging

pdf - 271,82 kB
Open de pdf
Download

Tijdelijke en permanente verblijfplaatsen

pdf - 3,36 MB
Open de pdf