Wet natuurbescherming: ontheffing in verband met onderhoud van de Hogering-Buitenring Almere

Gedeputeerde Staten van Flevoland maken het volgende bekend:

Aanvraag

Gedeputeerde Staten van Flevoland delen mee dat zij op grond van artikel 3.5 en 3.8 Wet natuurbescherming op 1 mei 2023 een ontheffing hebben verleend aan provincie Flevoland voor het vernielen, beschadigen of wegnemen van nesten van de huiszwaluw, voor het beschadigen of vernielen van een zomer- en paarverblijfplaats van de gewone dwergvleermuis en voor het opzettelijk beschadigen of vernielen van voortplantingsplaatsen van de wezel, in verband met groot onderhoud aan de Hogering-Buitenring Almere.

Ter inzage

De ontheffing ligt vanaf 2 mei 2023 tot en met 12 juni 2023 digitaal ter inzage. Om de stukken in te zien, neem contact met ons op.

Bezwaar

Tegen onze besluiten kunt u op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na datum van verzending ervan bij ons schriftelijk bezwaar maken. Uw bezwaarschrift dient ondertekend en voorzien te zijn van uw naam en adres, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.

Download

Ontheffing voor onderhoud van de Hogering-Buitenring Almere

pdf - 472,53 kB
Open de pdf