Wet natuurbescherming: ontheffing voor het vernielen en verstoren van een verblijfplaats van de gewone grootoorvleermuis vanwege renovatiewerkzaamheden aan de kerk op de Kerkstraat 1 te Luttelgeest

Gedeputeerde Staten van Flevoland maken het volgende bekend:

Aanvraag

Gedeputeerde Staten van Flevoland delen mee dat zij op grond van artikel 3.8 Wet natuurbescherming op 15 april 2022 een ontheffing hebben verleend aan Mateboer Projectontwikkeling voor het verstoren en vernietigen van een verblijfplaats van de gewone grootoorvleermuis, vanwege de renovatie van de kerk aan de Kerkstraat 1 te Luttelgeest.

Ter inzage

De aanvraag, ontheffing en de bijbehorende stukken liggen vanaf 16 april 2022 tot en met 27 mei 2022 digitaal ter inzage. Om de stukken in te zien, neem telefonisch contact met provincie Flevoland op via 0320-265265. Tevens is de ontheffing voor een ieder toegankelijk via de website www.flevoland.nl/terinzage.

Bezwaar

Tegen onze besluiten kunt u op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na datum van verzending ervan bij ons schriftelijk bezwaar maken. Uw bezwaarschrift dient ondertekend en voorzien te zijn van uw naam en adres, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.

Nadere inlichtingen

Voor inlichtingen over de procedure kunt u zich wenden tot de provincie Flevoland (0320-265265).

Download

2940083 Ontheffing Kerkstraat 1 Luttelgeest

pdf - 341,50 kB
Open de pdf