Wet natuurbescherming ontheffing voor het verstoren en vernietigen van vier verblijfplaatsen van de gewone dwergvleermuis vanwege sloop van een kantoorgebouw aan de RandstadAlmere

Gedeputeerde Staten van Flevoland maken het volgende bekend:

Aanvraag

Gedeputeerde Staten van Flevoland delen mee dat zij op grond van artikel 3.8 Wet natuurbescherming op 25 juli 2022 een ontheffing hebben verleend aan Seinhuis B.V. te Sassenheim voor het verstoren en vernietigen van vier verblijfplaatsen van de gewone dwergvleermuis, vanwege de sloop van een kantoorgebouw aan de Randstad 20 20 t/m 25 te Almere.

Ter inzage

De aanvraag, ontheffing en de bijbehorende stukken liggen vanaf 26 juli 2022 tot en met 5 september 2022 digitaal ter inzage. Om de stukken in te zien, neem telefonisch contact met provincie Flevoland op via 0320-265265.

Bezwaar

Tegen onze besluiten kunt u op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na datum van verzending ervan bij ons schriftelijk bezwaar maken. Uw bezwaarschrift dient ondertekend en voorzien te zijn van uw naam en adres, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.

Nadere inlichtingen

Voor inlichtingen over de procedure kunt u zich wenden tot de provincie Flevoland (0320-265265).

Download

Ontheffing voor het verstoren en vernietigen van vier verblijfplaatsen van de gewone dwergvleermuis vanwege sloop van een kantoorgebouw aan de Randstad 20 20 t/m 25 te Almere

pdf - 496,94 kB
Open de pdf