Wet natuurbescherming: ontwerpbesluit Firma Bosma CV - Visvijverweg 52 te Lelystad

Gedeputeerde Staten van Flevoland delen mee dat zij op grond van artikel 2.7, tweede lid, van de Wet natuurbescherming op 20 april 2023, met kenmerk 3078327, een ontwerpbesluit hebben vastgesteld.

Ter inzage

Het ontwerpbesluit ligt vanaf 3 mei 2023 tot en met 14 juni 2023 digitaal ter inzage. Om de stukken in te zien, neem telefonisch contact met provincie Flevoland op via 0320-265265. Tevens is het ontwerpbesluit voor een ieder toegankelijk via de website www.flevoland.nl/terinzage.

Zienswijzen

De beschikking en de relevante documenten zullen gedurende zes weken ter inzage liggen. Gedurende de periode van terinzagelegging kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling zienswijzen over het ontwerpbesluit naar voren brengen. Ingediende zienswijzen worden met het uiteindelijke besluit en de bijbehorende stukken ter inzage gelegd.

Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan:

Gedeputeerde Staten van Flevoland

Postbus 55

8200 AB Lelystad 

Voor een mondelinge zienswijze of toelichting over het ontwerpbesluit kan contact worden opgenomen met de Provincie Flevoland telefoonnummer 0320 - 265 265.

Download

Ontwerpbesluit Firma Bosma CV Lelystad

pdf - 110,19 kB
Open de pdf
Download

AERIUS bijlage Bosma CV

pdf - 907,38 kB
Open de pdf