Wet natuurbescherming; ontheffing voor het vernielen van nesten van de huismus i.v.m. de sloop van bedrijfsgebouwen met asbest t.b.v. woningbouw in Almere.

Gedeputeerde Staten van Flevoland delen mee dat zij op grond van artikel 3.3 Wet natuurbescherming op 02 november 2021 een ontheffing hebben verleend aan Vastbouw Vastgoedontwikkeling B.V. te Amersfoort voor het vernielen van nesten van de huismus i.v.m. de sloop van bedrijfsgebouwen met asbest ten behoeve van woningbouw aan de Goudplevierweg 5 in Almere.

Ter inzage

De aanvraag, ontheffing en de bijbehorende stukken liggen vanaf 03 november 2021 tot en met 14 december 2021 digitaal ter inzage. Om de stukken in te zien, neem telefonisch contact op met 0320-265265. Tevens is de ontheffing voor een ieder toegankelijk via de website www.flevoland.nl/terinzage.

Bezwaar

Tegen onze besluiten kunt u op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na datum van verzending ervan bij ons schriftelijk bezwaar maken. Uw bezwaarschrift dient ondertekend en voorzien te zijn van uw naam en adres, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.

Nadere inlichtingen

Voor inlichtingen over de procedure kunt u zich wenden tot de provincie Flevoland (0320-265265).

Download

Ontheffing i.v.m. sloop bedrijfsgebouwen met asbest

pdf - 137.31 kB
Open de pdf