Wet natuurbescherming: herziening opdracht muskus- en beverratbestrijding

Gedeputeerde Staten van Flevoland maken het volgende bekend:

Aanvraag

Gedeputeerde Staten van Flevoland delen mee dat zij op grond van artikel 3.18 Wet natuurbescherming op 4 mei 2023 een herziene opdracht hebben verleend aan Waterschap Zuiderzeeland voor de bestrijding van de muskusrat (Ondatra zibethicus) en de beverrat (Myocastor coypus). De vigerende opdracht met kenmerk 2995289 is aangepast.

Ter inzage

De opdracht en de bijbehorende stukken liggen vanaf 5 mei 2023 tot en met 15 juni 2023 digitaal ter inzage. Om de stukken in te zien, neem telefonisch contact met ons op via telefoonnummer 0320-265 265

Bezwaar

Tegen onze besluiten kunt u op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na datum van verzending ervan bij ons schriftelijk bezwaar maken. Uw bezwaarschrift dient ondertekend en voorzien te zijn van uw naam en adres, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.

Download

Besluit

pdf - 108,52 kB
Open de pdf