Wet natuurbescherming; Ontwerpbesluit ontheffing Wet natuurbescherming voor het verzamelen en onder zich hebben van eieren van de grote karekiet en visdief

Gedeputeerde Staten van Flevoland maken het volgende bekend:

Aanvraag

Gedeputeerde Staten van Flevoland delen mee dat zij op grond van artikel 3.3 Wet natuurbescherming op 12 juli 2022 een ontheffing hebben verleend aan J. v.d. Winden Ecology te Utrecht voor het rapen en onder zich hebben van eieren van de grote karekiet en het visdief in verband met onderzoek naar het voorkomen van gifstoffen in niet uitgekomen eieren door de Universiteit van Leiden.

Ter inzage

De aanvraag, het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen vanaf 13 juli 2022 tot en met 23 augustus 2022 digitaal ter inzage. Om de stukken in te zien, neem telefonisch contact met provincie Flevoland op via 0320-265265. Tevens is het ontwerpbesluit voor een ieder toegankelijk via deze webpagina.

Zienswijzen

De beschikking en de relevante documenten zullen gedurende zes weken ter inzage liggen. Gedurende de periode van terinzagelegging kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling zienswijzen over het ontwerpbesluit naar voren brengen. Ingediende zienswijzen worden met het uiteindelijke besluit en de bijbehorende stukken ter inzage gelegd. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan Gedeputeerde Staten van Flevoland, Postbus 55, 8200 AB Lelystad. Voor een mondelinge zienswijze of toelichting over het ontwerpbesluit kan contact worden opgenomen met de Provincie Flevoland telefoonnummer 0320 - 265 265.

Download

Open het document bij deze ter inzage

pdf - 256,26 kB
Open de pdf