Cora Smelik

Cora Smelik is gedeputeerde namens GroenLinks (4 zetels). Als de Commissaris van de Koning afwezig is, is Cora Smelik zijn 2e vervanger (2e loco). Verder vervangt zij gedeputeerde Jan de Reus bij afwezigheid.

Portefeuille

 • Duurzaamheid
  • Duurzaamheid Metropoolregio Amsterdam
  • Het goede voorbeeld
  • Beleid circulariteit / circulaire economie
  • Verhaal van Flevoland programmalijn 3: energy on upcycling
 • Milieu
  • Bodem
  • Klimaatadaptatie
  • Vergunningverlening, toezicht en handhaving (inclusief regelgeving / toezicht experiment kringlooplandbouw)
  • Omgevingsdiensten
  • Afvalzorg
 • Omgevingsvisie (algemeen)
  • Samenwerkingsagenda
  • Ruimte voor initiatief
  • Opgavegericht werken
  • Omgevingswet
 • Bestuurlijke vernieuwing
  • Pilot participatie
 • Inkoop en aanbesteding
 • Bestuurlijk adviescommissie vergunningverlening, toezicht en handhaving