Cora Smelik

Cora Smelik is gedeputeerde namens GroenLinks (4 zetels). Als de Commissaris van de Koning afwezig is, is Cora Smelik zijn 2e vervanger (2e loco). Verder vervangt zij gedeputeerde Jan de Reus bij afwezigheid.

Portefeuille

 • Duurzaamheid
  • Duurzaamheid Metropoolregio Amsterdam
  • Het goede voorbeeld
  • Beleid circulariteit / circulaire economie
  • Verhaal van Flevoland programmalijn 3: energy on upcycling
 • Milieu
  • Bodem
  • Klimaatadaptatie
  • Vergunningverlening, toezicht en handhaving (inclusief regelgeving / toezicht experiment kringlooplandbouw)
  • Omgevingsdiensten
  • Afvalzorg
 • Omgevingsvisie (algemeen)
  • Samenwerkingsagenda
  • Ruimte voor initiatief
  • Opgavegericht werken
  • Omgevingswet
 • Bestuurlijke vernieuwing
  • Pilot participatie
 • Inkoop en aanbesteding
 • Bestuurlijk adviescommissie milieu, toezicht en handhaving

Foto van gedeputeerde Cora Smelik

 
Download

Portretfoto gedeputeerde Cora Smelik - fotograaf: © Patricia Peters

jpg - 335,01 kB
Open de jpg

Ambtshalve nevenfuncties

 • Voorzitter dagelijks bestuur en algemeen bestuur Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV)
 • Voorzitter portefeuillehouderoverleg duurzaamheid in de Metropoolregio Amsterdam (MRA)
 • Lid bestuurlijke adviescommissie Milieu, Toezicht en Handhaving van het Interprovinciaal Overleg (IPO)
 • Vertegenwoordiger provincie Flevoland algemene vergadering van aandeelhouders NV Afvalzorg
 • Voorzitter Bestuurlijk Omgevingsoverleg Flevoland
 • Lid van Amsterdam Economic Board; tevens lid agendacommissie AmecBoard