Loket

In dit loket van de provincie Flevoland vindt u producten en diensten zoals vergunningen, subsidies en terinzageleggingen. 

Open Sluit Producten- en dienstencatalogus

In de producten- en dienstencatalogus van provincie Flevoland kunt u op diverse manieren zoeken. Bijvoorbeeld door te klikken op het themaoverzicht of het overzicht op alfabetische volgorde.

Voor actuele informatie over een thema neemt u contact op met de uitvoerende instanties via het algemene telefoonnummer: 0320 - 265 265.

Open Sluit Wet Natuurbescherming

Met ingang van 1 januari 2017 is de bescherming van diersoorten, natuurgebieden en bossen in 1 wet geregeld: de Wet natuurbescherming. Deze wet vervangt 3 oude wetten: de Natuurbeschermingswet 1998, de Flora- en faunawet en de Boswet. Lees verder

Open Sluit Regiotaxi

Regiotaxi Flevoland is openbaar (regionaal) vervoer van deur tot deur, zeven  dagen in de week van 6.00 uur ‘s morgens tot 0.30 uur ’s nachts. Regiotaxi Flevoland is voor iedereen beschikbaar in de gemeenten Dronten, Noordoostpolder en Zeewolde. Lees verder

Open Sluit Subsidies

Provincie Flevoland geeft subsidies voor verschillende activiteiten. In dit gedeelte van het loket leest u alle informatie over de subsidiemogelijkheden van provincie Flevoland.

Open Sluit Register gemeenschappelijke regelingen

Het college van Gedeputeerde Staten heeft het register gemeenschappelijke regelingen van de provincie Flevoland vastgesteld. Dit is een register waarin de gemeenschappelijke regelingen, waaraan de provincie deelneemt, zijn opgenomen.

Open Sluit Verleende vergunningen

Hier vindt u een overzicht van de door provincie Flevoland verleende vergunningen.

Open Sluit Bodeminformatie

Vind informatie over asbest, bodem en milieu in de provincie Flevoland.

Open Sluit Kaarten

Provincie Flevoland beschikt over verschillende digitale kaarten. Heeft u hulp nodig bij het bekijken van deze kaarten? Of heeft u vragen? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag verder.

Open Sluit Besluitenlijst Gedeputeerde Staten

Gedeputeerde Staten vormen het dagelijkse bestuur van provincie Flevoland. Ze vergaderen iedere dinsdagmorgen. Deze vergaderingen zijn niet openbaar. De beslissingen die genomen worden zijn wel openbaar. U leest deze in de besluitenlijsten.

Open Sluit Provinciale Bladen

Provincie Flevoland kondigt al haar bindende voorschriften aan in het Provinciaal Blad. In het onderstaande overzicht vindt u de Provinciale Bladen vanaf 2011.

Open Sluit Financiën

Provincie Flevoland maakt elk jaar de begroting en de jaarrekening op. De begroting wordt voorafgaand aan een jaar vastgesteld. In de begroting staat wat we willen bereiken, onze plannen daarvoor en hoeveel geld beschikbaar is. Is het jaar voorbij? Dan leggen we verantwoording af over het gevoerde beleid, de uitvoering en de inzet van het geld.

Open Sluit Provinciaal Omgevingsplan Flevoland 2006

In het Omgevingsplan staat het volledige omgevingsbeleid voor de periode 2006-2015, met een doorkijk naar 2030. Dit beleid is ontwikkeld in overleg met mede-overheden, maatschappelijke organisaties en de inwoners van Flevoland. Lees verder

Categorieën

Open Sluit Documenten Provinciale Staten

Provinciale Staten van Flevoland kennen verschillende soorten documenten. Deze documenten zijn openbaar en te raadplegen.