4,15 miljoen euro voor Nationaal Park Nieuw Land

17 dec 2020

Vrouw met verrekijker

Op 2 november 2020 heeft het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) definitief vastgesteld dat Nationaal Park Nieuw Land (NPNL) 4,15 miljoen euro krijgt voor 6 projecten in en nabij het nationaal park. De bijdrage van het ministerie van LNV betekent een extra impuls aan de natuurontwikkeling en de natuurbeleving in Nationaal Park Nieuw Land. Het draagt bij aan de ambitie van de 8 partners van Nationaal Park Nieuw Land om dit vogelparadijs van internationale betekenis verder te ontwikkelen, zodat iedereen ervan kan genieten.

Natuur, recreatie en onderzoek

De subsidie draagt bij aan de 2 projecten in de entreegebieden van het nationaal park: Oostvaardersplassen Lelystad en Oostvaardersplassen Almere. In de toekomst zullen steeds meer bezoekers via deze entreegebieden het nationaal park bezoeken. Beide projecten richten zich op natuurontwikkeling in combinatie met natuurbeleving. De andere 4 projecten richten zich op natuuronderzoek in het Markermeer, de Oostvaardersplassen en de Marker Wadden en onderzoek naar de mogelijkheden voor natuur-inclusieve strokenlandbouw aan de oostzijde van de A6 ter hoogte van NPNL.

Brede impuls

Gedeputeerde Harold Hofstra: “Als portefeuillehouder Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland ben ik heel blij met de toegekende subsidie. Dit biedt ons als provincie de kans om samen met onze partners het nog jonge nationaal park te versterken en een brede impuls te geven aan de natuur in Flevoland. Ik ben ook zeer verheugd over de bijdrage voor het onderzoek naar de mogelijkheden voor natuur-inclusieve landbouw nabij Nationaal Park Nieuw Land. De natuur, maar zeker ook natuur-inclusieve landbouw biedt bij uitstek kansen om dit gebied te versterken en verbindingen te maken met het omliggende platteland.”

Nationaal Park Nieuw Land

Een uitstapje in de natuur is nog nooit zo belangrijk voor ons geweest. In tijden van de coronapandemie hebben mensen in Nederland volop de natuur (her)ontdekt. Ook Nationaal Park Nieuw Land wordt goed bezocht. Nationaal Park Nieuw Land draagt dan ook bij aan het welzijn van de bewoners aan de oostflank van de Metropoolregio Amsterdam in het algemeen en van Almere en Lelystad in het bijzonder. Daarnaast is natuur bij de randstad internationaal gezien een unieke combinatie voor het vestigingsklimaat en de economische ontwikkeling van Flevoland.

Onderzoek en educatie

Gedeputeerde Michiel Rijsberman: “Nieuw Land is een nationaal park nieuwe stijl en het jongste nationale park van Nederland. Naast beleving spelen onderzoek en educatie een belangrijke rol in het gebied dat zich blijvend ontwikkelt. We geven hieraan invulling door bijvoorbeeld de biodiversiteit onder de loep te nemen en kinderen kennis te laten maken met de natuur. De investeringsimpuls van het ministerie van LNV biedt ons een extra mooie kans om in 2021 voortvarend aan de slag te gaan.”

8 partners

Nationaal Park Nieuw Land bestaat uit de Oostvaardersplassen, Lepelaarplassen, Marker Wadden en het Markermeer. De 8 partners zijn verheugd met het grote subsidiebedrag van het ministerie van LNV, omdat ze hiermee een belangrijke stap verder kunnen zetten in de verdere ontwikkeling van Nationaal Park Nieuw Land. De 8 partners zijn:

  1. Vereniging Natuurmonumenten
  2. Staatsbosbeheer
  3. Stichting Flevo-landschap
  4. gemeente Almere
  5. gemeente Lelystad
  6. provincie Flevoland
  7. Rijkswaterstaat
  8. Waterschap Zuiderzeeland

Achtergrond

Het Rijk en medeoverheden formuleerden in 2017 de ambitie om tien urgente maatschappelijke opgaven gezamenlijk aan te pakken, opgaven die het Rijk niet alleen op kan lossen. Op 14 februari 2018 ondertekenden Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen daarom de Programmastart interbestuurlijk programma (IBP). Eén van de tien opgaven in het IBP is “Naar een Vitaal Platteland”. In het landelijk gebied komen veel grote opgaven samen die vragen om forse en structurele veranderingen. Deze opgaven zijn gericht op verduurzaming van de landbouw, gezonde ecosystemen, klimaatdoelstellingen, kwaliteit en leefbaarheid, bodem en waterbeheer en -kwaliteit en op een gezonde en veilige leefomgeving. Kortom, werken aan een economisch vitaal, leefbaar en ecologisch duurzaam platteland. Om deze opgave gezamenlijk op te pakken zijn de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), Interprovinciaal Overleg (IPO), Unie van Waterschappen (UVW) en Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) in juli 2018 tot landelijke samenwerkingsafspraken gekomen en is afgesproken samen in 15 kansrijke gebieden aan de slag te gaan. Nationaal Park Nieuw Land is één van die 15 gebieden.