Doelen gebiedsproces stikstof Noordoostpolder haalbaar

9 mrt 2023

Noordoostpolder van boven

Eind maart 2022 is het gebiedsproces stikstof gestart in de oostrand van de Noordoostpolder in het gebied rondom Marknesse-Luttelgeest tussen het Kuinder- en Voorsterbos. Doel is om het Flevolandse aandeel in de overbelasting met stikstof van de nabijgelegen natuurgebieden De Weerribben en Wieden in Overijssel terug te dringen. Uit de Tussenrapportage gebiedsproces stikstof oostrand Noordoostpolder (pdf, 27 MB) blijkt dat dat haalbaar is.

In gesprek

Provincie Flevoland is met de veehouders en enkele akkerbouwers in dit deel van de Noordoostpolder in gesprek over hun ideeën over het verminderen van stikstofuitstoot. De provincie kiest er nadrukkelijk voor samen op te trekken bij deze opgave. In het gebiedsproces staat het gebiedsdoel centraal. Dat is de optelsom van wat bedrijven met elkaar kunnen doen om in 2030 50% minder stikstof uit te stoten en zo weer ruimte te creëren. Ruimte voor de natuur, maar ook voor collega-ondernemers (PAS-melders). Vanuit dat gezamenlijke doel is de provincie de gesprekken gestart met ieder bedrijf apart, want ieder bedrijf is anders. Zeker in Flevoland. Het proces is gericht op innovatie en op bedrijven die willen doorgaan.

Conclusies

De belangrijkste conclusies uit de rapportage zijn dat de gestelde maatregelen uit het rapport in 2030 zorgen voor realisatie van het gebiedsdoel zoals vastgesteld in Flevolandse Aanpak Stikstof (pdf, 2.2 MB). Het gaat om maatregelen voorgesteld door de agrariërs die wezenlijk bijdragen aan de verlaging van de stikstofuitstoot in het gebied. In het rapport staat hoeveel emissiereductie de ideeën van de ondernemers naar verwachting opleveren en hoe dit bijdraagt aan de opgave. Daarnaast is een belangrijke conclusie dat de samenwerking met de agrariërs in het gebiedsproces constructief verloopt. De inbreng vanuit het gebied staat centraal, omdat de provincie een gezamenlijk en gedragen proces voor ogen heeft.

Tussenrapportage gebiedsproces

In de rapportage van maart 2023 staan de tussentijdse resultaten. De ideeën die de ondernemers ingebracht hebben, zijn in vijf categorieën onder te brengen: innoveren, stoppen (met houden van vee), verplaatsen, extensiveren en omschakelen. Denk bijvoorbeeld aan maatregelen als mestscheiders, windsingels, teeltvrije zones, erfbeplanting en circulariteit. Maar ook aan het verlagen van eiwit in het veevoer en het verder verkennen van kansen die mogelijk al in dit gebied aanwezig zijn zoals het benutten van de combinatie van veeteelt en akkerbouw. Daarnaast is Flevoland met provincie Overijssel ambtelijk en bestuurlijk in gesprek om te verkennen tot welke kansen meer samenwerking in de gebiedsprocessen aan beide kanten van de provincie kan leiden.

Gesprekken en bijeenkomsten in het afgelopen jaar

Met 27 ondernemers zijn persoonlijke gesprekken gevoerd waarin kennis en inzichten gedeeld werden. Daarnaast zijn er vier gebiedsbijeenkomsten geweest. Dat betekent dat de provincie ruim 60% van de veehouders in het gebied heeft gesproken. Ook is gesproken met enkele grote akkerbouwbedrijven, ondanks dat voor akkerbouwers een lagere reductiedoelstelling van 20% geldt. In deze constructieve gesprekken zijn de bedrijfssituatie en met name de ideeën, kansen en mogelijkheden voor emissiereductie besproken en opgehaald.

Hoe gaat het verder?

Het is nog steeds mogelijk voor ondernemers in het gebiedsproces om zich aan te melden voor gesprekken via stikstof@flevoland.nl. De uitkomsten van het gebiedsproces worden opgenomen in het gebiedsplan Stikstofreductie en Natuurverbetering (Wsn) dat op 1 juli 2023 ingediend wordt bij het Rijk, als onderdeel van het bredere Provinciaal Programma Landelijk Gebied.