Krachtenbundeling

Duurzame eiwitvoorziening is één van de grote uitdagingen voor een gezonde toekomst van onze voeding en voor de ontwikkeling van landbouw, onafhankelijk van import van plantaardige eiwitten. Het gaat om uitdagingen in de hele keten van boer tot bord. Om die uitdagingen te kunnen beantwoorden heeft het Europees Parlement op 27 maart 2018 het rapport over de “EU Protein Strategy” vastgesteld. Het rapport roept de lidstaten op om nationale eiwitplannen vast te stellen.

Veel energie bij ondernemers

In de provincies Flevoland, Overijssel, Gelderland en Noord-Brabant is veel energie bij ondernemers, maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen en overheden rondom het thema duurzame eiwitvoorziening. We werken daarom structureel samen op het onderwerp plantaardige eiwitten, met als doel synergie en versnelling van initiatieven. De samenwerking gaat over het opbouwen en uitwisselen van kennis en praktijkervaring en het aanjagen van innovaties en nieuwe verdienmodellen. Krachtenbundeling is op dit moment van groot belang. Innovaties gebeuren niet automatisch vanwege ondernemersrisico’s, netwerkfalen, marktfalen etc. Kennis ontbreekt vaak, kansen worden onvoldoende gezien. Flevoland heeft daarom het initiatief genomen om samen met de andere provincies en samen met het Rijk, ondernemers, opleidingen en onderzoek & ontwikkeling invulling te geven aan de Nederlandse ambitie van het in ontwikkeling zijnde Europees Eiwitplan. Hoewel de vier bovengenoemde provincies het initiatief nemen voor de samenwerking, zal deze breed openstaan voor andere belanghebbenden om aan te sluiten. 

Landelijke samenwerking

In de landelijke samenwerking wordt in 2019 in een gedegen proces gezamenlijk invulling bepaald op welke thema's we actief willen inzetten en wie daarin welke rol kan nemen. Te denken valt aan het optimaliseren van teelt, opbrengst, verwerking, innovatieve productontwikkeling en transport, maar ook vierkantsverwaarding van het gewas, het toepassen van circulaire principes en kringlooplandbouw. Ook het ontwikkelen van fieldlabs voor productontwikkeling is een belangrijk thema, waarbij we met ondernemers en initiatieven in onderwijs en onderzoek & ontwikkeling een versnelling genereren op het gebied van een duurzame eiwitvoorziening en -consumptie. Praktijkgericht onderzoek biedt kansen voor versterking van onze concurrentiekracht en voor economische groei. Daarnaast is het verkennen van nieuwe groene eiwitbronnen een thema dat steeds belangrijker wordt Naast het vergroten van de diversiteit aan soorten en variëteit binnen de soorten is het relevant ook alternatieve ontwikkelingen te blijven ondersteunen. Denk aan eiwitten uit zij- en reststromen, alternatieve eiwitbronnen zoals suikerbiet, aardappelen, bonen, insecten, zeewier, algen, schimmels of ontwikkelingen en innovaties in samengestelde producten.

Actief samenwerken

Doel in om met elkaar een versnelling in de eiwittransitie te realiseren, waarbij we de eerste resultaten kunnen tonen op het internationaal podium van de Floriade, welke in 2022 in Almere plaatsvindt. Ook wordt de komende jaren een toekomstagenda geformuleerd voor 2030 en 2050. Die agenda wordt op de Floriade gepresenteerd. In het kader van het ontwikkelen van een gezamenlijke nationale eiwitambitie, is Flevoland actief partner en betrokken bij de Green Protein Alliance. Die alliantie richt zich vooral op lobby en bewustwording bij consumenten. Ook werken we actief samen met de Transitie Coalitie Voedsel.