Historie

Op 20 maart 2013 hebben Provinciale Staten van Flevoland besloten om niet langer in te zetten op de verbindingszone Oostvaarderswold, maar een programma Nieuwe Natuur in Flevoland te realiseren. De voor het Oostvaarderswold reeds verworven gronden, die verruild of verkocht kunnen worden, vormen het grootste deel van het werkkapitaal voor het programma. In de maanden volgend op dit besluit is een plan van aanpak Nieuwe Natuur opgesteld, dat op 3 juli 2013 aan Provinciale Staten is gepresenteerd. In het plan van aanpak werd voorgesteld om ondernemers, bewoners, terreinbeherende organisaties en ook gemeenten uit te nodigen om plannen voor de creatie van nieuwe natuur in heel Flevoland aan de provincie voor te leggen. De provincie bepaalt vervolgens in een tweetal voorrondes en aan de hand van een vooraf bekend gemaakte 'meetlat' hoe de initiatieven scoren op de vastgestelde criteria. Provinciale Staten beslissen vervolgens op basis van deze scores definitief welke projecten in het kader van de ontwikkeling van nieuwe natuur uitgevoerd gaan worden.

Steun van partners

Het Plan van Aanpak kan rekenen op steun van gebiedspartners zoals Staatsbosbeheer, Stichting Het Flevo-landschap en de gemeenten. Met hen, maar ook met het Rijk en partijen zoals het Waterschap en LTO-Noord zijn voorbereidende gesprekken gevoerd. Gedeputeerde Jan-Nico Appelman: “De staatssecretaris heeft benadrukt dat de provincie Flevoland de ruimte heeft om zelf het programma vorm te geven. Daarmee wordt een basis gecreëerd voor een hernieuwde samenwerking, waarmee we het verleden kunnen afsluiten. Bovendien sluit onze aanpak goed aan bij het nieuwe rijksbeleid ‘Vooruit met de natuur!’, dat uitgaat van natuurontwikkeling die beleefbaar, divers en toegankelijk is. Wellicht biedt het programma Nieuwe Natuur in Flevoland voor de staatssecretaris kansen om te laten zien hoe ze haar eigen beleid wil realiseren.”

Proces

Na de presentatie van het Plan van Aanpak aan Provinciale Staten op 3 juli 2013 zijn Provinciale Staten op 25 september in de gelegenheid gesteld hierover van gedachten te wisselen tijdens een opinieronde. Op 16 oktober hebben Provinciale Staten in een besluitvormingsronde het plan van aanpak Nieuwe Natuur en de bijbehorende meetlat vastgesteld. Het programma is op 17 oktober opengesteld voor ondernemers, agrariërs, bewoners, terreinbeherende organisaties en gemeenten om hun projectideeën voor het ontwikkelen van nieuwe natuur in te dienen.

Van 79 ideeën naar 33 projectvoorstellen

Op 10 januari 2014 sloot de termijn voor het indienen van ideeën. Er bleken 79 ideeën te zijn ingestuurd, waarmee de verwachtingen werden overtroffen. De ideeën die als kansrijk werden beschouwd, 74 in totaal, mochten in een volgende ronde worden uitgewerkt tot volwaardige projectvoorstellen. Daarbij werd nadrukkelijk verzocht om waar mogelijk projectideeën gezamenlijk uit te werken, bijvoorbeeld wanneer deze betrekking hadden op eenzelfde locatie. In veel gevallen is daaraan gehoor gegeven door de projectindieners. Eind augustus 2014, bij het verstrijken van de indientermijn voor de projectvoorstellen, bleken de 74 ideeën in 33 projectvoorstellen te zijn uitgewerkt.

Beoordeling

De 33 voorstellen zijn op basis van de vooraf gedefinieerde criteria (de meetlat) en door Provinciale Staten aangegeven richtlijnen beoordeeld door interne deskundigen, die elk vanuit hun eigen expertise de kansrijkheid van de voorstellen hebben aangegeven. Een commissie van externe deskundigen onder leiding van de heer Co Verdaas heeft het proces beschouwd en geoordeeld dat deze werkwijze tot een goede besluitvorming kon leiden. Op basis van de resultaten hebben Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten voorgesteld om de uitwerking van 22 projecten binnen het programma Nieuwe Natuur te faciliteren. Op 17 december 2014 hebben Provinciale Staten het toewijzingsvoorstel met ruime meerderheid van stemmen aangenomen.

Open het toewijzingsvoorstel

pdf - 285,51 kB
Open de pdf

Open de toelichting op het toewijzingsvoorstel

pdf - 911,67 kB
Open de pdf