POP3+ Regeling Niet-productieve investeringen Biodiversiteit, natuur en landschap en hydrologische maatregelen

In de periode van maandag 6 juni 9:00 uur tot en met vrijdag 8 juli 2022 17:00 uur kon subsidie aangevraagd worden in het kader van de subsidieregeling ‘Niet productieve investeringen Biodiversiteit, natuur, landschap en hydrologische maatregelen stikstof in het kader van vismigratie.

De subsidie bijdrage is beschikbaar gesteld uit het verlengde Plattelandsontwikkelingsprogramma’ (POP3+). Het gaat om subsidie voor het verbeteren van de mogelijkheden voor vismigratie in het landelijk gebied, zodat de biodiversiteit in de groenblauwe dooradering kan worden versterkt en er een gezond aquatisch ecosysteem gerealiseerd kan worden, die ook bijdraagt aan verbetering van de waterkwaliteit. De te treffen maatregelen dienen te worden gerealiseerd binnen de aangegeven geografische locaties (zie bijgevoegde kaart). Dit was de vijfde openstelling binnen deze regeling.

Niet-productieve investeringen in biodiversiteit, natuur & landschap en hydrologische maatregelen

De maatregel 'Niet-productieve investeringen in biodiversiteit” is bedoeld om investeringen te stimuleren die zorgen voor herstel- en inrichtingsmaatregelen voor natuur en biodiversiteit.

Niet-productieve investeringen zijn investeringen die geen aanmerkelijke stijging van de waarde of rentabiliteit van de organisatie of bedrijf tot gevolg hebben.

Deze openstelling is specifiek gericht op het verbeteren van mogelijkheden voor vismigratie in de specifieke waterlichamen die zijn aangegeven in het bijgevoegde zoekgebied kaartje. De wateren, waarin de maatregelen getroffen worden dienen aangewezen te zijn in de Kader Richtlijn Water (KRW) in Flevoland,. Voor deze openstelling is het subsidieplafond gesteld op € 900.000,-. De helft van dit budget (50%) wordt betaald uit het Europese Landbouw Fonds Plattelandsontwikkeling (ELFPO). De andere helft -de cofinanciering- zal moeten worden bijgedragen door een andere Nederlandse overheid. Aanvragers dienen deze cofinanciering zelf te regelen. De minimale subsidiebijdrage bedraagt € 250.000 (zijnde max 50% van de totale subsidiabele kosten), dit betekent dat de in te dienen subsidiabele projectkosten minimaal € 500.000 dienen te bedragen. Aanvragen dienen uiterlijk vrijdag 8 juli 2022 17:00 uur, in het webportaal van RVO.nl te zijn ingediend.

Versterking mogelijkheden voor vismigratie

Een goede visstand is van groot belang voor het goed functioneren van het ecosysteem in de Flevolandse wateren. Vooral in samenhang met de recentelijk aangelegde natuurvriendelijke en duurzame oevers. Een gezond aquatisch ecosysteem draagt bij aan een goede waterkwaliteit, wat ook van groot belang is voor de landbouw in Flevoland.

Omdat Flevoland kunstmatig aangelegd is en er obstakels zijn aangelegd (stuwen sluizen gemalen en overige kunstwerken) kunnen vissen niet op een natuurlijke wijze migreren binnen de tochten en vaarten. Bij enkele gemalen kunnen de vissen de polder inkomen. Het op een natuurlijke wijze verder migreren wordt bemoeilijkt omdat vissen moeite hebben met het overbruggen van hoogteverschillen bij bijvoorbeeld het passeren van stuwen. Daarom zijn in deze maatregel specifieke zoekgebieden aangegeven die zorgdragen voor verbetering van de vismigratie.

Geografische criterium

Ingediende subsidieaanvragen worden getoetst aan een geografisch criterium. Dit betekent dat getoetst wordt of de ingediende aanvragen binnen deze gedefinieerde zoekgebieden vallen en binnen deze gebieden gerealiseerd worden. De wateren waarin de maatregels getroffen worden dienen aangemerkt te zijn als KRW- waterlichamen. Meer informatie vindt u op de onderstaande afbeelding.

Het zoekgebied van de vispassages liggen in een rond gebied rechts van Emmeloord en Dronten en onder Zeewolde. De KRW waterlichamen liggen in de oostvaardersplassen en boven en onder Almere.

Relevante links