Indienen idee

Tot eind april 2023 konden ideeën ingediend worden voor de toekomst van ons landelijk gebied. In totaal hebben we meer dan 200 ideeën ontvangen. De komende weken gaan we aan de slag met het ontwerp Provinciaal Gebiedsprogramma Landelijk Gebied. 

Innovatieve ideeën

Het anders durven doen hoort bij Flevoland, dat zochten we ook in de ideeën. De ingediende ideeën waren divers en vindingrijk. En lieten zien dat er grote betrokkenheid, energie en creativiteit is om samen te werken aan de toekomst van ons platteland. De ingediende ideeën zijn ingedeeld in de volgende thema's:

 • Toekomstbestendige landbouw: 31% van de ideeën
 • Groenblauwe dooradering: 26% van de ideeën
 • Bodem en water: 3% van de ideeën
 • Vitale natuur: 7% van de ideeën
 • Agrarisch natuurbeheer: 6% van de ideeën
 • Toeristisch recreatief: 6% van de ideeën
 • Overig: 11% van de ideeën

Wat hebben we gedaan met de ideeën?

De ingediende ideeën zijn meegenomen in de maatregelen het conceptontwerp Flevolands Programma Landelijk Gebied dat op 30 juni is ingediend bij het Rijk. De maatregelen zijn een combinatie van de ideeën met de lopende (gebieds)processen van Flevolandse overheden (provincie, gemeenten en Waterschap).

Indienen idee is geen garantie op uitvoering

De Rijksoverheid heeft het nationale Transitiefonds Landelijk gebied ingesteld. Op basis van de ingediende gebiedsprogramma’s wordt per provincie bepaald hoeveel budget er beschikbaar komt. Wij verwachten voor eind 2023 Naar verwachting geeft het ministerie van LNV voor eind 2023 reactie op de concept ontwerpversie en helderheid over een bijdrage uit het Transitiefonds. Het indienen van een idee geeft daarom geen garantie op de uitvoering daarvan. 

Planning

 • 1 februari 2023: start indienen van ideeën
 • 30 april 2023: sluitingsdatum indienen ideeën
 • Mei/juni 2023: opstellen Gebiedsprogramma Landelijk gebied door provincie Flevoland
 • 1 juli 2023: indienen Gebiedsprogramma 1.0 bij het Rijk
 • Daarna: behandeling ministerie LNV, toekenning middelen uit Transitiefonds en besluitvorming over meerjarige gebiedsgerichte aanpak.