Besluitenlijst 12 oktober 2021

1. Aanvullende cofinanciering INTERREG VA Deutschland-Nederland project ‘E&D Agro Extractie’

Portefeuillehouder

Appelman, J.N.J.

Beslispunten

 1. Cofinanciering beschikbaar te stellen van maximaal € 2.619 voor de financiering van een extra werkpakket ‘Extractie’ van het project E&D Agro in het kader van het programma INTERREG VA Deutschland-Nederland.
 2. De Bezirksregierung Münster (beschikkingsautoriteit van het INTERREG VA Deutschland-Nederland programma) door middel van bijgevoegde brief te informeren over uw besluit om een aanvullende financiële bijdrage aan bovengenoemde projectuitbreiding te verstrekken.

Samenvatting

In het kader van het INTERREG VA Deutschland-Nederland programma stellen Gedeputeerde Staten van Flevoland een extra bedrag van € 2.619 ter beschikking voor de uitvoering van een extra werkpakket ‘Extractie’ van het project ‘E&D Agro’. Met dit programma bevordert de provincie de samenwerking tussen Duitse en Nederlandse bedrijven. De provincie Flevoland is partner in het programma. Het project ‘E&D Agro’ (Energietransitie en Droging in de Agro) betreft de innovatieve ontwikkeling voor het drogen en verwerken van kruiden en gewassen nadat deze geoogst zijn. De markt voor gedroogde producten neemt gestaag toe, met name vanwege de groeiende markt van convenience producten en vanwege gezondheidsredenen. Op basis van onderzoek en als resultaat van het werk aan de droogtechnologie is het zinvol een extractiestap toe te voegen aan de huidige drooglijn. De extractie van de werkzame stoffen uit de geoogste en gedroogde plantenmassa geschiedt door deze werkzame stoffen op te lossen in een vloeistof. Onderzoek en experimenten op laboratoriumschaal hebben aangetoond dat vloeibaar CO2 kan worden gebruikt als vloeistof. CO2 wordt vloeibaar onder hoge druk en wordt weer gasvormig wanneer de druk wordt opgeheven. De proefinstallatie voor het testen van CO2-extractie zal bij VNK in Biddinghuizen in bedrijf worden genomen. Het project heeft een looptijd tot en met 30 juni 2022.
 

2. Verzenden en ondertekenen van de regiobrief voor Oostvaardersoevers.

Portefeuillehouder

Rijsberman, M.A.

Beslispunten

 1. In te stemmen met het verzenden van de regiobrief voor het project Oostvaardersoevers, zodra Provinciale Staten hebben ingestemd met de provinciale bijdrage aan het project in de Statenvergadering op 13 oktober 2021;
 2. Mandaat te verlenen aan gedeputeerde Rijsberman voor het ondertekenen en verzenden van de regiobrief.

Samenvatting

De zes regionale partners steunen het Voorkeurseindbeeld en het Voorkeursalternatief van het project Oostvaardersoevers. Deze steun spreken zij uit in de regiobrief die namens Gedeputeerde Rijsberman verstuurd wordt naar de (demissionair) Ministers van LNV en I&W. Met deze brief wordt het project kracht bijgezet met het oog op de ontwerp Voorkeursbeslissing door de ministers.

Met project Oostvaardersoevers willen partijen een (water)verbinding realiseren tussen het Markermeer, de Oostvaarderplassen en de Lepelaarplassen. Het project draagt bij aan het veerkrachtiger en beleefbaarder maken van het Markermeer-IJmeer, om (economische) ontwikkelingen mogelijk te maken. Het project is een samenwerking tussen Rijkswaterstaat, provincie Flevoland, gemeentes Almere en Lelystad, Staatsbosbeheer, stichting Het Flevolandschap en waterschap Zuiderzeeland.
 

3. Antwoorden statenvragen - PvdD - Landingsbaan Lelystad Airport

Portefeuillehouder

Reus, J. de

Beslispunten

 1. De antwoorden vast te stellen op de schriftelijke statenvragen van de Partij voor de Dieren van 20 september 2021 over landingsbaan Lelystad Airport.
 2. In te stemmen met bijgaande antwoordbrief aan de staten.

Samenvatting

Op 20 september 2021 heeft de Partij voor de Dieren statenvragen gesteld over landingsbaan Lelystad Airport. Het college heeft de antwoorden op deze vragen vastgesteld op 5 oktober 2021.
 

4. Financiële gevolgen september circulaire Provinciefonds 2021

Portefeuillehouder

Hofstra, H.J.

Beslispunten

 1. Kennis te nemen van de uitkomsten van de septembercirculaire Provinciefonds 2021;
 2. De aanvullende begrotingsruimte die wordt voorzien voor 2021 en volgende jaren te bestemmen via de reguliere planning- en controlcyclus;
 3. In te stemmen met bijgaande mededeling aan Provinciale Staten over de positieve effecten van de september circulaire 2021.

Samenvatting

Het college van Gedeputeerde Staten van provincie Flevoland heeft kennis genomen van de uitkomsten van de septembercirculaire Provinciefonds van 2021. Uit die circulaire blijkt dat de uitkering uit het Provinciefonds in 2021 en volgende jaren zal toenemen met circa € 2,5 mln. tot € 3,0 mln. per jaar. De aanvullende begrotingsruimte die daardoor ontstaat zal worden betrokken bij de bestemming van het rekeningresultaat in 2021, de Zomernota 2022 en de Perspectiefnota 2023-2026 die begin 2022 zal worden opgesteld. Het college informeert Provinciale Staten over de positieve effecten van de september circulaire 2021 via een mededeling.
 

5. Verstrekken leningen Ontwikkeling Maatschappij Airport Garden City C.V

Portefeuillehouder

Reus, J. de en Appelman, J.N.J.

Beslispunten

 1. In te stemmen met het verstrekken van twee leningen aan Ontwikkeling Maatschappij Airport Garden City C.V., te weten van:
  • a. € 600.000 per 15 oktober 2021 met een looptijd van 1 jaar tegen een rente van 0,20% per jaar, en
  • b. € 1.000.000 per 28 december 2021 met een looptijd van 2 jaar tegen een rente van 0,20% per jaar.
 2. Geheimhouding op te leggen op de aanvraagbrief met bijbehorende liquiditeitsprognose op grond van de WOB artikel 10 lid 1 sub c.

Samenvatting

Het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Flevoland heeft ingestemd met het verstrekken van twee leningen van respectievelijk € 600.000 voor 1 jaar en € 1.000.000 voor 2 jaar aan OMALA NV/Airport Garden City CV. Deze leningen vallen binnen de eerder gemaakte afspraken over de ontwikkeling van het bedrijventerrein Lelystad Airport Businesspark door OMALA NV. Alle partners hebben hiervoor eerder maximaal € 9,5 miljoen vrijgemaakt. Na het verstrekken van deze leningen heeft de provincie nog € 7,9 miljoen van het maximale leenbedrag beschikbaar.
 

6. Besluit verlenging realisatie- en vaststellingstermijn Duurzaam dak maatschap Scholten te Zeewolde

Portefeuillehouder

Fackeldey, J.A.

Beslispunten

 1. Met toepassing van de hardheidsclausule van de Algemene subsidieverordening Flevoland in te stemmen met het verzoek van de maatschap Scholten te Zeewolde om opnieuw de realisatie- en vaststellingstermijn van hun aanvraag ‘Van asbest naar duurzaam dak’ te verlengen en wel met twee jaar.

Samenvatting

Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met het verzoek van maatschap Scholten te Zeewolde om een verlenging van de realisatie- en vaststellingstermijn van hun aanvraag ‘Van asbest naar duurzaam dak’ met twee jaar vanwege aannemelijke omstandigheden.
 

7. Ontwerp Nadere regels - Flevolands Fonds voor culturele ontwikkeling

Portefeuillehouder

Rijsberman, M.A.

Beslispunten

 1. De Nadere regels 'Versterken en Vernieuwen' en de Nadere regels ‘Mede mogelijk maken’ in ontwerp vast te stellen;
 2. De ontwerpen vrij te geven voor inspraak;
 3. Bij de kennisgeving over de terinzagelegging van de ontwerpen aan te geven dat definitieve vaststelling van de nadere regels afhankelijk is van het beschikbaar stellen van het benodigde budget door Provinciale Staten.

Samenvatting

Gedeputeerde Staten hebben de ontwerp Nadere regels ‘Versterken en Vernieuwen’ en de ontwerp Nadere regels ‘Mede Mogelijk maken’ vastgesteld en besloten tot terinzagelegging. Bij de kennisgeving over de terinzagelegging wordt het voorbehoud gemaakt dat definitieve vaststelling pas plaatsvindt na het beschikbaar stellen van budget voor het Fonds voor culturele ontwikkeling door Provinciale Staten. Dat fonds richt zich op het versterken van het culturele makersklimaat in Flevoland. Beide nadere regels maken deel uit van dit fonds. De Nadere regels 'Versterken en Vernieuwen' richt zich op Flevolandse instellingen die willen professionaliseren en/of innoveren. De Nadere regels 'Mede mogelijk maken' maakt het instellingen en makers mogelijk om meer geld van bronnen elders te verkrijgen voor hun plannen.
 

8. Zienswijze ontwerp-bestemmingsplan Noordermiddenweg 19 en 21 Creil

Portefeuillehouder

Reus, J. de

Beslispunten

 1. Een zienswijze in te dienen tegen het ontwerp-bestemmingsplan Noordermiddenweg 19 en 21 Creil in verband met strijd met de provinciale Beleidsregel kleinschalige ontwikkelingen in het landelijk gebied 2008.
 2. Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordoostpolder te verzoeken schriftelijk te bevestigen dat de gemeente in het vervolg handhavend zal optreden zodat deze situaties voor de toekomst zoveel mogelijk voorkomen zullen worden.

Samenvatting

Gedeputeerde staten hebben besloten een zienswijze in te dienen tegen het ontwerp-bestemmingsplan Noordermiddenweg 19 en 21 Creil wegens strijd met de provinciale Beleidsregel kleinschalige ontwikkelingen in het landelijk gebied 2008. De hoofdactiviteit van het bedrijf past niet in het provinciale omgevingsbeleid voor het landelijk gebied en dient op ene bedrijventerrein plaats te vinden.

Download

Open de besluitenlijst als document

pdf - 111.17 kB
Open de pdf