Geluidsbelasting, vaststelling hogere grenswaarde

Het Nederlandse geluidsbeleid is vastgelegd in de Wet geluidhinder. De wet bevat normen voor een maximale geluidsbelasting.

De provincie stelt een hogere grenswaarde voor geluidsbelasting vast, Dit gebeurt bijvoorbeeld als maatregelen om geluidsbelasting te verminderen niet effectief zijn..

De provincie kan ook op verzoek een hogere waarde vaststellen in bijvoorbeeld geluidszones langs wegen, spoorwegen en industrieterreinen. Hiervoor moet u een akoestisch onderzoek laten uitvoeren. De gemeente heeft de zeggenschap bij inpassing van woningen in zones van wegen, spoorwegen en industrieterreinen en bij vaststelling of aanpassing van gezoneerde industrieterreinen. De gemeenten hoeven in deze gevallen niet meer bij de provincie aan te kloppen. De wegbeheerders provincie en rijksoverheid stellen de hogere waarden vast bij de aanleg en reconstructie van wegen.

Welke regels gelden voor u?

Het verzoek tot vaststelling kan gedaan worden door:

 • de wegaanlegger of wegbeheerder bij:

     - de aanleg van een weg die niet valt onder een bestemmingsplanprocedure

     - de reconstructie van een weg

     - de aanpassing van een bestemmingsplan voor de aanleg of reconstructie van een rijksweg

 • de spoorwegbeheerder bij de aanleg of wijziging van een hoofdspoorweg
 • de beheerder van een industrieterrein van regionaal belang
 • het bestuur van de Kamer van Koophandel van een gebied waarin een industrieterrein ligt of komt
 • de gemeente waarin geluidsgevoelige gebouwen of geluidsgevoelige terreinen liggen of komen
 • de gemeente waarin een industrieterrein ligt of komt te liggen
 • de gemeente waarin een spoorweg ligt of komt te liggen

Contact

U dient een verzoek in bij de provincie. Mail uw verzoek naar infopunt@flevoland.nl.

Hoe lang duurt het?

De provincie neemt binnen 6 maanden een besluit op uw aanvraag. De provincie neemt eerst een ontwerpbesluit, dat 6 weken ter inzage ligt. In die periode kunt u op het ontwerpbesluit reageren als u er belang bij heeft. Hierna neemt de provincie een definitief besluit.
De beslistermijn van 6 maanden kan worden verlengd als de provincie aanvullende gegevens moet opvragen. Bij zeer ingewikkelde aanvragen kan de provincie de beslistermijn verlengen met een redelijke termijn.

Hoe werkt het?

U dient het verzoek in bij de provincie met in ieder geval de volgende gegevens:

 • de gevraagde hogere grenswaarde
 • de redenen van het verzoek
 • de resultaten van het akoestisch onderzoek
 • een verklaring dat maatregelen zullen worden getroffen als de geluidsbelasting:

     - van het industrieterrein, of

     - van de weg, of

     - van de spoorweg, of

     - binnen de woning of andere geluidsgevoelige gebouwen bij gesloten ramen meer bedraagt dan de toegestane binnenwaarde.

 • een of meer duidelijke kaarten

Laatst aangepast: 23-11-2022