Besluitenlijst 14 juni 2022

1. Startnotitie Actualisatie Omgevingsvisie FlevolandStraks

Portefeuillehouder

Smelik, C.W.

Beslispunten

 1. Provinciale Staten voor te stellen om:
 • In te stemmen om de Omgevingsvisie FlevolandStraks uit 2017 te actualiseren. 
 • In te stemmen om hieraan gekoppeld ook het Omgevingsprogramma en de Omgevingsverordening uit 2019 te actualiseren.
 • In te stemmen om de actualisatie van de visie, het programma en de verordening voor te bereiden in deze bestuursperiode en de formele actualisatie over te laten aan de nieuwe Provinciale Staten en het college na de verkiezingen in maart 2023.
 • Vast te stellen het voorgestelde plan van aanpak, zoals beschreven in de startnotitie ‘Actualisatie Omgevingsvisie FlevolandStraks’.
 • Vast te stellen de geformuleerde uitgangspunten (kaders) voor de uitwerking zoals beschreven in de startnotitie ‘Actualisatie Omgevingsvisie FlevolandStraks’.

2. Voor de fase van formele actualisatie een bestuursopdracht op te stellen met concretisering van benodigde inzet en middelen

Samenvatting

Gedeputeerde Staten hebben besloten om de startnotitie ‘Actualisatie Omgevingsvisie FlevolandStraks’ ter besluitvorming voor te leggen aan Provinciale Staten. Het voorstel is om de Omgevingsvisie FlevolandStraks uit 2017, het Omgevingsprogramma en de Omgevingsverordening uit 2019 te gaan actualiseren. Er wordt voorgesteld om deze actualisaties over te laten aan de nieuwe Provinciale Staten en het college dat aantreedt na de verkiezingen in maart 2023. In de startnotitie wordt de aanpak geschetst om in deze bestuursperiode (periode juli 2022 tot en met maart 2023) de voorbereiding hiervoor te doen (uitvoeren van verkenningen). De reden hiervan is om ervoor te zorgen dat het volgende college/ de staten snel van start kan met de actualisaties.

2. Beantwoording statenvragen VVD - wolven in Flevoland Portefeuillehouder: Hofstra, H.J.

Beslispunten

De antwoorden vast te stellen op de schriftelijke statenvragen van de VVD van 30 april 2022 ontvangen op 9 mei 2022 over wolven in Flevoland n.a.v. recente berichtgeving inzake een mogelijke wolf in Flevoland, de aangerichte schade en het ontbreken van een ‘Wolvenplan’.

In te stemmen met bijgaande antwoordbrief aan Provinciale Staten.

Samenvatting

Op 30 april 2022 heeft de VVD schriftelijke statenvragen gesteld over wolven in Flevoland n.a.v. recente berichtgeving inzake een mogelijke wolf in Flevoland, de aangerichte schade en het ontbreken van een ‘Wolvenplan’. Het college heeft de antwoorden op de vragen vastgesteld op 7 juni 2022.

3. Antwoorden statenvragen - 50PLUS - Verantwoordelijkheden Horizon met betrekking tot Floriade

Portefeuillehouder

Appelman, J.N.J.

Beslispunten 

 1. De antwoorden vast te stellen op de schriftelijke statenvragen van 50PLUS over verantwoordelijkheden Horizon met betrekking tot de Floriade.
 2. In te stemmen met bijgaande antwoordbrief aan Provinciale Staten.

Samenvatting

Op 11 mei 2022 heeft de Statenfractie van 50PLUS vragen gesteld over verantwoordelijkheden Horizon met betrekking tot de Floriade. Het college heeft de antwoorden op deze vragen vastgesteld op 7 juni 2022.

4. Aandeelhoudersvergadering Groeifonds Flevoland B.V. (9 juni 2022)

Portefeuillehouder

Appelman, J.N.J.

Beslispunten 

Namens de provincie in de algemene vergadering van aandeelhouders van 9 juni 2022 te besluiten om:

 1. in te stemmen met het voorstel om de heer J.N.J. Appelman en mevrouw T.I. Remmet als respectievelijk voorzitter en notulist voor deze aandeelhoudersvergadering aan te wijzen.
 2. in te stemmen met het voorstel om de jaarrekening ongewijzigd vast stellen.
 3. in te stemmen het voorstel om het negatief resultaat over het boekjaar 2021 ten laste te brengen van de overige reserve.
 4. decharge te verlenen aan de directie voor het gevoerde beleid gedurende het boekjaar 2021.
 5. De notulen en actielijst van de aandeelhoudersvergadering van 15 december 2021 ongewijzigd vast te stellen.

Samenvatting

Sinds september 2021 is het Groeifonds Flevoland operationeel en heeft als doel om financiering te verstrekken aan (snel) groeiende ondernemingen die gevestigd zijn of zich willen vestigen in Flevoland. Dit fonds is ondergebracht in de besloten vennootschap Groeifonds Flevoland B.V. De provincie Flevoland is voor 50% aandeelhouder van deze vennootschap. Op 9 juni 2022 heeft de algemene vergadering van aandeelhouders van deze vennootschap plaatsgevonden. In deze vergadering heeft het bestuur verantwoording afgelegd aan de aandeelhouders over het gevoerde beleid in het boekjaar 2021.

5. Coulanceverlening en subsidievaststelling - Stichting Organisatie Oude Muziek (St. OOM) - Nieuw Land / Oude Muziek 2021

Portefeuillehouder

Rijsberman, M.A.

Beslispunten

1. Aan St. OOM coulance te verlenen door de in 2021 verleende subsidie van 35.000 vast te stellen op een bedrag van € 27.205, zijnde de daadwerkelijk gemaakte subsidiabele kosten en het teveel ontvangen voorschot ad. € 4.295,00 terug te vorderen.

Samenvatting

Gedeputeerde Staten van Flevoland hebben besloten coulance te verlenen aan de Stichting Organisatie Oude Muziek voor het niet geheel uitvoeren van hun activiteiten en het niet kunnen nakomen van verplichtingen als gevolg van de coronacrisis. Dit betekent dat de subsidie voor Nieuw Land / Oude Muziek 2021 wordt vastgesteld op € 27.205. 6 Onderwerp: Wijziging register collectie landschapskunst Flevoland

Portefeuillehouder

Rijsberman, M.A.

Beslispunten

 1. Het kunstwerk Engelen/Angels van Moniek Toebosch uit 1994 aan te kopen voor € 13.500 en hiervoor bijgevoegde overeenkomst aan te gaan;
 2. Het kunstwerk toe te voegen aan het register collectie landschapskunst Flevoland;
 3. Het beheer en onderhoud van het kunstwerk onder te brengen bij Stichting Kunstmuseum Flevoland.

Samenvatting

Vanwege zijn bijzondere betekenis koopt de provincie Flevoland het geluidskunstwerk Engelen/Angels van Moniek Toebosch uit 1994 en brengt het beheer en behoud onder bij de Stichting Kunstmuseum Flevoland. Hiermee versterkt de provincie het gezamenlijk beheer en de ontsluiting van de collectie landschapskunstwerk in Flevoland.

Download

Besluitenlijst 14 juni 2022

pdf - 117,45 kB
Open de pdf