Besluitenlijst 30 augustus 2022

1. Beschikbaarheidsvergoeding Openbaar Vervoer 2022

Portefeuillehouder 

Reus, J. de

Beslispunten 

 1. Instemmen met het doortrekken van de Beschikbaarheidsvergoeding 2022 (BVOV22) naar heel 2022, zoals dat met de rijksoverheid in NOVB-verband is afgesproken.
 2. (Her)bevestigen van de in NOVB-verband gemaakte afspraak in verband met de BVOV22 om als decentrale OV-autoriteiten de concessiehouders ook de laatste vier maanden van 2022 te vergoeden conform de eerder vastgestelde meerjarenbegroting.
 3. Instemmen met bijgevoegde wijziging van respectievelijk de concessiebeschikking IJsselmond en de concessiebeschikking Lelystad om:
  • a. ook voor het toekennen van de BVOV 2022 over de laatste vier maanden van 2022 de vereiste juridische grondslag te hebben;
  • b. daarbij tevens de mogelijkheid op te nemen om in de periode 1 januari 2023 – 10 december 2023, extra bijdragen aan de concessiehouders te kunnen verstrekken.

Samenvatting

Gedeputeerde Staten hebben besloten om een wijziging vast te stellen van de concessie IJsselmond en de concessie Lelystad. Deze wijziging maakt het mogelijk dat Gedeputeerde Staten ook voor de periode 1 september 2022 tot 10 december 2023 aan de vervoerders een extra subsidie kunnen toe kunnen kennen voor het compenseren van verlies dat nog geleden wordt omdat de reizigersaantallen nog niet op het niveau zijn van voor de coronacrisis.

2 Woo-verzoek inzake varkenshouderij aan de Gemaalweg 15

Portefeuillehouder 

Verbeek, L.

Beslispunten

 1. In te stemmen met gedeeltelijk toewijzing van het verzoek in de zin van de Wet open overheid (Woo).
 2. De documenten gelijktijdig met het besluit per e-mail aan de verzoeker te verstrekken.

Samenvatting

Naar aanleiding van een verzoek op grond van de Wet open overheid (Woo) om openbaarmaking van informatie over Varkenshouderij aan de Gemaalweg 15 te Rutten, heeft het college besloten de gevraagde informatie, voor zover aanwezig, openbaar te maken met uitzondering in de daarbij opgenomen persoonsgegevens.

3. Woo-verzoek inzake Stikstof kaarten

Portefeuillehouder

Verbeek, L.

Beslispunten

 1. In te stemmen met gedeeltelijk toewijzing van het verzoek in de zin van de Wet open overheid (Woo).
 2. De documenten gelijktijdig met het besluit per e-mail aan de verzoeker te verstrekken.

Samenvatting

Naar aanleiding van een verzoek op grond van de Wet open overheid (Woo) om openbaarmaking van Stikstof kaarten, heeft het college besloten de gevraagde informatie, voor zover aanwezig, gedeeltelijk openbaar te maken.

4. Eerste wijziging Nadere regels ondersteuning maatschappelijke initiatieven voor Oekraïense vluchtelingen

Portefeuillehouder

Fackeldey, J.A. en Appelman, J.N.J.

Beslispunten

 1. Bijgevoegde ‘Eerste wijziging Nadere regels ondersteuning maatschappelijke initiatieven voor Oekraïense vluchtelingen’ vast te stellen waarmee:
  • a. het subsidieplafond voor 2022 wordt gewijzigd van € 100.000 naar € 200.000;
  • b. de maximaal aan te vragen subsidie voor professionele taallessen in de Nederlandse en/of Engelse taal wordt vastgesteld op € 50.000;
  • c. de focus van de Nadere regels meer wordt verlegd naar het structureel en effectief participeren van Oekraïense vluchtelingen in Flevoland en de Nederlandse samenleving.
 2. Bij het vaststellen van deze eerste wijziging inspraak achterwege te laten.
 3. De gemandateerde begrotingswijziging (categorie B) vast te stellen, inhoudende dat:
  • de raming op de begrotingspost “Oekraïne noodfonds” wordt verhoogd met € 500.000 ten laste van het ongeoormerkte deel binnen de Brede bestemmingsreserve;
  • hiermee uitvoering wordt gegeven aan het amendement van Provinciale Staten van 13 juli 2022;
  • Provinciale Staten, via de vastgestelde GS-besluitenlijst, worden geïnformeerd over deze in mandaat genomen begrotingswijziging.

Samenvatting

Provinciale Staten hebben extra budget voor het Oekraïne noodfonds ter beschikking gesteld. Een deel van dit extra budget wordt gebruikt om het beschikbare subsidieplafond voor de Nadere regels ondersteuning maatschappelijke initiatieven voor Oekraïense vluchtelingen op te hogen.

5. Antwoorden statenvragen - GroenRood - Aanmeldcentrum COA

Portefeuillehouder

Reus, J. de

Beslispunten

 1. De antwoorden vast te stellen op de schriftelijke statenvragen van GroenRood over aanmeldcentrum COA.
 2. In te stemmen met bijgaande antwoordbrief aan Provinciale Staten.

Samenvatting

Op 11 juli 2022 heeft de Statenfractie van GroenRood vragen gesteld over aanmeldcentrum COA. Het college heeft de antwoorden op deze vragen vastgesteld op 2 augustus 2022.

6. Zienswijze Waterschapsverordening 2022

Portefeuillehouder 

Hofstra, H.J.

Beslispunten

 1. De bijgevoegde zienswijze op het ontwerp Waterschapsverordening van Waterschap Zuiderzeeland vast te stellen

Samenvatting

Gedeputeerde Staten hebben een zienswijze gestuurd naar Waterschap Zuiderzeeland naar aanleiding van de ontwerp Waterschapsverordening. In de zienswijze wordt waardering uitgesproken voor het resultaat. Gedeputeerde Staten kijken uit naar een mooie en vruchtbare samenwerking in de zorg voor water als basis van ons leven en de natuur.

Download

Besluitenlijst 30 augustus 2022

pdf - 257,26 kB
Open de pdf