Besluitenlijst 21 maart 2023

1. Update Nationaal Park Nieuw Land

Portefeuillehouder

Rijsberman, M.A.

Beslispunten

  1. Kennis te nemen van de bijgesloten Stand van zaken Nationaal Park Nieuw Land tot en met februari 2023 2. De Stand van zaken NPNL beschikbaar te stellen aan Provinciale Staten.

Samenvatting

Gedeputeerde Staten hebben kennis genomen van de Stand van zaken Nationaal Park Nieuw Land tot en met februari 2023 en deze Stand van zaken toegezonden aan Provinciale Staten.

2. Mandaatbesluit van Gedeputeerde Staten van Flevoland voor de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek in verband met komst Omgevingswet

Portefeuillehouder

Gaal, G. van

Beslispunten

  1. Het "Mandaatbesluit van Gedeputeerde Staten van Flevoland voor de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek" vast te stellen en PS hierover te informeren.
  2. Het mandaatbesluit in werking te laten treden met ingang van de dag dat de Omgevingswet in werking treedt.
  3. Het "Mandaat en machtigingenbesluit Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek 2015" in te trekken, zodra de Omgevingswet in werking is getreden.

Samenvatting

Gedeputeerde Staten van Flevoland hebben het mandaatbesluit van Gedeputeerde Staten van Flevoland voor de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek vastgesteld. Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet is het nodig het bestaande mandaatbesluit voor de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek te vervangen. Het betreft met name een technische wijziging. Dit mandaatbesluit zal in werking treden op de dag dat de Omgevingswet in werking treedt. Het “Mandaat/machtigingenbesluit Flevoland & Gooi en Vechtstreek 2015” wordt met ingang van de inwerkingtreding van de Omgevingswet ingetrokken.

3. Verslag uitvoering subsidieregeling opruiming drugsafval Flevoland 2021-2024

Portefeuillehouder

Gaal, G. van

Beslispunten

  1. Provinciale Staten via een mededeling te informeren over de uitvoering van de subsidieregeling opruiming drugsafval Flevoland 2021-2024 in 2021 en 2022.

Samenvatting

In de subsidieregeling opruiming drugsafval Flevoland 2021-2024 is opgenomen dat Gedeputeerde Staten in 2023 aan Provinciale Staten een verslag zenden over de werking van deze subsidieregeling in de praktijk. Provinciale Staten worden geïnformeerd over het aantal verleende en afgewezen subsidies in Flevoland en over aanpassingen aan de subsidieregeling naar aanleiding van een landelijke evaluatie.

4. Voortgang Legalisatie PAS-melding Creil Exploitatie BV

Portefeuillehouder

Hofstra, H.J.

Beslispunten

  1. Instemmen met het versturen van bijgaande brief waarmee Creil Exploitatie BV wordt geïnformeerd over de voortgang van het verzoek tot legalisatie van de PAS-melding aan de Zuidermeer-pad 4 te Creil.

Samenvatting

Creil Exploitatie B.V. heeft een verzoek gedaan tot legalisatie van hun PAS-melding. Gezien het feit dat op 7 maart door het college is besloten om de omgevingsvergunning in te trekken zal het verzoek tot legalisatie van de PAS-melding worden aangehouden totdat de intrekking onherroepelijk is.

5. Vaststellen Ontwerpverordening tot wijziging van de Omgevingsverordening Flevoland en de Omgevingsverordening provincie Flevoland inzake het wijzigen van de begrenzing van de (werkings)gebieden windenergie

Portefeuillehouder

Fackeldy, J.A.

Beslispunten

  1. In te stemmen met het statenvoorstel waarin aan Provinciale Staten wordt voorgesteld om in ontwerp de Verordening inzake het wijzigen van de begrenzing van de (werkings)gebieden windenergie vast te stellen en vrij te geven voor inspraak.

Samenvatting

Op 29 juni 2022 hebben Provinciale Staten van Flevoland de motie ‘Niet meer windmolens in Flevoland’ aangenomen. De “Verordening tot wijziging van de Omgevingsverordening Flevoland en de Omgevingsverordening provincie Flevoland inzake het wijzigen van de begrenzing van de (werkings)gebieden windenergie” is de uitwerking van deze motie. Gedeputeerde Staten van Flevoland stellen aan Provinciale Staten van Flevoland voor deze verordening in ontwerp vast te stellen. Na vaststelling door Provinciale Staten, naar verwachting in april 2023, ligt het ontwerp zes weken ter inzage. Gedurende deze periode kan eenieder een zienswijze indienen. De definitieve verordening zal vervolgens in het najaar van 2023 ter besluitvorming aan Provinciale Staten worden voorgelegd

Download

Besluitenlijst 21 maart 2023

pdf - 99,77 kB
Open de pdf