Natuur Netwerk Nederland; herbegrenzing

Gedeputeerde Staten maken bekend zij naar aanleiding van een verzoek daartoe van de gemeente Lelystad, de begrenzing van het Natuur Netwerk Nederland (NNN) hebben gewijzigd door gebruik te maken van het instrument herbegrenzing. Aanleiding hiervoor is de realisatie van een tankstation langs de N307/Bijlweg. Gedeputeerde Staten hebben alvorens een definitief besluit te nemen, belanghebbenden tot en met 18 maart 2020 in de gelegenheid gesteld hun zienswijze over de voorgestelde herbegrenzing aan hen kenbaar te maken.

Ter inzage

Gegeven de huidige maatregelen en de risico’s ten aanzien van het COVID-19 virus, wordt op dit moment afgezien van de gebruikelijke fysieke terinzagelegging van de stukken op het provinciehuis en de gemeentehuizen. Het besluit tot herbegrenzing is, tezamen met de NNN-kaart, met ingang van maandag 8 juli tot en met maandag 17 augustus 2020  voor een ieder toegankelijk via deze webagina. Kunt u de stukken niet digitaal raadplagen dan kunt u een papieren versie opvragen. Voor inhoudelijke inlichtingen en inlichtingen over de procedure kunt u zich wenden tot provincie Flevoland via 0320 - 265 608 of info@flevoland.nl.

Mogelijkheid tot beroep

Tegen het besluit tot herbegrenzing kan geen beroep worden ingesteld. Tegen het besluit tot afwijking van het bestemmingsplan kunnen belanghebbenden die op tijd een zienswijze over het ontwerpbesluit naar voren hebben gebracht en belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij daartoe redelijkerwijs niet in staat zijn geweest, tot en met donderdag 17 augustus 2020  beroep instellen bij de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling Bestuursrecht, o.v.v. bodemzaken, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Beroepschriften moeten zijn ondertekend en ten minste de volgende gegevens bevatten: naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep. Het instellen van beroep schorst de werking van het besluit niet. Voor schorsing van het besluit kan, indien er sprake is van een spoedeisend belang, naast het beroepschrift een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling Bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Aan het indienen van zowel een beroepschrift als een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

Download

Open de documenten bij deze ter inzage

pdf - 560.50 kB
Open de pdf