Ontwerp nadere regels professionele podiumkunst 2022

Gedeputeerde Staten van Flevoland maken bekend dat zij het ontwerp van de Nadere regels Professionele Podiumkunst 2022 hebben vastgesteld. Dit ontwerp ligt vanaf 29 april tot en met 10 juni 2021 ter inzage. De bestaande Nadere regels ‘Professionele Podiumkunst 2018’ worden vervangen door de Nadere regels Professionele Podiumkunst 2022. Gedeputeerde Staten zijn hiertoe overgegaan om hiermee uitvoering te geven aan het volgende uit de Cultuurnota 2021-2024:

  • de mogelijkheid om tweejarige subsidies aan te vragen;
  • het opnemen van de landelijke culturele codes (Fair Practice, Good governance en Diversiteit & Inclusie).

Het nu voorgelegde ontwerp Nadere regels Professionele Podiumkunst 2022 op grond van de Algemene Subsidieverordening Flevoland 2012 (ASF) maken duidelijk waarvoor de subsidie precies is bedoeld en welke voorwaarden eraan verbonden worden.

Ter inzage

Het ontwerp Nadere regels Professionele Podiumkunst 2022 kunt u vanaf 29 april tot en met 10 juni 2021 digitaal raadplegen op deze website. Mocht u niet de mogelijkheid hebben om de stukken digitaal in te zien, dan kunt u hierover telefonisch contact opnemen via het algemene telefoonnummer: 0320 - 265 265.

Zienswijze

Tijdens de periode van ter inzagelegging kan iedereen een zienswijze op het ontwerp Nadere regels Professionele Podiumkunst 2022 indienen. Schriftelijke zienswijzen kunt u sturen aan Provincie Flevoland, Postbus 55, 8200 AB Lelystad, onder vermelding van ‘Nadere regels Professionele Podiumkunst 2022’. U kunt ook per e-mail reageren via info@flevoland.nl onder vermelding van ‘Nadere regels Professionele Podiumkunst 2022’. Alle ingediende zienswijzen moeten voorzien zijn van datum, naam en adresgegevens. Wilt u nadere informatie over het ontwerp van de Nadere regels Professionele Podiumkunst 2022, stuur dan een e-mail naar cultuur@flevoland.nl. Ontvangen zienswijzen worden verzameld en beantwoord in een antwoordnota. Gedeputeerde Staten nemen op basis van de zienswijzen een definitief besluit over de nadere regels. Na dit besluit ontvangen de indieners van een zienswijze de antwoordnota per post. Als u, als indiener van een zienswijze, wenst dat uw gegevens niet openbaar worden, dan kunt u dit in uw zienswijze aangeven.

Download

Open de documenten bij deze ter inzage

pdf - 254.32 kB
Open de pdf