Ontwerpwijziging Beleidsregels Uitvoering Wet Natuurbescherming Flevoland 2016

Gedeputeerde Staten van Flevoland maken overeenkomstig de Inspraakverordening Flevoland 2006 en artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht het volgende bekend: Ontwerpwijziging Omgevingsverordening Flevoland i.v.m. een wijziging van Bijlage 8 (vrijgestelde soorten) van de Verordening en Ontwerp wijziging van de Beleidsregels uitvoering Wet natuurbescherming Provincie Flevoland 2016 i.v.m. de toevoeging van jaarrond beschermde nesten van bepaalde vogelsoorten.

Ter inzage

Gegeven de huidige maatregelen en de risico’s ten aanzien van het COVID-19 virus, wordt op dit moment afgezien van de gebruikelijke fysieke terinzagelegging van de ontwerpstukken op het provinciehuis en de gemeentehuizen. Het ontwerp van de omgevingsverordening is met ingang van 11-11-2020 tot en met 22-12-2020 voor een ieder toegankelijk via deze webpagina. Kunt u de ontwerpstukken niet digitaal raadplagen, dan kunt u een papieren versie opvragen. Voor inhoudelijke inlichtingen en inlichtingen over de procedure kunt u zich wenden tot provincie Flevoland (0320-265265).

Zienswijzen

Tot en met 22-12-2020 kan een ieder naar schriftelijk (of mondeling) hun zienswijzen over het ontwerp van de omgevingsverordening en/of het ontwerp van de beleidsregels naar voren brengen.

Download

Open de documenten bij deze ter inzage

pdf - 308.78 kB
Open de pdf