Wet natuurbescherming: ontheffing voor bestrijding hazenschade aan de Oud Emmeloorderweg 13 te Nagele

Gedeputeerde Staten van Flevoland maken het volgende bekend:

Aanvraag

Gedeputeerde Staten van Flevoland delen mee dat zij op grond van artikel 3.10 Wet natuurbescherming op 17 augustus 2020 (tevens verzenddatum) een ontheffing hebben verleend aan Faunabeheereenheid Flevoland voor bestrijding hazenschade in perceel met winterpeen aan de Oud Emmeloorderweg 13 te Nagele.

Ter inzage

De aanvraag, ontheffing en de bijbehorende stukken liggen vanaf 15 augustus 2020 tot en met 25 september 2020 digitaal ter inzage. Om de stukken fysiek in te zien, neem telefonisch contact op met (0320-265265).

Bezwaar

Tegen onze besluiten kunt u op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na datum van verzending ervan bij ons schriftelijk bezwaar maken. Uw bezwaarschrift dient ondertekend en voorzien te zijn van uw naam en adres, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.

Overslaan van de bezwaarschriftenprocedure

Op grond van artikel 7:1a van de Algemene wet bestuursrecht kunt u in uw bezwaarschrift aangeven dat u de bezwaarschriftenprocedure wilt overslaan en rechtstreeks in beroep wilt gaan bij de bestuursrechter. In artikel 7:1 a tweede lid van de Algemene wet bestuursrecht is bepaald dat wij een dergelijk verzoek in ieder geval moeten afwijzen wanneer: A) het bezwaarschrift is gericht tegen het niet op tijd nemen van een besluit. B) tegen het besluit door een andere belanghebbende ook een ander bezwaarschrift is ingediend waarin zo’ n verzoek niet is gedaan en dit bezwaarschrift ontvankelijk is. Wij stemmen alleen in met het verzoek om de bezwaarschriftenprocedure over te slaan, wanneer de zaak daarvoor geschikt is. Wanneer dit het geval is, zenden wij het bezwaarschrift door aan de bevoegde rechter.

Nadere inlichtingen

Voor inlichtingen over de procedure kunt u zich wenden tot de provincie Flevoland (0320-265265).

Ter inzage

Wet natuurbescherming; ontheffing voor bestrijding hazenschade in perceel met winterpeen aan de Oud Emmeloorderweg 13 te Nagele

pdf - 184.38 kB
Open de pdf