Wet natuurbescherming: Ontheffing voor het vangen en uitzetten vos in de bebouwde kom van Zeewolde

Gedeputeerde Staten van Flevoland delen mee dat zij op grond van artikel 3.10 Wet natuurbescherming op 22 december 2022 een ontheffing (kenmerk 3051102) hebben verleend aan Stichting Faunabeheereenheid Flevoland voor het vangen van een vos met een vangkooi binnen de bebouwde kom van Zeewolde en het vervoeren en het uitzetten van de gevangen vos in het buitengebied van de provincie Flevoland.

Ter inzage

De ontheffing en de bijbehorende stukken liggen vanaf 23 december 2022 tot en met 2 februari 2023 digitaal ter inzage. Om de stukken in te zien, neem contact met ons op.

Bezwaar

Tegen onze besluiten kunt u op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na datum van verzending ervan bij ons schriftelijk bezwaar maken. Uw bezwaarschrift dient ondertekend en voorzien te zijn van uw naam en adres, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.

Download

Besluit

pdf - 77,77 kB
Open de pdf