Wet natuurbescherming: weigering vergunning voor de realisatie van Bedrijventerrein Trakkersveld IV te Zeewolde

Gedeputeerde Staten van Flevoland delen mee dat zij op grond van artikel 2.7, tweede lid, van de Wet natuurbescherming op 15 april 2022 een vergunning (kenmerk 2945392) aan gemeente Zeewolde hebben geweigerd voor de locatie bedrijventerrein Trekkersveld IV, omdat de beoordeelde aanvraag niet vergunningplichtig is.

Ter inzage

De aanvraag, het besluit en de bijbehorende stukken liggen vanaf 16 april 2022 tot en met 27 mei 2022 digitaal ter inzage. Om de stukken in te zien, neem telefonisch contact op met 0320-265265. Tevens is het besluit voor een ieder toegankelijk via de website www.flevoland.nl/terinzage.

Bezwaar

Tegen onze besluiten kunt u op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na datum van verzending ervan bij ons schriftelijk bezwaar maken. Uw bezwaarschrift dient ondertekend en voorzien te zijn van uw naam en adres, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.

Contact

Voor informatie over de inhoud of de procedure, kunt u terecht bij provincie Flevoland. Bel 0320 – 265 265 of mail naar wetnatuurbescherming@flevoland.nl.

Download

Weigering vergunning bedrijventerrein Trekkersveld IV

pdf - 101,80 kB
Open de pdf