Wet Natuurbescherming: wijziging ontheffing Kromslootpark Almere

Gedeputeerde Staten van Flevoland maken het volgende bekend: de ontheffing voor baggerwerkzaamheden in het Kromslootpark te Almere is gewijzigd.

Aanvraag

Gedeputeerde Staten van Flevoland delen mee dat zij op grond van artikel 3.8 Wet natuurbescherming op 19 augustus 2020 een wijziging van de ontheffing hebben verleend aan Staatsbosbeheer te Amersfoort voor baggerwerkzaamheden in het Kromslootpark te Almere.

Ter inzage

De aanvraag, ontheffing en de bijbehorende stukken liggen vanaf 20 augustus 2020 tot en met 30 september 2020 digitaal ter inzage. Om de stukken fysiek in te zien, neem telefonisch contact op met 0320 - 265 265.

Bezwaar

Tegen onze besluiten kunt u op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na datum van verzending ervan bij ons schriftelijk bezwaar maken. Uw bezwaarschrift dient ondertekend en voorzien te zijn van uw naam en adres, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.

Overslaan van de bezwaarschriftenprocedure

Op grond van artikel 7:1a van de Algemene wet bestuursrecht kunt u in uw bezwaarschrift aangeven dat u de bezwaarschriftenprocedure wilt overslaan en rechtstreeks in beroep wilt gaan bij de bestuursrechter. In artikel 7:1 a tweede lid van de Algemene wet bestuursrecht is bepaald dat wij een dergelijk verzoek in ieder geval moeten afwijzen wanneer: A) het bezwaarschrift is gericht tegen het niet op tijd nemen van een besluit. B) tegen het besluit door een andere belanghebbende ook een ander bezwaarschrift is ingediend waarin zo’ n verzoek niet is gedaan en dit bezwaarschrift ontvankelijk is. Wij stemmen alleen in met het verzoek om de bezwaarschriftenprocedure over te slaan, wanneer de zaak daarvoor geschikt is. Wanneer dit het geval is, zenden wij het bezwaarschrift door aan de bevoegde rechter.

Nadere inlichtingen

Voor inlichtingen over de procedure kunt u zich wenden tot provincie Flevoland via 0320 - 265 265.

Ter inzage

Wijziging ontheffing voor baggerwerkzaamheden in het Kromslootpark te Almere

pdf - 70.17 kB
Open de pdf