Wet natuurbescherming; goedkeuring plan van aanpak 2 vleermuishotels Windplan Groen

Gedeputeerde Staten van Flevoland maken het volgende bekend:

Aanvraag

Gedeputeerde Staten van Flevoland delen mee dat zij op grond van artikel 3.8, tweede lid, van de Wet natuurbescherming op 17 november 2020 (tevens verzenddatum) een plan van aanpak hebben goedgekeurd met betrekking tot de realisatie van 2 vleermuishotels in het plangebied van Windplan Groen.

Ter inzage

De stukken liggen vanaf 18 november 2020 tot en met 29 december 2020 digitaal ter inzage. Om de stukken in te zien, neem telefonisch contact op met 0320-265265. Tevens zijn de stukken voor een ieder toegankelijk via deze webpagina.

Zienswijze

Gedurende de periode van terinzagelegging kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling zienswijzen naar voren brengen. Ingediende zienswijzen worden met het uiteindelijke besluit en de bijbehorende stukken ter inzage gelegd. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan Gedeputeerde Staten van Flevoland, Postbus 55, 8200 AB Lelystad. Voor een mondelinge zienswijze of toelichting kan contact worden opgenomen met de provincie via telefoonnummer 0320 - 265 265. Wij maken u erop attent dat alleen beroep tegen het uiteindelijke besluit kan worden ingediend als de indiener ook een zienswijze heeft ingebracht tegen het besluit en men belanghebbende is.

Download

Open de documenten bij deze ter inzage

pdf - 317.72 kB
Open de pdf