Wet natuurbescherming; ontheffing herplantverplichting en goedkeuring compensatie Poort Lelystad/Huttopia c.a.

Gedeputeerde Staten van Flevoland maken het volgende bekend:

Aanvraag

Gedeputeerde Staten van Flevoland delen mee dat zij op grond van artikel 4.3 Wet natuurbescherming op 21 april 2022 een ontheffing hebben verleend aan Staatsbosbeheer van de herplantplicht in combinatie met toestemming voor het herplanten van het bos op een andere locatie.

Ter inzage

De aanvraag, ontheffing en de bijbehorende stukken liggen vanaf 22 april 2022 tot en met 2 juni 2022 digitaal ter inzage. Om de stukken in te zien, neem telefonisch contact met provincie Flevoland op via 0320-265265. Tevens is de ontheffing voor een ieder toegankelijk via deze webpagina.

Bezwaar

Tegen onze besluiten kunt u op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na datum van verzending ervan bij ons schriftelijk bezwaar maken. Uw bezwaarschrift dient ondertekend en voorzien te zijn van uw naam en adres, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.

Download

Open het document bij deze ter inzage

pdf - 121,21 kB
Open de pdf