Wet natuurbescherming; ontheffing voor de gewone dwergvleermuis en houtopstanden Spijk- Bremerberg Dronten

Gedeputeerde Staten van Flevoland maken het volgende bekend:

Aanvraag

Gedeputeerde Staten van Flevoland delen mee dat zij op grond van artikel 3.8 Wet natuurbescherming op 8 februari 2021 een ontheffing hebben verleend aan Staatsbosbeheer te Amersfoort voor de realisatie van nieuwe natuur op agrarische percelen, aansluitend op de aanwezige natuur en extra manoeuvreerruimte en eventuele bedrijfsuitbreiding voor het aangrenzende bedrijf. En voor het herbeplanting op andere grond dan waar bos is gekapt aan de Spijkweg 9 te Dronten. De ontheffing is voor onbepaalde tijd verleend.

Ter inzage

De aanvraag, ontheffing en de bijbehorende stukken liggen vanaf 09 februari 2021 tot en met 22 maart 2021 digitaal ter inzage. Om de stukken in te zien, neem telefonisch contact op met 0320-265265. Tevens is de ontheffing voor een ieder toegankelijk via deze webpagina.

Bezwaar

Tegen onze besluiten kunt u op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na datum van verzending ervan bij ons schriftelijk bezwaar maken. Uw bezwaarschrift dient ondertekend en voorzien te zijn van uw naam en adres, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.

Download

Open de documenten bij deze ter inzage

pdf - 380.57 kB
Open de pdf