Wet natuurbescherming; ontheffing voor het beschadigen of vernielen van voortplantingsplaatsen van de gewone dwergvleermuis aan Waterschap Zuiderzeeland te Lelystad.

Gedeputeerde Staten van Flevoland maken het volgende bekend:

Aanvraag

Gedeputeerde Staten van Flevoland delen mee dat zij op grond van artikel 3.8 Wet natuurbescherming op 21 december 2021 een ontheffing hebben verleend aan Waterschap Zuiderzeeland te Lelystad voor het beschadigen of vernielen van voortplantingsplaatsen van de gewone dwergvleermuis. In verband met het renoveren van het Gemaal Piet Oberman.

Ter inzage

De aanvraag, ontheffing en de bijbehorende stukken liggen vanaf 22 december 2021 tot en met 1 februari 2022 digitaal ter inzage. Om de stukken in te zien, neem telefonisch contact op met 0320-265265. Tevens is de ontheffing voor een ieder toegankelijk via de website www.flevoland.nl/terinzage.

Bezwaar

Tegen onze besluiten kunt u op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na datum van verzending ervan bij ons schriftelijk bezwaar maken. Uw bezwaarschrift dient ondertekend en voorzien te zijn van uw naam en adres, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.

Nadere inlichtingen

Voor inlichtingen over de procedure kunt u zich wenden tot de provincie Flevoland (0320-265265).

Download

Ontheffing Gemaal Piet Oberman

pdf - 222,89 kB
Open de pdf