Wet natuurbescherming; ontheffing voor het opzettelijk storen en vernielen van een verblijfplaats van de gewone dwergvleermuis

Wet natuurbescherming; ontheffing voor het opzettelijk storen en vernielen van een verblijfplaats van de gewone dwergvleermuis in verband met verbouwen van een kantoorruimte tot woningbouwlocatie in Almere Muziekwijk.

Gedeputeerde Staten van Flevoland maken het volgende bekend:

Aanvraag Gedeputeerde Staten van Flevoland delen mee dat zij op grond van artikel 3. 8 Wet natuurbescherming op 17 december 2021 een ontheffing hebben verleend aan Satch Vastgoed B.V. voor het opzettelijk storen en vernielen of beschadigen van een verblijfplaats of rustplaats van de gewone dwergvleermuis, in verband met verbouwen van een kantoorruimte op de Louis Armstrongweg 36-42 in Almere Muziekwijk tot appartementen.

Ter inzage

De aanvraag, ontheffing en de bijbehorende stukken liggen vanaf 17 december 2021 tot en met 28 januari 2022 digitaal ter inzage. Om de stukken in te zien, kunt u telefonisch contact opnemen via 0320-265265. Tevens is de ontheffing voor een ieder toegankelijk via de website www.flevoland.nl/terinzage.

Bezwaar

Tegen onze besluiten kunt u, op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht, binnen zes weken na datum van verzending, bij ons schriftelijk bezwaar maken. Uw bezwaarschrift dient ondertekend en voorzien te zijn van uw naam en adres, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.

Nadere inlichtingen

Voor inlichtingen over de procedure kunt u zich wenden tot de provincie Flevoland (0320-265265).

Download

Wnb: ontheffing voor vernielen van een verblijfplaats van de gewone dwergvleermuis in verband met verbouwen van een kantoorruimte tot woningbouwlocatie in Almere Muziekwijk

pdf - 154,24 kB
Open de pdf