Wet natuurbescherming; ontheffing voor het voor het verstoren en vernietigen van verblijfplaatsen van gierzwaluw en gewone dwergvleermuis aan de Zuiderkade 12-59 te Emmeloord.

Gedeputeerde Staten van Flevoland maken het volgende bekend:

Aanvraag

Gedeputeerde Staten van Flevoland delen mee dat zij op grond van artikel 3.3 en 3.5 Wet natuurbescherming op 14 juli 2021 een ontheffing hebben verleend aan Mercatus te Emmeloord voor het verstoren en vernietigen van verblijfplaatsen van gierzwaluw en gewone dwergvleermuis i.v.m. de sloop en de nieuwbouw van woningen aan de Zuiderkade 12-59 te Emmeloord.

Ter inzage

De aanvraag, ontheffing en de bijbehorende stukken liggen vanaf 15 juli 2021 tot en met 25 augustus 2021 digitaal ter inzage. Om de stukken in te zien, neem telefonisch contact op met 0320-265265. Tevens is de ontheffing voor een ieder toegankelijk via deze webpagina.

Bezwaar

Tegen onze besluiten kunt u op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na datum van verzending ervan bij ons schriftelijk bezwaar maken. Uw bezwaarschrift dient ondertekend en voorzien te zijn van uw naam en adres, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. 

Download

Open de documenten bij deze ter inzage

pdf - 114.35 kB
Open de pdf