Wet natuurbescherming; opdracht voor het beperken van de omvang van de populaties heckrunderen en konikpaarden in de Oostvaardersplassen aan Staatsbosbeheer te Amersfoort

Gedeputeerde Staten van Flevoland maken het volgende bekend:

Aanvraag

Gedeputeerde Staten van Flevoland delen mee dat zij op grond van artikel 3.18, eerste en vierde lid, Wet natuurbescherming op 28 april 2021 een opdracht hebben verleend aan Staatsbosbeheer te Amersfoort voor het beperken van de omvang van de populaties heckrunderen en konikpaarden met geweer voorzien van demper in de Oostvaardersplassen.

Ter inzage

De aanvraag, ontheffing en de bijbehorende stukken liggen vanaf 29 april 2021 tot en met 9 juni 2021 digitaal ter inzage. Om de stukken in te zien, neem telefonisch contact op met 0320 - 265 265. Tevens is de ontheffing voor een ieder toegankelijk via deze webpagina.

Bezwaar

Tegen onze besluiten kunt u op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na datum van verzending ervan bij ons schriftelijk bezwaar maken. Uw bezwaarschrift dient ondertekend en voorzien te zijn van uw naam en adres, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.

Download

Open de documenten bij deze ter inzage

pdf - 180.79 kB
Open de pdf