Toegankelijkheidsverklaring leefbaarplattelandflevoland.nl

Provincie Flevoland is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid. De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk. De status is toegekend op basis van een eigen verklaring, die voor het laatst is bijgewerkt op 14-03-2022. Provincie Flevoland streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Leefbaar platteland Flevoland.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Provincie Flevoland is beschikbaar via de link https://www.flevoland.nl/toegankelijkheid

Status toegankelijkheidslabel van Leefbaar platteland Flevoland. Volg de link voor de volledige toegankelijkheidsverklaring.



Download

Inspectierapport

pdf - 338,47 kB
Open de pdf

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Provincie Flevoland gepubliceerde informatie blijkt dat de website Leefbaar platteland Flevoland gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd. In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Provincie Flevoland is gevorderd met de toegankelijkheid van Leefbaar platteland Flevoland en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken. De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 26-01-2022 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Provincie Flevoland .Functie: Afdelingshoofd Strategie en Beleid. De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 28-01-2022.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid? Neem dan contact op met het Webteam via webteam@flevoland.nl of bel met 0320 - 265 265.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd? Dan kunt u contact opnemen met de Nationale Ombudsman.

Aanvullende informatie van Provincie Flevoland

Wij hebben de volgende maatregelen genomen om naleving van de toegankelijkheidseisen te bevorderen:

 • Audits: Wij laten onze processen om webcontent te creëren regelmatig auditeren om vast te stellen of deze optimaal zijn ingericht om naleving van de toegankelijkheidseisen te bevorderen.
 • Interne controle vóór publicatie: Onze redactie toetst vóór publicatie alle content op toegankelijkheid.
 • Periodieke interne controle: Onze redactie voert periodiek tussentijdse controles uit op de content.
 • Training werknemers: Onze redacteuren hebben een training over toegankelijkheid gevolgd.

Als u ondanks de maatregelen die wij al hebben genomen een toegankelijkheidsprobleem ervaart op onze website, neem dan contact met het Webteam. De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-01-2023.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

De website Leefbaar platteland Flevoland is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Provincie Flevoland dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan. De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via het onderzoeksrapport dat u op deze pagina kunt downloaden. 

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 • Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 • SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]
  • Oorzaak: De bedoeling van dit succescriterium is om informatie die wordt overgebracht door niet-tekstuele content toegankelijk te maken door middel van een tekstalternatief. Tekstalternatieven zijn een primaire manier om informatie toegankelijk te maken, aangezien deze door hulpsoftware voor verschillende zintuigen waarneembaar gemaakt kunnen worden (bijvoorbeeld visueel, hoorbaar of tastbaar).

   Op de onderzochte pagina's staat in het hoofdmenu een zoekfunctie die ook opengeklapt kan worden. Wanneer deze wordt geactiveerd, verschijnt een invoerveld en icoon dat als link dient. Beide iconen hebben geen tekstalternatief en dat is wel nodig om te kunnen weten wat de functie is van deze afbeelding. Zie succescriterium 2.4.4 voor een toelichting. https://leefbaar.leefbaarplattelandflevoland.nl/, https://leader.leefbaarplattelandflevoland.nl/

   Op pagina https://leefbaar.leefbaarplattelandflevoland.nl/ en andere pagina's van dit domein staat linksboven het logo van "Leefbaar Platteland". Deze afbeelding heeft het tekstalternatief "Logo Leefbaar.Leefbaar" gekregen. Dit omschrijft niet de afbeelding of het doel van deze link. Dit kan bijvoorbeeld worden opgelost door deze afbeelding het tekstalternatief "Logo Leefbaar Platteland" te geven. Deze afbeelding voldoet hierdoor ook niet aan succescriteria 2.4.4 en 2.5.3.
   Een soortgelijk probleem komt voor op pagina https://leader.leefbaarplattelandflevoland.nl/ en andere pagina's van dat domein.

   Wanneer de website wordt bekeken op een klein scherm, bijvoorbeeld van 320 pixels breed, verplaatst het hoofdmenu achter een icoon met drie liggende strepen. Wanneer deze link wordt geactiveerd, verschijnt het hoofdmenu. Hier staat een icoon zonder tekstalternatief, namelijk de sluitknop rechtsboven. Dit icoon voldoet overigens ook niet aan succescriteria 2.1.1 en 4.1.2. Zie succescriterium 4.1.2 voor een toelichting. https://leefbaar.leefbaarplattelandflevoland.nl/, https://leader.leefbaarplattelandflevoland.nl/

  • Gevolg: Zie omschrijving.
  • Maatregel: Contact opnemen met de leverancier van deze website om de fout te verhelpen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 • SC 1.2.3 - Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of audiodescriptie van de vooraf opgenomen videocontent geleverd voor gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.
  • Oorzaak: Op pagina https://leefbaar.leefbaarplattelandflevoland.nl/ staat een video met visuele informatie. Bijvoorbeeld aan het begin het logo van de provincie, rond 0:29, 0:50, 1:10 en 1:32 de naam en functie van de sprekers en de informatie aan het eind van de video. Deze informatie is niet beschikbaar voor blinde mensen en dus moet hier een alternatief voor komen. Dit kan door deze informatie in het audiospoor op te nemen of een apart audiospoor toe te voegen met deze auditieve informatie (de zogenaamde audiodescriptie). Ook mag voor dit succescriterium nog een volledig uitgeschreven transcript worden aangeboden waarin deze en alle andere belangrijke informatie uit de video wordt beschreven. Voor succescriterium 1.2.5 is dit laatste echter niet meer toegestaan. Dus voor het voldoen aan niveau AA is dat geen reële optie.

   Dit probleem komt ook voor op de pagina's https://leefbaar.leefbaarplattelandflevoland.nl/projecten/urk/ en https://leefbaar.leefbaarplattelandflevoland.nl/projecten/swifterbant/.

  • Gevolg: De video is mogelijk niet voor iedereen te volgen.
  • Maatregel: Video's worden verwijderd van de website.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2022
 • SC 1.2.5 - Audiodescriptie (vooraf opgenomen) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Er wordt een audiodescriptie geleverd voor alle vooraf opgenomen videocontent in gesynchroniseerde media.
  • Oorzaak: Op pagina https://leefbaar.leefbaarplattelandflevoland.nl/ staat een video met visuele informatie. Bijvoorbeeld aan het begin het logo van de provincie, rond 0:29, 0:50, 1:10 en 1:32 de naam en functie van de sprekers en de informatie aan het eind van de video. Deze informatie is niet beschikbaar voor blinden en dus moet hier een alternatief voor komen. Dit kan door deze informatie in het audiospoor op te nemen of een apart audiospoor toe te voegen met deze auditieve informatie (de zogenaamde audiodescriptie). Voor dit succescriterium is een media-alternatief niet meer toegestaan.

   Dit probleem komt ook voor op de pagina's https://leefbaar.leefbaarplattelandflevoland.nl/projecten/urk/ en https://leefbaar.leefbaarplattelandflevoland.nl/projecten/swifterbant/.

  • Gevolg: Video is mogelijk niet voor iedereen te volgen.
  • Maatregel: Video's worden verwijderd van de website.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2022
 • SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.
  • Oorzaak: Op pagina https://leefbaar.leefbaarplattelandflevoland.nl/wandelpad-espel/ wordt strong gebruikt om de eerste alinea te stylen. Dit element is echter, net als het em-element, bedoeld om één of enkele woorden de nadruk te geven en kan daarom ook met nadruk worden voorgelezen. Dat is hier echter niet de bedoeling. Dit kan worden opgelost door deze opmaak in te stellen via CSS en het strong-element te verwijderen. Dit komt mogelijk ook voor op andere pagina's.

   Op pagina https://leader.leefbaarplattelandflevoland.nl/nieuws/ wordt het strong-element gebruikt bij de links in de tekst. Dit is ook niet de bedoeling, maar let er bij het aanpassen ook op dat nog steeds aan succescriterium 1.4.1 voldaan wordt.

   Op pagina https://leader.leefbaarplattelandflevoland.nl/nieuws/leadersubsidie-voor-community-marker-wadden/ is nu geen strong meer gebruikt voor de opmaak van de eerste alinea en de kopteksten. Dat is goed. Er is echter een ander probleem ontstaan, omdat de gehele eerste alinea nu is opgemaakt als koptekst (h5) en dat is niet de bedoeling. Deze tekst is namelijk geen koptekst. Dit kan worden opgelost door hier een 'normale' alinea van te maken en deze vervolgens (via CSS) op te maken, zodat het visueel hetzelfde oogt. De teksten "Sociale cohesie en recreatie", "Nationaal Park Nieuw Land" en "Leader Flevoland" moeten wel kopteksten blijven.

   Het volgende is niet fout, maar viel wel op: In het onderstaande PDF-document viel op dat vanaf pagina 2 de koppenstructuur niet geheel logisch lijkt. Zo zijn zowel "Projectplan" als "Projectgegevens" een kop van niveau 3 (H3). Het zou logischer zijn als de koppen onder "Projectplan" worden veranderd naar een kop van een lager niveau (H4), zodat meteen duidelijk is dat deze onderdeel zijn van deze paragraaf. Dit geldt ook voor andere koppen in dit document. https://leefbaar.leefbaarplattelandflevoland.nl/wp-content/uploads/sites/3/2021/10/Handleiding-Subsidieaanvraag-Leefbaar-Platteland.pdf

  • Gevolg: Zie beschrijving.
  • Maatregel: Opmaak van alle webpagina's wordt opnieuw gecontroleerd.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2023
 • SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Behalve voor ondertitels voor doven en slechthorenden en afbeeldingen van tekst, kan tekst zonder hulptechnologie tot 200% geschaald worden zonder verlies van content of functionaliteit.
  • Oorzaak: Op pagina https://leefbaar.leefbaarplattelandflevoland.nl/gemeenten/ staat een tabel. Wanneer de website wordt bekeken bij een resolutie van 1024 bij 768 pixels en 200% zoom, valt een deel van de tabel buiten beeld. De informatie is dan ook niet beschikbaar. Hier gaat het specifiek om het vierde e-mailadres in de vierde kolom en de gehele inhoud van vijfde kolom. Dit valt deels buiten beeld en is ook niet op een andere manier beschikbaar. Dit kan bijvoorbeeld worden opgelost door de tabel responsive te maken of de tekst via CSS af te breken. Andere oplossingen zijn ook mogelijk. Dit geldt ook voor de inhoud van de vierde kolom op pagina https://leader.leefbaarplattelandflevoland.nl/contact/.
  • Gevolg: Tabel is mogelijk niet voor iedereen te begrijpen.
  • Maatregel: Tabel toegankelijk maken.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2022
 • SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:
   • Verticaal: scrollbare content met een breedte gelijkwaardig aan 320 CSS-pixels;
   • Horizontaal: scrollbare content met een hoogte gelijkwaardig aan 256 CSS-pixels; Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.
  • Oorzaak: Op pagina https://leefbaar.leefbaarplattelandflevoland.nl/gemeenten/ staat een tabel. Bij een breedte van 320 pixels valt een deel van de tabel buiten beeld. De informatie is dan ook niet beschikbaar. Een tabel is een uitzondering voor dit succescriterium, wat inhoudt dat hier wel horizontaal voor gescrold mag worden. Het gaat dan wel echter alleen om de tabel. Op dit moment is een deel van de inhoud in het geheel niet beschikbaar en dat valt niet onder de uitzondering. Dit probleem komt ook voor op pagina https://leader.leefbaarplattelandflevoland.nl/contact/.
  • Gevolg: Tabel is mogelijk niet voor iedereen te begrijpen.
  • Maatregel: Tabel toegankelijk maken.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2022
 • SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.
  • Oorzaak: Wanneer de website wordt bekeken op een klein scherm, bijvoorbeeld van 320 pixels breed, verplaatst het hoofdmenu naar achter een icoon met drie liggende strepen. Wanneer deze link wordt geactiveerd, verschijnt het hoofdmenu. Hier is de sluitknop rechtsboven niet met het toetsenbord te bedienen. Dit komt waarschijnlijk doordat dit een div-element is. Zie succescriterium 4.1.2 voor een toelichting. https://leefbaar.leefbaarplattelandflevoland.nl/, https://leader.leefbaarplattelandflevoland.nl/
  • Gevolg: De website is mogelijk niet door iedereen goed te gebruiken.
  • Maatregel: Contact opnemen met de leverancier van deze website om de fout te verhelpen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 • SC 2.1.4 - Sneltoetsen voor lettertekens [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Wanneer een sneltoets in content wordt geïmplementeerd door alleen letters (inclusief hoofdletters en kleine letters), leestekens, cijfers of symbolen te gebruiken, geldt ten minste één van de volgende zaken:
   • Uitzetten: Er is een mechanisme beschikbaar waarmee de sneltoets kan worden uitgezet;
   • Opnieuw toewijzen: Er is een mechanisme beschikbaar om de sneltoets opnieuw toe te wijzen aan één of meerdere niet-afdrukbare tekens (bijv. Ctrl, Alt, enz.);
   • Alleen actief bij focus: De sneltoets voor een component van de gebruikersinterface is alleen actief wanneer de betreffende component de focus heeft.
  • Oorzaak: Op de onderstaande pagina's staan één of meerdere video's in een videospeler. In deze videospeler is het mogelijk om sneltoetsen van één karakter te gebruiken voor de bediening. Iemand kan bijvoorbeeld de letter K gebruiken om de video te pauzeren en weer te starten of de letter M om het geluid te dempen en weer aan te zetten. Ook andere sneltoetsen kunnen actief zijn. Het probleem is hier dat deze sneltoetsen ook actief zijn als de toetsenbordfocus op een ander element binnen de video staat. Dit kan problemen opleveren voor mensen die met spraakbediening werken en waarbij deze letters kunnen voorkomen in de woorden die uitgesproken worden. Ook kan dit problemen opleveren voor mensen die per ongeluk een toets op het toetsenbord indrukken. https://leefbaar.leefbaarplattelandflevoland.nl/, https://leefbaar.leefbaarplattelandflevoland.nl/projecten/urk/ en https://leefbaar.leefbaarplattelandflevoland.nl/projecten/swifterbant/

   Bij een YouTube-videospeler kan dit opgelost worden door de parameter disablekb=1 toe te voegen aan de URI van de video in de HTML-code. De bediening met deze toetsen wordt dan uitgeschakeld, maar het is dan nog wel mogelijk om de video te bedienen met het toetsenbord. Zie ook de Engelstalige pagina https://developers.google.com/youtube/player_parameters#disablekb.

  • Gevolg: Video is mogelijk niet voor iedereen te volgen.
  • Maatregel: Video's worden verwijderd van de website.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2023
 • SC 2.4.1 - Blokken omzeilen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Er is een mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen.
  • Oorzaak: Op vrijwel alle onderzochte pagina's, waaronder https://leefbaar.leefbaarplattelandflevoland.nl/, is een skiplink aanwezig waarmee blokken met herhalende content (zoals het hoofdmenu) kan worden overgeslagen. Hier is echter wel een probleem mee, want deze skiplink moet zichtbaar worden wanneer deze de toetsenbordfocus krijgt en dat is momenteel niet het geval. Het element met id="content" waarnaar verwezen wordt, kan beter ook het attribuut tabindex="-1" krijgen, zodat het ook in oudere browsers goed werkt. Let erop dat deze skiplink momenteel wordt overgeslagen in de focusvolgorde en dat is niet de bedoeling.

   Op pagina https://www.leefbaarplattelandflevoland.nl/ is geen skiplink aanwezig, maar omdat hier geen sprake is van blokken met herhalende content, is dat ook niet nodig.

  • Gevolg: Zie beschrijving.
  • Maatregel: Contact opnemen met de leverancier van deze website om de fout te verhelpen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 • SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.
  • Oorzaak: Op pagina https://leefbaar.leefbaarplattelandflevoland.nl/ en andere pagina's van dit domein staat linksboven het logo van "Leefbaar Platteland. Deze afbeelding heeft het tekstalternatief "Logo Leefbaar.Leefbaar" gekregen. Dit omschrijft niet het doel van deze link en er is geen andere informatie over deze link beschikbaar. Dit kan bijvoorbeeld worden opgelost door deze afbeelding het tekstalternatief "Logo Leefbaar Platteland" te geven. Deze afbeelding voldoet hierdoor ook niet aan succescriteria 1.1.1 en 2.5.3.

   Een soortgelijk probleem komt voor op pagina https://leader.leefbaarplattelandflevoland.nl/ en andere pagina's van dat domein.

   Op de onderzochte pagina's staat in het hoofdmenu een zoekfunctie die ook opengeklapt kan worden. Wanneer deze wordt geactiveerd, verschijnt een invoerveld en icoon dat als link dient. Dit icoon heeft geen goed tekstalternatief, omdat hiervoor het alt-attribuut is gebruikt. Dit attribuut werkt echter alleen voor img-elementen. Gebruik hiervoor het title-attribuut, een aria-label of een visueel onzichtbare tekst. Let op: het icoon dat verschijnt nadat het eerste icoon is geactiveerd, heeft momenteel dezelfde waarde in het alt-attribuut staan, namelijk "Start met zoeken". Als beide iconen een tekstalternatief krijgen, moeten deze ook unieke waarde worden. Zo kan bijvoorbeeld het tekstalternatief voor het eerste icoon aangepast worden naar "Open zoekveld" of iets dergelijks. https://leefbaar.leefbaarplattelandflevoland.nl/, https://leader.leefbaarplattelandflevoland.nl/

   Het volgende is geconstateerd tijdens deze herinspectie: Op pagina https://leader.leefbaarplattelandflevoland.nl/contact/ staat in de tweede rij (de eerste rij na de tabelkoppen) een e-mailadres. Hierachter bevindt zich echter nog een tweede, onzichtbare e-mailadres. Het linkdoel hiervan is niet duidelijk, omdat er geen linktekst aanwezig is. Waarschijnlijk is dit ontstaan door een contentwijziging en hoort deze tweede e-mailadres hier ook niet te staan. Dit kan daarom beter helemaal verwijderd worden.

  • Gevolg: Zie beschrijving.
  • Maatregel: Contact opnemen met de leverancier van deze website om de fout te verhelpen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 • SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.
  • Oorzaak: Het is belangrijk dat de focusindicator altijd zichtbaar is op alle interactieve onderdelen op een webpagina, zoals links en knoppen. Dit is nodig voor mensen die het toetsenbord gebruiken en die wel kunnen zien, bijvoorbeeld mensen met een motorische beperking.

   Inmiddels is de toetsenbordfocus op veel plaatsen zichtbaar geworden en dat is een verbetering. De focusindicator is echter nog niet overal zichtbaar. Hier volgen enkele voorbeelden, maar dit kan ook op andere plekken voorkomen. In het hoofdmenu staat een zoekicoon. De focus is niet zichtbaar als deze zich hierop bevindt. Op pagina https://leader.leefbaarplattelandflevoland.nl/over-leader/leader-cofinanciering/ staat links naast de content een navigatiemenu. Het actieve onderdeel heeft een blauwe achtergrond. Wanneer deze de focus krijgt, verandert de rand naar een donkerder kleur blauw. Het contrastverschil is met 1,5:1 te laag om goed waargenomen te kunnen worden. Dit komt ook op andere pagina's voor, waaronder https://leader.leefbaarplattelandflevoland.nl/over-leader/goedgekeurde-projecten/ en https://leefbaar.leefbaarplattelandflevoland.nl/informatie-voor-aanvragers/. Het beste is overigens om de standaard browserindicator te gebruiken, want die hoeft niet aan de contrasteisen te voldoen.

   Het volgende is geconstateerd tijdens deze herinspectie: Wanneer de website wordt bekeken op een klein scherm, bijvoorbeeld van 320 pixels breed, verplaatst het hoofdmenu naar achter een icoon met drie liggende strepen. Het is inmiddels niet meer zo dat de toetsenbordfocus op de onderliggende pagina komt wanneer het hoofdmenu is uitgeklapt. Dat is goed. Er is nu echter wel een ander probleem ontstaan. Wanneer het hoofdmenu namelijk niet is uitgeklapt, komt de toetsenbordfocus wel op de (onzichtbare) menu-onderdelen. De focus is dan meerdere keren niet zichtbaar. https://leefbaar.leefbaarplattelandflevoland.nl/ https://leader.leefbaarplattelandflevoland.nl/

  • Gevolg: Zie beschrijving.
  • Maatregel: Contact opnemen met de leverancier van deze website om de fout te verhelpen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 • SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.
  • Oorzaak: Bij succescriteria 1.1.1 en 2.4.4 zijn een aantal links benoemd die geen tekstalternatief en geen duidelijk linkdoel hebben. Deze elementen voldoen daarmee ook niet aan succescriterium 4.1.2, omdat deze geen naam hebben die door software bepaald kan worden. Het gaat hier onder andere om de iconen in de zoekfunctie. https://leefbaar.leefbaarplattelandflevoland.nl/, https://leader.leefbaarplattelandflevoland.nl/

   Op de onderzochte pagina's bevindt zich een hoofdmenu en een mobiel menu. Het mobiele menu bestaat uit een ul-element met role="navigation". Deze rol is echter niet toegestaan op het ul-element, omdat het element hierdoor geen opsommingslijst meer is en de onderliggende lijstonderdelen (li-elementen) worden gebruikt buiten de context van een opsommingslijst. Dit kan bijvoorbeeld worden opgelost door role="navigation" te verplaatsen naar een bovenliggend element of door role="navigation" te verwijderen en de ul- en li-elementen in een nav-element te zetten. https://leefbaar.leefbaarplattelandflevoland.nl/, https://leader.leefbaarplattelandflevoland.nl/

   Wanneer de website wordt bekeken op een klein scherm, bijvoorbeeld van 320 pixels breed, verplaatst het hoofdmenu naar achter een icoon met drie liggende strepen. Wanneer deze link wordt geactiveerd, verschijnt het hoofdmenu. Hier zijn meerdere problemen met de sluitknop. Dit element heeft geen naam, omdat het alt-attribuut alleen werkt op een img-element. Gebruik in plaats daarvan het title-attribuut, een aria-label of een visueel onzichtbare tekst. Doordat hier een div-element is gebruikt, kan de rol van dit element niet bepaald worden. Verander dit daarom in een button-element. Daarmee wordt gelijk het probleem bij succescriterium 2.1.1 opgelost. Desnoods kan ook role="button" aan het huidige div-element worden toegevoegd, maar daarmee is het nog niet bedienbaar met het toetsenbord. Het is daarom (en om andere redenen) beter om standaard HTML te gebruiken waar dat mogelijk is. De link om dit menu te openen heeft wel een naam en een rol, maar geen status (open- of dichtgeklapt) die door software bepaald kan worden.
   https://leefbaar.leefbaarplattelandflevoland.nl/, https://leader.leefbaarplattelandflevoland.nl/

  • Gevolg: Zie beschrijving.
  • Maatregel: Contact opnemen met de leverancier van deze website om de fout te verhelpen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023