Toegankelijkheidsverklaring websites begrotingen en jaarverslagen

Provincie Flevoland streeft naar het toegankelijk maken van de eigen online informatie en dienstverlening, in overeenstemming met Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Begrotingen en jaarverslagen die valt binnen de werkingssfeer van Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. De links waarop de inhoud van de website Begrotingen en jaarverslagen te vinden is:

Een actueel en volledig overzicht van de toegankelijkheidsverklaringen die vallen onder de verantwoordelijkheid van provincie Flevoland is beschikbaar via de volgende link: https://www.flevoland.nl/toegankelijkheid

Nalevingsstatus

Provincie Flevoland verklaart dat de website Begrotingen en jaarverslagen nog niet voldoet aan Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Onder het kopje 'toelichting op de nalevingsstatus' wordt aangegeven hoe ver provincie Flevoland is gevorderd met de toegankelijkheid van Begrotingen en jaarverslagen en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

Opstelling van deze verklaring

Deze verklaring is opgesteld op 18 september 2019 met instemming van de verantwoordelijke bestuurder van provincie Flevoland: algemeen directeur Tjeerd van der Wal. De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 18 september 2019.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid? Neem dan contact op met het Webteam via secretariaatMO@flevoland.nl of bel met 0320 - 265 265. Wat u van ons kunt verwachten:

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd? Dan kunt u contact opnemen met de Nationale Ombudsman.

Toelichting op de nalevingsstatus

In deze paragraaf wordt nader toegelicht waarom de website Begrotingen en jaarverslagen nog niet aan de in Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid gestelde eisen voldoet. de beschikbare informatie omvat nog niet volledig de inhoud die volgens Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid toegankelijk moet worden gemaakt.

Afwijkingen

Tijdens onderzoek gevonden afwijkingen van de eisen die niet konden worden hersteld:

 1. 1.1.1 (= SC uit 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A])
  • Op de pagina https://begroting2019.flevoland.nl/p23/cultuur-samenleving-en-sport hebben de knoppen onder de kop 'Programmaonderdeel en doelen' het tekstalternatief 'Uitklappen'. Deze twee knoppen hebben ook dit tekstalternatief als zij uitgeklapt zijn. Het icoon is op dat moment wel veranderd van een '+' naar een '-'.
  • oorzaak: Het tekstalternatief bij de knoppen klopt niet. Het tekstalternatief bij de knoppen blijft altijd op 'Uitklappen' staan, ook wanneer de knoppen zijn uitgeklapt.
  • gevolg: Hulpsoftware kan de status van de knop niet goed bepalen.
  • alternatief: Bezoekers kunnen telefonisch of per e-mail contact opnemen en vragen om een toelichting over deze knoppen.
  • maatregel: Geen
   • brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich mee? Ja
    Elk half jaar wordt er een begroting/jaarstukwebsite opgeleverd. Deze websites zijn elke keer hetzelfde, omdat er gebruik wordt gemaakt van hetzelfde template. Alleen de content verandert. https://begroting2019.flevoland.nl heeft een quickscan gehad en daarin staat dat de website op 36 van de 50 punten voldoet. Het Webteam is van mening dat de Lias-websites uitgesloten zijn van het tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. In artikel 2, lid 3 en 4 van dit besluit staat dat een overheidsorganisatie kan afzien van het voldoen aan de webrichtlijnen, als er sprake is van een ‘onevenredige last'. Het webteam vindt het halfjaarlijks uitvoeren van een quickscan, daarna een uitgebreide scan en het elke 3 jaar opnieuw controleren van al deze websites een onevenredige last, omdat het statische informatie betreft.
  • planning: 20-12-9999
 2. 1.3.1 (= SC uit 1.3.1 - Info en relaties [niveau A])
  • Op de pagina https://begroting2019.flevoland.nl/p78/financien is het eerste tabel niet goed opgemaakt. Niet alle informatie uit de presentatie van de data in de tabel kan door software bepaald worden. Het probleem zit in de laatste cel in de laatste rijmet de data: 'x € 1.000' . Het element <em> mag alleen gebruikt worden om een deel van een tekst nadruk te geven, hiernaast geeft deze cel informatie over alle cellen in de tabel. Op dit moment is het een enkel een cel in een lege rij in de kolom 'begroting 2022'. In het tweede tabel is ook tabeldata aangegeven met <em>, dit geeft geen extra informatie aan deze tabeldata. Ook de rij 'Waarvan geoormerkt:' is niet goed getagged. De eerste kolom van beide tabellen is geen gewone data, dit zijn tabelkoppen die iets zeggen over de rest van de rij. Op de pagina https://begroting2019.flevoland.nl/p23/cultuur-samenleving-en-sport zijn <em> elementen gebruikt in plaats van koppen. 'Krachtige Flevolandse samenleving', 'Typisch Flevoland, net even anders', 'Sport' en 'Effect van ons beleid' moeten opgemaakt worden als kop niet met een <em> element. Onder de kop 'Programmaonderdeel en doelen' staan twee knoppen 'Uitklapbaar' deze knoppen hebben een relatie met de voorgaande links, zij staan naast elkaar. De eerste knop klapt informatie uit over 'Cultuur' en de tweede over 'Samenleving en Sport', deze informatie is niet door software te bepalen. Op de pagina https://begroting2019.flevoland.nl/p48/reserves is het element <em> gebruikt in plaats van koppen. Het gaat om de teksten 'Portefeuillehouder', 'Middelen', 'Toelichting' en de teksten '1. p-MJP/POP (storting)' tot en met '12. Dekking afschrijvingslasten'. Hiernaast is in de tabellen verkeerd gebruikt gemaakt van <em> elementen. De tweede tabel heeft geen tabelkoppen. De tekst 'x € 1.000’ in de tweede tabel heeft alleen een relatie met kolom 6. Ook hier is de data uit de eerste kolom verkeerd getagd met <td> elementen.
  • oorzaak: Op alle pagina's wordt gebruik gemaakt van role="presentation". Dit maakt de meeste code die onder dit element staat niet meer door software te bepalen. De code aria-hidden="true" verbergt dat onderdeel voor hulpsoftware en maakt dat onderdeel daardoor ontoegankelijk.
  • gevolg: Het onderdeel is ontoegankelijk voor hulpsoftware.
  • alternatief: Bezoekers kunnen telefonisch of per e-mail contact opnemen en vragen om een toelichting over deze websites.
  • maatregel: Geen
   • brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich mee? Ja
    Zie toelichting bij 1.1.1.
  • planning: 20-12-9999
 3. 1.4.13 (= SC uit 1.4.13 - Content bij hover of focus [niveau AA])
  • Op alle pagina's voldoet het hoofdmenu niet aan dit succescriterium. Het gaat om de menu’s ‘Samenvatting’, ’Programmaplan’, ’Paragrafen’, ’Begroting’ en ’Bijlagen’. Deze openen op hover zijn niet dismissable. Anders gezegd de dropdownmenu’s openen al als de muis erop hangt, in dat geval moet het menu niks bedekken of te sluiten zijn zonder de muis of de focus te verplaatsen.
  • oorzaak: Op alle pagina's voldoet het hoofdmenu niet aan dit succescriterium.
  • gevolg: De dropdownmenu’s openen al als de muis erop hangt, in dat geval moet het menu niks bedekken of te sluiten zijn zonder de muis of de focus te verplaatsen.
  • alternatief: Bezoekers kunnen telefonisch of per e-mail contact opnemen en vragen om een toelichting over het menu.
  • maatregel: Geen.
   • brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich mee? Ja
    Zie toelichting bij 1.1.1.
  • planning: 20-12-9999
 4. 1.4.3 (= SC uit 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA])
  • Op de pagina https://begroting2019.flevoland.nl/p48/reserves zijn de koppen van de eerste tabel witte tekst op een gele achtergrond met een contrast van 1,6:1. Deze tekst moet minimaal een contrast van 4,5:1 krijgen.
  • oorzaak: Op de pagina https://begroting2019.flevoland.nl/p48/reserves zijn de koppen van de eerste tabel witte tekst op een gele achtergrond met een contrast van 1,6:1. Deze tekst moet minimaal een contrast van 4,5:1 krijgen.
  • gevolg: Het contrast is onvoldoende.
  • alternatief: Bezoekers kunnen telefonisch of per e-mail contact opnemen en vragen om een toelichting over deze pagina's.
  • maatregel: Geen.
   • brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich mee? Ja
    Zie toelichting bij 1.1.1.
  • planning: 20-12-9999
 5. 1.4.4 (= SC uit 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA])
  • Op alle pagina's verandert het hoofdmenu in een menuknop. Dit hamburgricoon met de tekst 'Menu' werkt niet. Deze knop met aria-label 'Toon hoofdnavigatie' is niet met het toetsenbord en niet met de muis te bedienen. In Internet Explorer 11 werkt het wel. https://begroting2019.flevoland.nl/ Op de pagina's https://begroting2019.flevoland.nl/p23/cultuur-samenleving-en-sport en https://begroting2019.flevoland.nl/p114/financiering komt bij herschalen de optie ‘Kies je pagina’ in beeld. De selectie is niet met het toetsenbord en niet met de muis te bedienen.
  • oorzaak: Op alle pagina's verandert het hoofdmenu in een menuknop. Dit hamburgricoon met de tekst 'Menu' werkt niet.
  • gevolg: Deze knop met aria-label 'Toon hoofdnavigatie' is niet met het toetsenbord en niet met de muis te bedienen.
  • alternatief: Bezoekers kunnen telefonisch of per e-mail contact opnemen en vragen om een toelichting over deze websites.
  • maatregel: Geen.
   • brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich mee? Ja
    Zie toelichting bij 1.1.1.
  • planning: 20-12-9999
 6. 2.1.1 (= SC uit 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A])
  • Verschillende componenten van de gebruikersinterface die alleen zichtbaar zijn bij herschalen, zijn niet met het toetsenbord te bedienen.
  • oorzaak: Alle onderdelen die de attributen met aria-hidden=”true” of arie-role=”presentation” bevatten zijn niet met het toetsenbord te bedienen als de pagina benaderd wordt via de toegankelijkheids-API. Dit probleem komt niet naar voren bij normaal toetsenbordgebruik. Het gaat onder andere om de toetsenbordbediening van het hoofdmenu.
  • gevolg: De websites kunnen niet alleen met het toetsenbord bediend worden.
  • alternatief: Bezoekers kunnen telefonisch of per e-mail contact opnemen en vragen om een toelichting over deze websites.
  • maatregel: Geen.
   • brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich mee? Ja
    Zie toelichting 1.1.1.
  • planning: 20-12-9999
 7. 2.4.1 (= SC uit 2.4.1 - Blokken omzeilen [niveau A])
  • De skiplink werkt niet. De bedoeling is dat deze link de focus naar de unieke inhoud van de pagina verplaatst dat gebeurt niet, de focus gaat na het activeren van de link gewoon door waar deze gebleven was.
  • oorzaak: De skiplink werkt niet.
  • gevolg: De bedoeling is dat deze link de focus naar de unieke inhoud van de pagina verplaatst dat gebeurt niet, de focus gaat na het activeren van de link gewoon door waar deze gebleven was.
  • alternatief: Bezoekers kunnen telefonisch of per e-mail contact opnemen en vragen om een toelichting over deze websites.
  • maatregel: Geen.
   • brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich mee? Ja
    Zie toelichting 1.1.1.
  • planning: 20-12-9999
 8. 2.4.2 (= SC uit 2.4.2 - Paginatitel [niveau A])
  • Tijdens het zoeken naar de pagina's viel op dat minimaal twee pagina's de paginatitel ‘Algemeen | Begroting 2019’ hebben gekregen, maar de vijf pagina's uit de steekproef hebben allemaal een unieke paginatitel.
  • oorzaak: Er zijn meerdere pagina's op dezelfde website met dezelfde titel.
  • gevolg: De bezoeker weet niet op welke pagina hij/zij zich precies bevindt.
  • alternatief: Bezoekers kunnen telefonisch of per e-mail contact opnemen en vragen om een toelichting over deze pagina's.
  • maatregel: Geen.
   • brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich mee? Ja
    Zie toelichting 1.1.1.
  • planning: 20-12-9999
 9. 2.4.3 (= SC uit 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A])
  • Op elke pagina staat een knop met een loep en het aria-label 'Open zoekvenster'. Deze knop opent een lightbox. De focus moet in een openstaande lightbox blijven zolang deze open staat. Hiernaast moet de focus terugkomen op de juiste plaats als de lightbox afgesloten wordt. Beide eisen voor de focus volgorde van deze lightbox werken niet. Op alle pagina's, met uitzondering van de homepage, komt de focus op de link 'Home' van het broodkruimelpad. De focus stond hiervoor op een link zonder klikbaar gebied. De link heeft het aria-label 'Ga naar een pagina omhoog in de document hiërarchie.'. Om vanuit de link 'Open zoekvenster' bij de link 'Home' te komen moet er twee keer op de tabtoets gedrukt worden.
  • oorzaak: Zie beknopte beschrijving.
  • gevolg: De focus komt niet terug op de juiste plek.
  • alternatief: Bezoekers kunnen telefonisch of per e-mail contact opnemen en vragen om een toelichting over deze websites.
  • maatregel: Geen.
   • brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich mee? Ja
    Zie toelichting 1.1.1.
  • planning: 20-12-9999
 10. 2.4.7 (= SC uit 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA])
  • De focus is meer niet dan wel zichtbaar, dit zijn te veel plaatsen om te beschrijven. Plaatsen waar de focus zichtbaar is zijn op de skiplink en op het invoerveld ‘Ga naar pagina’.
  • oorzaak: Zie beknopte beschrijving.
  • gevolg: De focus is niet goed zichtbaar.
  • alternatief: Bezoekers kunnen telefonisch of per e-mail contact opnemen en vragen om een toelichting over deze websites.
  • maatregel: Geen.
   • brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich mee? Ja
    Zie toelichting 1.1.1.
  • planning: 20-12-9999
 11. 2.5.3 (= SC uit 2.5.3 - Label in naam [niveau A])
  • Op elke pagina verandert bij herschalen het hoofdmenu in een hamburger met de tekst 'Menu'. Dit element heeft het aria-label 'Toon hoofdnavigatie'. Het attribuut aria-label overschrijft alle andere labels, het gevolg is dat de naam van dit element 'Toon hoofdnavigatie' is en de tekst 'Menu' maakt daar geen deel vanuit. Let op met het gebruik van aria-label.
  • oorzaak: Het attribuut aria-label overschrijft alle andere labels.
  • gevolg: De naam van dit element 'Toon hoofdnavigatie' is. De tekst 'Menu' maakt daar geen deel vanuit.
  • alternatief: Bezoekers kunnen telefonisch of per e-mail contact opnemen en vragen om een toelichting over het menu.
  • maatregel: Geen.
   • brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich mee? Ja
    Zie toelichting 1.1.1.
  • planning: 20-12-9999
 12. 3.3.1 (= SC uit 3.3.1 - Fout identificatie [niveau A])
  • Op elke pagina staat een invoerveld met het aria-label 'Ga naar pagina'. Dit invoerveld moet een invoer hebben groter dan 0. Indien er een invoer gegeven wordt kleiner dan 1, dan komt er een browsermelding die de fout overbrengt. Indien er een browser gebruikt wordt die dit niet kan, komt er geen foutmelding in beeld
  • oorzaak: Zie beknopte beschrijving.
  • gevolg: Zie beknopte beschrijving
  • alternatief: Bezoekers kunnen telefonisch of per e-mail contact opnemen en vragen om een toelichting over deze invoervelden.
  • maatregel: Geen.
   • brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich mee? Ja
    Zie toelichting 1.1.1.
  • planning: 20-12-9999
 13. 3.3.2 (= SC uit 3.3.2 - Labels of instructies [niveau A])
  • Op elke pagina staat een invoerveld met het aria-label 'Ga naar pagina'. Dit invoerveld heeft invoereisen, de invoer moet 1 of meer zijn. Deze instructie is niet duidelijk.
  • oorzaak: Op elke pagina staat een invoerveld met het aria-label 'Ga naar pagina'. Dit invoerveld heeft invoereisen, de invoer moet 1 of meer zijn.
  • gevolg: De instructie is niet duidelijk.
  • alternatief: Bezoekers kunnen telefonisch of per e-mail contact opnemen en vragen om een toelichting over deze invoervelden.
  • maatregel: Geen.
   • brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich mee? Ja
    Zie toelichting 1.1.1.
  • planning: 20-12-9999
 14. 4.1.2 (= SC uit 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A])
  • Op alle pagina's is verkeerd gebruik gemaakt van aria-hidden. In het hoofdmenu is zijn de dropdownmenu’s verborgen voor de toegankelijkheids API. Het gevolg is dat deze menu's wel werken met de muis en het toetsenbord, maar niet werken als een gebruiker gebruikmaakt van hulpsoftware. Ook is er veel gebruik gemaakt van aria-role="presetation", deze code verbergt veel van de door software te bepalen informatie. Gebruik alleen WAI-ARIA als het echt nodig is. In WAI-ARIA zitten een hoop beperkingen op welke elementen aria attributen effect hebben. Op de pagina https://begroting2019.flevoland.nl/p23/cultuur-samenleving-en-sport staan twee knoppen 'Uitklappen'. Deze knoppen hebben een status nodig die aangeeft of de tekst is uitgeklapt of niet. Dit kan op verschillende manieren, een daarvan is door een checkbox te gebruiken. Een checkbox met het label 'Extra informatie Cultuur weergeven' is duidelijk en geeft de status aan. WAI-ARIA is ook te gebruiken om dit probleem op te lossen, dit kan door het attribuut aria-expanded te gebruiken. Dit attribuut moet wel veranderen van de waarde 'false' naar 'true' als de tekst wordt uitgeklapt. Andere oplossingen zijn mogelijk. Bij deze onderdelen is ook gebruik gemaakt van aria-role="presentation" in een van de parent elementen. Het gevolg is dat een groot gedeelte van de code genegeerd wordt als gebruik gemaakt wordt van de toegankelijkheids API.
  • oorzaak: Op alle pagina's is verkeerd gebruik gemaakt van aria-hidden.
  • gevolg: De menu's werken niet via hulpsoftware.
  • alternatief: Bezoekers kunnen telefonisch of per e-mail contact opnemen en vragen om een toelichting over deze websites.
  • maatregel: Geen.
   • brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich mee? Ja
    Zie toelichting 1.1.1.
  • planning: 20-12-9999

Evaluatie- en onderzoekresultaten

 • https://www.flevoland.nl/toegankelijkheid
  • onderzoeksdatum: 31 mei 2019
  • onderzoeksmethode: handmatig onderzoek
  • de beschikbare informatie is gebaseerd op meet- en onderzoeksgegevens die niet ouder zijn dan 12 maanden
  • de handmatige evaluatie is uitgevoerd overeenkomstig een adequaat gedocumenteerde evaluatiemethode; WCAG-EM of gelijkwaardig: wel

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid

Zie Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Download

Quickscan door Cardan Technobility

pdf - 583,15 kB
Open de pdf