Vragen van inbrengers tijdens Samen de boer op!

In de middag van 24 juni hebben de onderstaande inbrengers zich aangemeld. Deze initiatiefnemers gaan graag met de deelnemers in gesprek over de volgende vraagstukken:

1. Inwoner van Lelystad

Hoe kan (de overheid) de burger meer centraal stellen in het geheel van alle ketens? Om hiermee er ook voor te zorgen dat er onderling (in de samenleving) meer participatie ontstaat. De overheid is slechts een van de partners in de totale keten naast overige ketenpartners.

2. Twee leden van de Jongerenraad Flevoland en vwo4-leerlingen uit Lelystad

Wat kunnen overheid, onderwijs en markt doen om via versterking van de sociale cohesie samen bestaande wijken groener en duurzamer te maken?

3. Inwoner van Dronten

Hoe kan Flevoland meer grote bedrijven en overheidsorganisaties aantrekken om te zorgen dat meer Flevolanders in Flevoland kunnen werken?

4. Zelfstandig ondernemer uit Dronten en werkzaam op het gebied van de zorg en zorgverlening

Welke rol heeft het provinciaal bestuur in het versterken van de sociale samenhang en de gezondheidszorg in de Flevolandse samenleving?

5. Natuur- en Milieufederatie Flevoland

Welke mogelijkheden ziet u om aan de slag te gaan met een klimaat-adaptieve provincie en de verkleining van de individuele ecologische voetafdruk? Hoe kunnen we:

  • grondgebruik duurzaam inzetten bij de ontwikkeling van Flevoland en daarbij bodem en water als leidend principe hanteren?
  • het gebruik van grondstoffen in 2050 zodanig verminderen dat sprake is van 100% circulair en klimaatadaptief bouwen?

6. Drie inwoners van Flevoland

Kan het instellen van een Flevolands burgerberaad helpen om inwoners meer een stem te geven en om te komen tot een gedragen aanpak van vraagstukken?

7. Lid van de Jongerenraad Flevoland en vwo4-leerling uit Lelystad

Wat kunnen de overheid en de markt doen om meer woningen voor jongeren/studenten te realiseren?

8. Belangenbehartiger Wandelnet Flevoland

Op welke wijze zorgen we met behulp van de overheid voor een betere wandelinfrastructuur en vinden we de verbinding met de agrarische sector?

9. Beleidsadviseur openbaar vervoer van provincie Flevoland

Overstapnetwerk OV Hubs. We zitten in een startfase. Dit is een mooi moment om te horen wat leeft onder Flevolanders. Waar is behoefte aan, wat verwachten mensen en waar zouden we rekening mee moeten houden?

10. De Lelystadse Boer

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat inwoners en bestuurders beter weten wat er speelt op het platteland, zodat de verbinding wordt verbeterd en we meer begrip voor elkaar kunnen krijgen?

Er volgt nog één inbrenger met een vraagstuk. Die komt uiterlijk donderdag 23 juni op deze pagina te staan.